Zapraszamy do nowego sklepu Wydawnictwa PROMIC! Życzymy udanych zakupów!

Konkurs dla prenumeratorów

Wygraj jeden z dwóch dwuosobowych tygodniowych pobytów w Grzybowie w okresie uroczystości Bożego Ciała w 2023 r.

By wziąć udział w konkursie, wystarczy do 31 stycznia 2023 r. wysłać odpowiedź na pytanie:


Dlaczego warto czytać OREMUS LUB SŁOWO WŚRÓD NAS?


oraz kopię potwierdzenia zapłaty za roczną prenumeratę czasopisma „Oremus” lub "Słowa wśród nas" dokonanej do końca 2022 r. Dwie najlepsze odpowiedzi zostaną nagrodzone! 
Organizatorem pobytu jest OŚRODEK REKOLEKCYJNO-WYPOCZYNKOWY GWIAZDA MORZA
www.gwiazda-morza.pl
Przypominamy, że prenumerata jest zwolniona z kosztów przesyłki, a opłacając ją na rok (12 numerów), płacą Państwo tylko za 11 numerów „Oremus” lub "Słowa wśród nas" – numer 12 jest GRATIS!
Kopię potwierdzenia wpłaty i odpowiedź na pytanie prosimy przesłać pod adresem:
Wydawnictwo PROMIC
ul. Św. Bonifacego 9/1, 02-914 Warszawa
tel. 22 651 90 54; 22 642 50 82 w. 131
e-mail: zamowienia@wydawnictwo.pl
www.wydawnictwo.pl

 

Regulamin promocji miesięczników Wydawnictwa PROMIC – „Konkurs dla prenumeratorów”
§ 1
Organizator Konkursu
Organizatorem konkursu jest Wydawnictwo Promic sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Bonifacego 9/1, zarejestrowane w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000226591, NIP: 521-33-19-834, REGON: 015901148, zwane
dalej „Organizatorem”.

§ 2
Warunki uczestnictwa
1. Konkurs zostanie przeprowadzony w okresie od 15.08.2022 r. do 31.12.2022 r.
2. Miejscem organizacji jest siedziba Wydawnictwa Promic.
3. W akcji promocyjnej nie mogą brać udziału pracownicy, ani członkowie Zarządu Wydawnictwa Promic oraz osoby z nimi spokrewnione.
4. Uczestnikami mogą być jedynie osoby pełnoletnie.
5. Imiona zwycięzców będą podane w mediach społecznościowych, na stronie Wydawnictwa PROMIC oraz w czasopismach: „Oremus” i „Słowo wśród nas”.
6. W „Konkursie dla prenumeratorów” może wziąć udział tylko ta osoba, która:
a) odpowie na pytanie konkursowe;
b) opłaci prenumeratę jednego z miesięczników na cały rok;
c) prześle odpowiedź na otwarte pytanie konkursowe, wraz z kopią potwierdzenia w/w opłaty z
pełnym adresem do siedziby Wydawnictwa Promic.
7. Odpowiedzi wraz z potwierdzeniem wpłaty należy przesłać na wskazany adres do 31.01.2023 r. - decyduje data stempla pocztowego.
8. Udział uczestnika w konkursie oznacza akceptację regulaminu w całości.

§ 3
Komisja Konkursowa
1. W celu zapewnienia prawidłowego przebiegu „Konkursu dla prenumeratorów” oraz
wyłonienia laureatów Organizator powołuje Komisję Konkursową.
2. W skład Komisji Konkursowej wchodzą osoby wybrane przez Organizatora Konkursu.
3. Komisja Konkursowa wybiera dwie najlepsze odpowiedzi, kierując się kryterium kreatywności i oryginalności.
4. Osoby, których odpowiedzi zostaną wybrane otrzymają nagrody.
5. Na wypadek, gdyby osoby nagrodzone odmówiły przyjęcia nagrody, Komisja Konkursowa wybierze odpowiednio kolejne 2 i kolejne 2 odpowiedzi (rezerwowe), których autorzy mogą zostać nagrodzeni.


§ 4
Przebieg i harmonogram
1. Zgłoszenia (odpowiedzi na pytania i potwierdzenia dowód wpłaty) na „Konkurs dla prenumeratorów” można nadsyłać do dnia 31 stycznia 2023 r..
2. Każdy z uczestników może przesłać potwierdzenie wpłaty na jeden z dwóch dowolnie wybranych miesięczników Wydawnictwa Promic „Oremus” lub „Słowo wśród nas”.
3. Wybór zwycięzców i ich ogłoszenie nastąpi w lutym 2023 roku. Informacje o rozstrzygnięciu „Konkursu dla prenumeratorów” podane zostaną na facebooku; stronie Wydawnictwa [www.wydawnictwo.pl] w zakładce „Aktualności” tego samego dnia oraz w numerze majowym lub czerwcowym 2023 miesięczników „Oremus” i „Słowo wśród nas”.

§ 5
Nagrody
1. Nagrodami w konkursie są dwa tygodniowe dwuosobowe pobyty w okresie Bożego Ciała 2023 r. w Ośrodku Rekolekcyjno-Wypoczynkowym Gwiazda Morza w Grzybowie, (www.gwiazda-morza.pl), który jest organizatorem i fundatorem nagrody.
2. Zwycięzcy nie ponoszą kosztów przyznanej nagrody.
3. Nagroda wydana będzie zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
4. Zwycięzcy zostaną powiadomieni przez Organizatora telefonicznie w dniu wyboru oraz pisemnie (listem poleconym z potwierdzeniem odbioru) w terminie siedmiu dni od daty wybrania.
5. W przypadku stwierdzenia niezgodności z regulaminem (np. z powodu niepełnoletności zwycięzcy) lub niemożności zrealizowania swojej nagrody, Organizator wyznacza do odbioru nagrody inną osobę - zgodnie z § 3 pkt. 5.
6. Nie ma możliwości zamiany nagrody na jej równowartość finansową lub inne nagrody.
7. Zwycięzca - jeśli nie będzie mógł skorzystać z nagrody - może przekazać osobie drugiej swoją nagrodę, wedle własnego wyboru.
8. Zwycięzca zobowiązuje się do podania wszelkich niezbędnych danych osobowych niezbędnych do spełnienia stosownych wymogów wynikających z prawa podatkowego.

§ 6
Postępowanie reklamacyjne
1. Reklamacje związane z akcją promocyjną miesięczników mogą być kierowane do Organizatora wyłącznie w formie pisemnej na adres: Wydawnictwo PROMIC, ul. Św. Bonifacego 9/1, 02-914 Warszawa, z dopiskiem promocja miesięczników „Konkurs dla prenumeratorów” w terminie siedmiu dni od daty zakończenia akcji promocyjnej miesięczników.
2. W przypadku przesłania reklamacji złożonej jedynie za pośrednictwem Poczty Polskiej, decyduje data stempla pocztowego.
3. Reklamacje złożone przez uczestników będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową nie później niż w terminie czternastu dni od daty otrzymania reklamacji.
4. Zainteresowani uczestnicy zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym (za potwierdzeniem odbioru) najpóźniej w ciągu czternastu dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

§ 7
Publikacja Regulaminu Konkursu
Z regulaminem „Konkursu dla prenumeratorów” można zapoznać się na stronie internetowej Organizatora oraz w siedzibie: Wydawnictwo PROMIC, ul. Św. Bonifacego 9/1, 02-914 Warszawa.

§ 8
Ochrona danych osobowych
1. Poprzez zgłoszenie uczestnictwa w akcji promocyjnej miesięczników, uczestnik akceptuje niniejszy regulamin w całości oraz jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji i rozstrzygnięcia w/w konkursu, wydania nagrody oraz na ich dalsze przetwarzanie w celach handlowych i marketingowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Podanie nieprawidłowych danych osobowych, niepodanie danych osobowych określonych w Regulaminie lub niezłożenie potwierdzenia wpłaty wyłącza z „Konkursu dla prenumeratorów”. 
3. KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO zawierająca informacje zawarte w art. 13 ust. 1, 2 i 3 RODO W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO), (DUUE L119 z 2016 ze zm.), informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO przysługują uczestnikowi określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem uczestnika danych osobowych przez organizatora konkursu pt. „Konkurs dla prenumeratorów”. Dane osobowe są przetwarzane z poszanowaniem praw i wolności uczestnika, w granicach obowiązków wynikających z przepisów prawa.

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest PROMIC Sp. z o.o. Oddział w Warszawie, ul. Św. Bonifacego 9/1, 02-914 Warszawa, KRS: 0000226591. Poniżej znajdziesz wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z organizacją konkursu i wyłonieniem laureatów.
2. Dane osobowe przetwarzane są w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu pt. „Konkurs dla prenumeratorów” oraz wyłonienia laureatów konkursu, zgodnie z art. 6 ust. 1 podpunkt a) RODO.
3. Dane osobowe będą przechowywane tylko przez niezbędny okres czasu, w szczególności przez cały okres trwania konkursu, a także co najmniej przez 5 lat od końca roku, w którym konkurs został zakończony - celem zabezpieczenia roszczeń mogących powstać w przyszłości.
4. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w ramach organizacji i prowadzenia konkursu.
5. Jako administrator Twoich danych, zapewniamy Ci prawo dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 RODO); b) sprostowania danych (zgodnie z art. 16 RODO); c) usunięcia danych (zgodnie z art. 17 RODO); d) ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 RODO); e) przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 RODO); f) prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 RODO). Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie podejmujemy żadnych automatycznych decyzji dotyczących Ciebie, ani nie tworzymy żadnych profili przy użyciu twoich danych osobowych.
7. Administrator może przekazywać dane osobowe usługodawcom (takim jak dostawcy usług w chmurze) w Rzeczpospolitej Polskie, lub za granicą, w celu przetwarzania danych osobowych w imieniu organizatora konkursu i zgodnie z naszymi instrukcjami. W takim przypadku zachowamy kontrolę nad Twoimi danymi osobowymi;
8. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu w postaci imienia, nazwiska, adres, telefon, adres e-mail jest dobrowolnym, ale koniecznym warunkiem, aby wziąć udział w konkursie. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika ma charakter dobrowolny, lecz wpływa na uczestnictwo w organizowanym konkursie. Powyższa zgoda może być w każdym czasie cofnięta, jednakże wycofanie zgody ma wpływu na uczestnictwo w konkursie i skutkuje skreśleniem z listy Uczestników.
9. W celu skorzystania z przysługujących praw, należy kontaktować się z administratorem pod adresem: dyrektor.spm@marianie.pl lub listownie na adres siedziby wskazany powyżej.

§ 9
Postanowienia końcowe
1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany zasad konkursu (w tym zmiany regulaminu) w trakcie trwania konkursu z ważnych przyczyn, lub następczo stwierdzonej wadliwości postanowień niniejszego regulaminu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do nieograniczonego w czasie wykorzystania w celach
promocyjnych odpowiedzi nadesłanych do „Konkursu dla prenumeratorów” bez podawania danych osoby zgłaszającej.
3. O wszelkich sprawach, które nie zostały ujęte w niniejszym regulaminie, decydują organizatorzy w zgodzie z prawem polskim.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl