Ten produkt jest niedostępny.

 • Granice
 • Centrum Duchowosci Benedyktynskiej
 • Opoka
 • Wiara
 • Logo Marianum Travel
 • SPM logo
 • BiblioNetka
 • Idziemy
 • Kaplani
 • Vox Fm
 • Radio Niepokalanów
 • Radio polskie
 • Papierowe Mysli
 • Ewangelizuj.pl
 • droga.com.pl
 • logo kulturaonline
 • Sacroexpo
Oremus Nr 6 (273) 2019OPIS

W każdym numerze ROZWAŻANIA NA KAŻDY DZIEŃ

ZACHĘCAMY DO SIĘGNIĘCIA PO  CZERWCOWY NUMER SŁOWA WŚRÓD NAS, KTÓRY JEST ZNAKOMITYM UZUPEŁNIENIEM CZASOPISMA OREMUS.

W czerwcowym numerze miesięcznika „Oremus”:
- czytania i modlitwy mszalne na każdy dzień;
- wprowadzenia liturgiczne i rozważania na każdy dzień, napisane przez Eugeniusza Zarzecznego MIC, ojca duchownego w Wyższym Seminarium Duchownym Zgromadzenia Księży Marianów w Lublinie, rekolekcjonistę;
- modlitwy wiernych przygotowane przez Agnieszkę Wędrychowską z Odnowy w Duchu Świętym;
- wstęp do okresu zwykłego, którego autorem jest ks. Krzysztof Porosło, liturgista z archidiecezji krakowskiej (obecnie na studiach w Pampelunie), zaangażowany m.in. w organizowanie warsztatów liturgicznych „Mysterium fascinans”, autor wielu artykułów i książek, ceremoniarz podczas ŚDM w Krakowie;
- kolejny tekst z działu „Pytania i odpowiedzi”. Bp Zbigniew Kiernikowski, ordynariusz legnicki, odpowiada na pytanie:

Msza święta jest uobecnieniem zbawczej ofiary Jezusa. Czy jest jakiś szczególny moment, który uobecnia Jego śmierć na krzyżu?

- propozycje śpiewów na niedziele, uroczystości i święta przygotowane przez Adama Kowalskiego, organistę w parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Świętej Lipce i wykładowcę w Akademii Muzycznej w Łodzi (Katedra Organów i Muzyki Kościelnej).

W ramach „Liturgicznego ABC” Maciej Zachara MIC pisze o gestach i znakach podczas przygotowania darów (cz. I). Przybliża znaczenie podniesienia pateny, pochylenia się kapłana przed ołtarzem, obmycia rąk, a potem rozłożenia i złożenia rąk podczas dialogu celebransa z wiernymi.
Michał Kozak MIC w dziale „Pokochać Psalmy” rozważa Psalm 63, którego wersetami modlimy się w dwunastą niedzielę zwykłą roku C. Jest to „psalm człowieka, który głód Boga ma wpisany w korzenie swego bytu”.
Halina Świrska, autorka „Naszej okładki”, omawia obraz „Zesłanie Ducha Świętego” (Jan Joest van Kalkar).

Ponadto w numerze – jak zawsze – części stałe Mszy świętej. Publikujemy też, jak zwykle w czerwcu, Litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa.

 

Jesteśmy na Facebooku! Zapraszamy wszystkich do polubienia profilu oraz do aktywnego udziału w różnych dyskusjach.

Miesięcznik „Oremus” ukazuje się od 1995 roku. Zawiera:

• Czytania liturgiczne
• Modlitwy mszalne
• Wprowadzenia liturgiczne
• Rozważania
• Modlitwa powszechna
• Liturgiczne ABC
• Pokochać Psalmy
• Propozycje śpiewów 
• Informacje o nowościach wydawniczych

 

Wygodny, kieszonkowy format

W prenumeracie rocznej 1 NUMER GRATIS!

 

 

Zobacz numery archiwalne czasopisma OREMUSSPIS TREŚCI
FRAGMENT KSIĄŻKI

Niedziela, 9 czerwca
Niedziela Zesłania Ducha Świętego


Msza w dzień

Eucharystia jest największym darem, jaki otrzymaliśmy od Boga. W niej zawiera się pełnia wszystkich darów. Przyjmując Ciało Chrystusa, otrzymujemy również Jego Ducha. Nie jest On tylko „prywatnym” darem. On uzdalnia nas i umacnia do życia Ewangelią, do świadczenia o miłości Boga, do przebaczania i życia, które podoba się Bogu. Duch Święty daje się w obfitości. Przyjmijmy Go, bo bez Niego jesteśmy tylko biednymi grzesznikami bez nadziei na życie wieczne.

