Oremus - nr archiwalne
6.4
PLN
Oremus Nr 2 (245) 2017
Oremus Nr 2 (245) 2017
wydawnictwo: Promic
format: 110 x 159 mm
E-BOOK
Ocena:
(Ilość ocen: 0)
Cena: 6,40 zł
Numer archiwalny Osoby pragnące kupić numer archiwalny prosimy o kontakt. Tel.: 22 651 90 54 wew. 130, 131 lub przez e-mail: handlowy@wydawnictwo.pl

Dane techniczne

wydawnictwo Promic
format 110 x 159 mm

ZACHĘCAMY DO SIĘGNIĘCIA PO LUTOWY NUMER SŁOWA WŚRÓD NAS, KTÓRY JEST ZNAKOMITYM UZUPEŁNIENIEM CZASOPISMA OREMUS.

ZNAJDUJĄ SIĘ W NIM ROZWAŻANIA DO JEDNEGO Z CODZIENNYCH CZYTAŃ MSZALNYCH, PRZYBLIŻAJĄCE SŁOWO BOŻE I UŁATWIAJĄCE JEGO ZROZUMIENIE.

W nowym roku liturgicznym OREMUS został wzbogacony o:

- ROZWAŻANIA NA ŚWIĘTA

- nowy dział - PYTANIA I ODPOWIEDZI - w którym będzie można przeczytać odpowiedzi na pojawiające się wątpliwości
ponadto:
Jesteśmy już na Facebooku! Zapraszam wszystkich do polubienia profilu oraz do aktywnego udziału w różnych dyskusjach.

Od 1 stycznia 2016 r. podajemy teksty czytań mszalnych i aklamacji według nowego Lekcjonarza, zgodnie z zaleceniem Konferencji Episkopatu Polski.

W lutowym numerze miesięcznika „Oremus”:
- czytania i modlitwy mszalne na każdy dzień;
- wprowadzenia liturgiczne i rozważania – na niedziele, uroczystości i święta – przygotowane przez Eugeniusza Zarzecznego MIC, wiceprzełożonego Prowincji Polskiej Zgromadzenia Księży Marianów, rekolekcjonisty;
- modlitwy wiernych autorstwa Diakonii Formacji Diakonii Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Katowickiej;
- kolejny tekst z nowego działu „Pytania i odpowiedzi”. S. Adelajda Sielepin, jadwiżanka, profesor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, kierownik Katedry Teologii Liturgii, odpowiada na pytanie:

Milczenie chroni sacrum liturgii. Co może zrobić w tej sprawie wierny?

- propozycje śpiewów na niedziele, uroczystości i święta przygotowane przez Adama Kowalskiego.

W ramach „Liturgicznego ABC” Maciej Zachara MIC przedstawia sylwetkę Jana Wierusza-Kowalskiego (1912-2000). Michał Kozak MIC w cyklu „Pokochać Psalmy” pisze o psalmach historycznych; uczą one postrzegania naszego życia jako historii zbawienia. Halina Świrska w cyklu „Nasza okładka” przybliża „Ofiarowanie Jezusa w świątyni” (Giotto).
Ponadto w numerze – jak zawsze – części stałe Mszy świętej.

Miesięcznik „Oremus” ukazuje się od 1995 roku. Zawiera:

• Czytania liturgiczne
• Modlitwy mszalne
• Wprowadzenia liturgiczne
• Rozważania
• Modlitwa powszechna
• Liturgiczne ABC
• Pokochać Psalmy
• Propozycje śpiewów 
• Informacje o nowościach wydawniczych

 

Wygodny, kieszonkowy format

W prenumeracie rocznej 1 NUMER GRATIS!

 

 

Zobacz numery archiwalne czasopisma OREMUS

DRUKUJ OPIS

Czwartek, 2 lutego
Ofiarowanie Pańskie

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO I PROCESJA ZE ŚWIECAMI

ANTYFONA: Oto nasz Pan przyjdzie z mocą * i oświeci serca sług swoich. Alleluja.

Albo:

Gdy się Chrystus rodzi i na świat przychodzi,
Ciemna noc w jasności promienistej brodzi.
Aniołowie się radują, pod niebiosy wyśpiewują:
Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo.

„Światło na oświecenie pogan” to światło dla tych, którzy nie poznali Chrystusa. To również światło dla nas, zanurzonych często w smutku, marazmie, bezradności, a może i beznadziei. Mała świeca może rozjaśnić swoim światłem najciemniejsze pomieszczenie. Słowo Boga usłyszane z wiarą rozjaśnić może wszelkie mroki duszy, zwątpienie i głęboki smutek. Bóg mówi do nas. Jezus Chrystus, wcielony Syn Boży, jest Słowem Boga. On pragnie wejść do świątyni naszych serc i rozproszyć ciemności. On jest spełnieniem najgłębszych pragnień człowieka. Z tą świadomością, zaufaniem i wiarą możemy wejść w dzisiejszą liturgię, której szczytem jest Eucharystia. Ciało Pańskie przyjęte z wiarą jest najpiękniejszym darem, którego Bóg pragnie nam udzielić.

MÓDLMY SIĘ: Boże, źródło wszelkiego światła, Ty dzisiaj ukazałeś sprawiedliwemu Symeonowi światło na oświecenie pogan, † pokornie Cię błagamy: pobłogosław  te świece i przyjmij prośby swojego ludu, który się zgromadził, aby je nieść ku Twojej chwale; * spraw, niech drogą cnót dojdzie do światłości bez końca. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Albo:

Boże, Światłości prawdziwa, źródło światła wiecznego, † oświeć serca wiernych, aby wszyscy, którzy się zgromadzili w tej świątyni z płonącymi świecami, * mogli kiedyś oglądać blask Twojej chwały. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Idźmy w pokoju na spotkanie z Chrystusem.


PROCESJA


Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela. Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju * według słowa Twojego.

Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie.

Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela. Któreś przygotował wobec wszystkich narodów.

Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela.

PIEