Ten produkt jest niedostępny.

 • Granice
 • Centrum Duchowosci Benedyktynskiej
 • Opoka
 • Wiara
 • Logo Marianum Travel
 • SPM logo
 • BiblioNetka
 • Idziemy
 • Kaplani
 • Vox Fm
 • Radio Niepokalanów
 • Radio polskie
 • Papierowe Mysli
 • Ewangelizuj.pl
 • droga.com.pl
 • logo kulturaonline
 • Sacroexpo
Oremus Nr 4 (247) 2017OPIS

ZACHĘCAMY DO SIĘGNIĘCIA PO KWIETNIOWY NUMER SŁOWA WŚRÓD NAS, KTÓRY JEST ZNAKOMITYM UZUPEŁNIENIEM CZASOPISMA OREMUS.

ZNAJDUJĄ SIĘ W NIM ROZWAŻANIA DO JEDNEGO Z CODZIENNYCH CZYTAŃ MSZALNYCH, PRZYBLIŻAJĄCE SŁOWO BOŻE I UŁATWIAJĄCE JEGO ZROZUMIENIE.

Szanowni Państwo.

Po raz pierwszy w tym numerze OREMUS znajdą Państwa – Drogę Światła.

Prosimy o zatrzymanie numeru kwietniowego na maj, ponieważ w numerze majowym (a jest to jeszcze okres wielkanocny) nie zamieszczamy Drogi Światła.

W kwietniowym numerze miesięcznika „Oremus”:
- czytania i modlitwy mszalne na każdy dzień;
- wprowadzenia liturgiczne i rozważania – na niedziele, uroczystości i święta – autorstwa ks. Janusza Chyły, teologa-dogmatyka, proboszcza parafii Matki Bożej Królowej Polski w Chojnicach (diecezja pelplińska), autora m.in. książki „Ewangelia na Twitterze”;
- modlitwy wiernych przygotowane przez s. M. Bognę Cyz SBDNP;
- wstępy do Triduum Paschalnego i do okresu wielkanocnego napisane przez ks. Sławomira Sosnowskiego, liturgistę z archidiecezji łódzkiej;
- Droga Światła autorstwa Miry Majdan;
- kolejny tekst z działu „Pytania i odpowiedzi”. Anna M. Faszczowa, teolog-dogmatyk, odpowiada na pytanie:

Droga Światła jest w naszych parafiach coraz częściej praktykowana. Jak wydobyć jej najgłębszy sens?

- propozycje śpiewów na niedziele, uroczystości i święta przygotowane przez Adama Kowalskiego.

W ramach „Liturgicznego ABC” Maciej Zachara MIC przedstawia sylwetkę Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego (1921-1987). Czynny udział wiernych w liturgii miał – jego zdaniem – „wynikać nie z płytkiego aktywizmu, ale z przynależności do Kościoła jako ludu kapłańskiego oraz z samej natury liturgii”.
Michał Kozak MIC w cyklu „Pokochać Psalmy” przybliża dwa psalmy pokutne: Psalm 51 nazywany Miserere oraz Psalm 130 zwany De profundis.
Halina Świrska w cyklu „Nasza okładka” przedstawia obraz „Chrystus w Otchłani” (Duccio).
Ponadto w numerze – jak zawsze – części stałe Mszy świętej.

 

W nowym roku liturgicznym OREMUS został wzbogacony o:

- ROZWAŻANIA NA ŚWIĘTA

- nowy dział - PYTANIA I ODPOWIEDZI - w którym można przeczytać odpowiedzi na pojawiające się wątpliwości
ponadto:


Jesteśmy już na Facebooku! Zapraszam wszystkich do polubienia profilu oraz do aktywnego udziału w różnych dyskusjach.

 

Miesięcznik „Oremus” ukazuje się od 1995 roku. Zawiera:

• Czytania liturgiczne
• Modlitwy mszalne
• Wprowadzenia liturgiczne
• Rozważania
• Modlitwa powszechna
• Liturgiczne ABC
• Pokochać Psalmy
• Propozycje śpiewów 
• Informacje o nowościach wydawniczych

 

Wygodny, kieszonkowy format

W prenumeracie rocznej 1 NUMER GRATIS!

 

 

Zobacz numery archiwalne czasopisma OREMUSSPIS TREŚCI
FRAGMENT KSIĄŻKI

Niedziela, 16 kwietnia
Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego


Msza w dzień

Chrystus zmartwychwstał!!! Pusty grób Jezusa jest zwycięstwem nad naszymi grobami – przeszłymi, aktualnymi i przyszłymi. Liturgia słowa włącza nas dzisiaj w apostolski wyścig do grobu. Świadkowie zmartwychwstałego Pana nie znaleźli Jego ciała, którego szukali, ale dzięki wierze otwartej na zaskoczenia odkryli o wiele więcej – żywego Chrystusa. I my stajemy wokół ołtarza Pana, który jest zarówno krzyżem Jego ofiary, jak i miejscem spotkania Zmartwychwstałego. Sekwencja poprzedzająca Ewangelię wskazuje na istotę świętowania Wielkiejnocy: „Odkupił swe owce Baranek bez skazy, pojednał nas z Ojcem i zmył grzechów zmazy”.

PIEŚŃ NA WEJŚCIE: Wesoły nam dzień dziś nastał, E/198, L/229, N1/201, S/287, albo: O dniu radosny, E/186, L/221, S/265

ALBO ANTYFONA: Zmartwychwstałem i zawsze jestem z Tobą, * położyłeś na mnie swą rękę, * przedziwna jest Twoja wiedza. * Alleluja.

Albo:

Chrystus prawdziwie zmartwychwstał. * Alleluja. * Jemu chwała i panowanie przez wszystkie wieki. * Alleluja.

CHWAŁA

MÓDLMY SIĘ: Boże, Ty w dniu dzisiejszym przez Twojego Syna pokonałeś śmierć i otworzyłeś nam bramy życia wiecznego, † spraw, abyśmy obchodząc uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego, zostali odnowieni przez Ducha Świętego * i mogli zmartwychwstać do nowego życia w światłości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

CZYTANIE z Dziejów Apostolskich (10,34a.37-43). Gdy Piotr przybył do domu setnika Korneliusza w Cezarei, przemówił w dłuższym wywodzie: „Wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Dlatego że Bóg był z Nim, przeszedł On, dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła. A my jesteśmy świadkami wszystkiego, co zdziałał w ziemi żydowskiej i w Jeruzalem. Jego to zabili, zawiesiwszy na drzewie. Bóg wskrzesił Go trzeciego dnia i pozwolił Mu ukazać się nie całemu ludowi, ale nam, wybranym uprzednio przez Boga na świadków, którzy z Nim jedliśmy i piliśmy po Jego zmartwychwstaniu. On nam rozkazał ogłosić ludowi i dać świadectwo, że Bóg ustanowił Go sędzią żywych i umarłych. Wszyscy prorocy świadczą o tym, że każdy, kto w Niego wierzy, przez Jego imię otrzymuje odpuszczenie grzechów”.
Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 118,1b-2.16-17.22-23)

REFREN: W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy.

Dziękujcie Panu, bo jest dobry, *
bo Jego łaska trwa na wieki.
Niech dom Izraela głosi: *
„Jego łaska na wieki”.

Prawica Pana wzniesiona wysoko, *
prawica Pańska moc okazała.
Nie umrę, ale żyć będę *
i głosić dzieła Pana.

Kamień odrzucony przez budujących *
stał się kamieniem węgielnym.
Stało się to przez Pana *
i cudem jest w naszych oczach.

CZYTANIE z Listu św. Pawła do Kolosan (3,1-4). Bracia: Jeśli razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus, zasiadający po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi. Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Gdy się ukaże Chrystus, nasze Życie, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale.
Oto słowo Boże.

Albo:

CZYTANIE z Pierwszego Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian (5,6b-8). Bracia: Czyż nie wiecie, że odrobina kwasu całe ciasto zakwasza? Wyrzućcie więc stary kwas, abyście się stali nowym ciastem, bo przecież przaśni jesteście. Chrystus bowiem został złożony w ofierze jako nasza Pascha. Tak przeto odprawiajmy święto nasze, nie przy użyciu starego kwasu złości i przewrotności, lecz na przaśnym chlebie czystości i prawdy.
Oto słowo Boże.

SEKWENCJA:

Niech w święto radosne Paschalnej Ofiary
Składają jej wierni uwielbień swych dary.

Odkupił swe owce Baranek bez skazy,
Pojednał nas z Ojcem i zmył grzechów zmazy.

Śmierć zwarła się z życiem i w boju, o dziwy,
Choć poległ Wódz życia, króluje dziś żywy.

Mario, ty powiedz, coś w drodze widziała?
Jam Zmartwychwstałego blask chwały ujrzała.

Żywego już Pana widziałam, grób pusty,
I świadków anielskich, i odzież, i chusty.

Zmartwychwstał już Chrystus, Pan mój i nadzieja,
A miejscem spotkania będzie Galilea.

Wiemy, żeś zmartwychwstał, że ten cud prawdziwy,
O, Królu Zwycięzco, bądź nam miłościwy.

AKLAMACJA: Alleluja.
Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha.
Odprawiajmy nasze święto w Panu.

SŁOWA EWANGELII według św. Jana (20,1-9). Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra oraz do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: „Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono”. Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą w jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych.
Oto słowo Pańskie.

Albo (wieczorem):

SŁOWA EWANGELII według św. Łukasza (24,13-35). W pierwszy dzień tygodnia dwaj uczniowie Jezusa byli w drodze do wsi, zwanej Emaus, oddalonej o sześćdziesiąt stadiów od Jeruzalem. Rozmawiali oni z sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali z sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Lecz oczy ich były jakby przesłonięte, tak że Go nie poznali. On zaś ich zapytał: „Cóż to za rozmowy prowadzicie z sobą w drodze?”. Zatrzymali się smutni. A jeden z nich, imieniem Kleofas, odpowiedział Mu: „Ty jesteś chyba jedynym z przebywających w Jerozolimie, który nie wie, co się tam w tych dniach stało”. Zapytał ich: „Cóż takiego?”. Odpowiedzieli Mu: „To, co się stało z Jezusem Nazarejczykiem, który był prorokiem potężnym w czynie i słowie wobec Boga i całego ludu; jak arcykapłani i nasi przywódcy wydali Go na śmierć i ukrzyżowali. A my spodziewaliśmy się, że On właśnie miał wyzwolić Izraela. Ale po tym wszystkim dziś już trzeci dzień, jak się to stało. Nadto, jeszcze niektóre z naszych kobiet przeraziły nas: były rano u grobu, a nie znalazłszy Jego ciała, wróciły i opowiedziały, że miały widzenie aniołów, którzy zapewniają, iż On żyje. Poszli niektórzy z naszych do grobu i zastali wszystko tak, jak kobiety opowiadały, ale Jego nie widzieli”. Na to On rzekł do nich: „O, nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy! Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swej chwały?”. I zaczynając od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków, wykładał im, co we wszystkich Pismach odnosiło się do Niego. Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a On okazywał, jakoby miał iść dalej. Lecz przymusili Go, mówiąc: „Zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił”. Wszedł więc, aby zostać wraz z nimi. Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy otworzyły się im oczy i poznali Go, lecz On zniknął im z oczu. I mówili między sobą: „Czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam wyjaśniał?”. W tej samej godzinie zabrali się i wrócili do Jeruzalem. Tam zastali zebranych Jedenastu, a z nimi innych, którzy im oznajmili: „Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi”. Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak Go poznali przy łamaniu chleba.
Oto słowo Pańskie.

ROZWAŻANIE: Śmierć Jezusa nie kończy Jego ziemskiego dzieła. Wręcz przeciwnie, na nowo rozpoczyna. Ofiara krzyża byłaby finałem tragicznym, gdyby nie wydarzenia, które nastąpiły później. Chrystus zmartwychwstał! Prawda ta nadaje sens Jego krzyżowi oraz naszym cierpieniom. Św. Paweł pisał do Kolosan: „Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Gdy się ukaże Chrystus, nasze Życie, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale”.
Czy to możliwe, aby umarły człowiek powrócił do życia? Ewangelie przywołują takie zdarzenia. Jezus miał władzę nad śmiercią. Wielu było świadków, gdy ta moc się ujawniała. Osoby wskrzeszone jednak pewnego dnia i tak pożegnały się z ziemskim życiem. Zmartwychwstanie Jezusa nie jest powrotem do wcześniejszej formy życia, ale wejściem w zupełnie nową, jak śpiewamy dziś w Sekwencji przed Ewangelią: „Śmierć zwarła się z życiem i w boju, o dziwy, choć poległ Wódz życia, króluje dziś żywy”.
Kościół od czasów apostolskich wciąż żyje zmartwychwstaniem Jezusa i je odkrywa. Nikt jednak nie był naocznym świadkiem chwili zmartwychwstania. Gdy to się stało, grób był zamknięty, pilnowany przez żołnierzy. Poza tym znak pustego grobu sam w sobie nie jest wystarczająco przekonujący. Istotniejsze są spotkania ze Zmartwychwstałym. Wymowna jest też przemiana apostołów. Z zalęknionych i wątpiących stali się świadkami oddającymi życie za wiarę w żyjącego Pana.
Zmartwychwstanie jako wydarzenie z przeszłości jest dostępne w teraźniejszości. Nade wszystko za sprawą sakramentów chrztu i Eucharystii. Naszym udziałem w zmartwychwstaniu jest zanurzenie w tych źródłach, czyli doświadczenie Paschy – przejścia z niewoli grzechu do życia w łasce. Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa to serce Ewangelii i rdzeń życia Kościoła.

WIERZĘ

MODLITWA WIERNYCH:
Prośmy za Kościół, aby ubogacony łaskami Chrystusa zmartwychwstałego, głosił światu zwycięstwo życia nad śmiercią.
Za papieża Franciszka, biskupów i powołanych do szczególnej służby Bożej w Kościele, aby byli radosnymi świadkami Zmartwychwstałego.
Za naszą ojczyznę, aby umocniona łaskami od zmartwychwstałego Pana, wzrastała w pokoju i miłości.
Za wszystkich rodaków przebywających za granicą, aby te święta przypominały im potrzebę budowania życia na ewangelicznym fundamencie.
Za nas samych, abyśmy swoim życiem wielbili zmartwychwstałego Chrystusa, zawsze obecnego wśród nas.

PIEŚŃ NA PRZYGOTOWANIE DARÓW: Wstał Pan Chrystus, E/199, L/231, S/289 lub: N2/340, albo: Niebo wysokie, raduj się, N2/330

MODLITWA NAD DARAMI: Wszechmogący Boże, pełni wielkanocnej radości składamy Tobie Ofiarę, † przez którą Kościół odradza się do nowego życia * i nieustannie się karmi. Przez Chrystusa, Pana naszego.

PREFACJA WIELKANOCNA 20

PIEŚŃ NA KOMUNIĘ I NA DZIĘKCZYNIENIE: Chrystus Pan zmartwychwstał, E/187, S/267; Ciebie Boga wysławiamy, E/114, L/425, N1/82, S/883

ANTYFONA: Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha, * obchodźmy nasze święto w szczerej radości. * Alleluja.

MÓDLMY SIĘ: Boże, Ty przez wielkanocne Sakramenty udzieliłeś Twojemu Kościołowi nowego życia, † otaczaj go nieustannie swoją opieką * i doprowadź do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego.

UROCZYSTE BŁOGOSŁAWIEŃSTWO: Niech w uroczystość wielkanocną błogosławi was Bóg wszechmogący * i zachowa was od wszelkiego grzechu.
Amen.
Bóg, który przez zmartwychwstanie swojego Syna odrodził was do życia wiecznego, * niech da wam udział w Jego chwale.
Amen.
Nasz Zbawiciel przez dni swojej męki doprowadził nas do wielkanocnej radości, * niech sprawi, abyście obchodzili nieprzemijające święta w radości wiecznej.
Amen.
Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec i Syn,  i Duch Święty.
Amen.

PIEŚŃ NA ZAKOŃCZENIE: Alleluja, żyje Pan, E/186, M/349, S/266, albo: Oto są baranki młode, N1/204

 


Autorzy:
ks. Janusz Chyła – wprowadzenia do liturgii i rozważania
s. M. Bogna Cyz SBDNP – modlitwa wiernych
Adam Kowalski – wybór śpiewów


Objaśnienie skrótów:
E - Exsultate Deo, Wydawnictwo Światło-Życie, Kraków 2010;
L - Śpiewnik Liturgiczny, TN KUL, Lublin 1998;
M - ks. Z. Piasecki, Panu memu śpiewać chcę, PROMIC - Wydawnictwo Księży Marianów MIC, Warszawa 2007;
N1 - Niepojęta Trójco, t. 1, Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Kraków 1998;
N2 - Niepojęta Trójco, t. 2, Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Kraków 2010;
S - ks. J. Siedlecki, Śpiewnik Kościelny, Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, Kraków 2015

Sklep internetowy Shoper.pl