PIEŚŃ NA WEJŚCIE: O Stworzycielu Duchu, E/218, L/432, S/319, albo: O, jak dobry i słodki, N2/408

ALBO ANTYFONA: Duch Pański napełnił okrąg ziemi, * Ten, który ogarnia wszystko, * zna każdą mowę. * Alleluja.

Albo:

Miłość Boża rozlana jest w naszych sercach * przez Ducha Świętego, który w nas mieszka. * Alleluja.

CHWAŁA

MÓDLMY SIĘ: Boże, Ty przez misterium dnia dzisiejszego uświęcasz swój Kościół ogarniający wszystkie ludy i narody, † ześlij dary Ducha Świętego na całą ziemię * i dokonaj w sercach wiernych cudów, które zdziałałeś w początkach głoszenia Ewangelii. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

CZYTANIE z Dziejów Apostolskich (2,1-11). Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też jakby języki ognia, które się rozdzielały, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. Przebywali wtedy w Jeruzalem pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak tamci przemawiali w jego własnym języku. Pełni zdumienia i podziwu mówili: „Czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są Galilejczykami? Jakżeż więc każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty? – Partowie i Medowie, i Elamici, i mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii oraz Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które leżą blisko Cyreny, i przybysze z Rzymu, Żydzi oraz prozelici, Kreteńczycy i Arabowie – słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże”.
Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 104,1.24.29-31.34)

REFREN: Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię.

Błogosław, duszo moja, Pana, *
Boże mój, Panie, Ty jesteś bardzo wielki!
Jak liczne są dzieła Twoje, Panie, *
ziemia jest pełna Twoich stworzeń.

Kiedy odbierasz im oddech, marnieją *
i w proch się obracają.
Stwarzasz je, napełniając swym Duchem, *
i odnawiasz oblicze ziemi.

Niech chwała Pana trwa na wieki, *
niech Pan się raduje z dzieł swoich.
Niech miła Mu będzie pieśń moja, *
będę radował się w Panu.

CZYTANIE z Listu św. Pawła Apostoła do Rzymian (8,8-17). Bracia: Ci, którzy według ciała żyją, Bogu podobać się nie mogą. Wy jednak nie żyjecie według ciała, lecz według Ducha, jeśli tylko Duch Boży w was mieszka. Jeżeli zaś ktoś nie ma Ducha Chrystusowego, ten do Niego nie należy. Skoro zaś Chrystus w was mieszka, ciało wprawdzie podlega śmierci ze względu na skutki grzechu, duch jednak ma życie na skutek usprawiedliwienia. A jeżeli mieszka w was Duch Tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to Ten, co wskrzesił Chrystusa Jezusa z martwych, przywróci do życia wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w was swego Ducha. Jesteśmy więc, bracia, dłużnikami, ale nie ciała, byśmy żyć mieli według ciała. Bo jeżeli będziecie żyli według ciała, czeka was śmierć. Jeżeli zaś przy pomocy Ducha zadawać będziecie śmierć popędom ciała – będziecie żyli. Albowiem wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście Ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać: „Abba, Ojcze!”. Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami: dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa; skoro wspólnie z Nim cierpimy, to po to, by wspólnie mieć udział w chwale.
Oto słowo Boże.

SEKWENCJA:

Przybądź, Duchu Święty, Bez Twojego tchnienia,
Ześlij z nieba wzięty Cóż jest wśród stworzenia?
Światła Twego strumień. Tylko cierń i nędze.

Przyjdź, Ojcze ubogich, Obmyj, co nieświęte,
Przyjdź, Dawco łask drogich, Oschłym wlej zachętę,
Przyjdź, Światłości sumień. Ulecz serca ranę.

O, najmilszy z gości, Nagnij, co jest harde,
Słodka serc radości, Rozgrzej serca twarde,
Słodkie orzeźwienie. Prowadź zabłąkane.

W pracy Tyś ochłodą, Daj Twoim wierzącym,
W skwarze żywą wodą, W Tobie ufającym,
W płaczu utulenie. Siedmiorakie dary.

Światłości najświętsza, Daj zasługę męstwa,
Serc wierzących wnętrza Daj wieniec zwycięstwa,
Poddaj Twej potędze. Daj szczęście bez miary.

AKLAMACJA: Alleluja.
Przyjdź, Duchu Święty,
napełnij serca swoich wiernych
i zapal w nich ogień swojej miłości.

SŁOWA EWANGELII według św. Jana (14,15-16.23b-26). Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Parakleta da wam, aby z wami był na zawsze. Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego, i mieszkanie u niego uczynimy. Kto nie miłuje Mnie, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale Tego, który Mnie posłał, Ojca. To wam powiedziałem, przebywając wśród was. A Paraklet, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem”.
Oto słowo Pańskie.

ROZWAŻANIE: Grzech pierworodny nie tylko oddzielił człowieka od Boga, podzielił ludzi, ale w samym człowieku wprowadził wewnętrzne rozdarcie. Przez grzech zrodziła się pożądliwość ciała, oczu i pycha, która każe myśleć, że bez Boga życie ma sens, że możemy sami dla siebie być bogiem. A jednak w głębi duszy tęsknimy za Bogiem, za spełnieniem, za miłością, która nie stawia warunków. I choć tak tego nie nazywamy, szukamy harmonii, nadziei, sensu naszych zmagań. Bez Ducha Świętego znajdujemy jednak chaos, chwilowe pocieszenia, płytką radość, budując na tym, co i tak przeminie z naszą śmiercią. Bez Ducha Świętego świadomość, że umrzemy, terroryzuje nas, a lęk, choć skrywany, zajmuje coraz więcej miejsca w naszym sercu.
Duch Boży objawia nam prawdę o nas, rozpala nadzieję, uzdalnia do miłości i daje siłę do odważnego dawania świadectwa. Nie mówi nam, że ciało jest złe. Mówi raczej, że jego dążenia bywają egoistyczne, krótkowzroczne, bo ono chce natychmiast zaspokajać swoje pragnienia, nierzadko karmiąc się byle czym, byle jak i byle gdzie. Duch wprowadza ład, „ustawiając” wszystkie nasze władze na swoim miejscu, przywracając pragnieniom, rzeczom, naturze ich wartość i pokazując ich cel. Mówi, że w obecności Boga niczego nam nie zabraknie, że nie jest On zagrożeniem, lecz odpowiedzią na nasze najgłębsze tęsknoty. Duch Święty przypomina nam naszą tożsamość i to, skąd jesteśmy i dokąd zmierzamy. Tak nas umacnia, że mamy siłę i wiarę głoszenia tej prawdy słowem czy życiem wobec tych, którzy kręcąc się wokół siebie, nie znajdują drogi. Tego Ducha już otrzymaliśmy na chrzcie, w czasie bierzmowania. On już jest. Wystarczy Go przywołać, dając Mu szansę działania.

WIERZĘ

MODLITWA WIERNYCH:
• Módlmy się za Kościół, aby doświadczenie Pięćdziesiątnicy trwało w nim nieustannie i przynosiło obfite owoce.
• Za Papieża, aby Duch Święty każdego dnia ożywiał w nim dary i charyzmaty, w które Go wyposażył.
• Za członków grup charyzmatycznych, aby dzieląc się doświadczeniem spotkania z Bogiem, nie zaniedbywali osobistej formacji.
• Za zniewolonych różnymi grzechami, aby nie pogrążali się w bojaźni, ale odkryli w sobie godność dziecka Bożego.
• Za nas samych, abyśmy otwierali się na dary Ducha Świętego i chcieli nimi służyć z radością.

PIEŚŃ NA PRZYGOTOWANIE DARÓW: Duchu mądrości, S/315, albo: Przykazanie nowe, E/457, L/209, S/864

MODLITWA NAD DARAMI: Panie, nasz Boże, † spraw, aby zgodnie z obietnicą Twojego Syna, Duch Święty dał nam głębiej zrozumieć tajemnicę Eucharystii * i doprowadził nas do całej prawdy. Przez Chrystusa, Pana naszego.

PREFACJA O ZESŁANIU DUCHA ŚWIĘTEGO 27

PIEŚŃ NA KOMUNIĘ I NA DZIĘKCZYNIENIE: Panie, pragnienia ludzkich serc, E/456, L/105, S/382; Pan jest mocą, E/402, N1/300

ANTYFONA: Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym * i głosili wielkie dzieła Boże. * Alleluja.

MÓDLMY SIĘ: Boże, Ty udzielasz swojemu Kościołowi nadprzyrodzonych darów, † zachowaj łaskę, którą go obdarzyłeś, * aby zawsze działała w nas moc Ducha Świętego, a Pokarm eucharystyczny przez Niego uświęcony przyczynił się do naszego wiecznego zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego.

UROCZYSTE BŁOGOSŁAWIEŃSTWO: Bóg, Ojciec światłości, który w dniu dzisiejszym oświecił dusze uczniów przez zesłanie Ducha Pocieszyciela, † niech wam udzieli swojego błogosławieństwa * i napełni was darami Ducha Świętego.
Amen.
Niech ogień Ducha Świętego, † który ukazał się nad uczniami, * oczyści wasze serca od wszelkiego grzechu i przeniknie was swoim światłem.
Amen.
Duch Święty, który zjednoczył różne narody w wyznawaniu tej samej wiary, † niech sprawi, abyście trwali w tej wierze * i od nadziei przeszli do oglądania Boga w niebie.
Amen.
Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec i Syn,  i Duch Święty.
Amen.

PIEŚŃ NA ZAKOŃCZENIE: Duchu Święty, N1/281, albo: Łaska Pana, N1/280

 

Sklep internetowy Shoper.pl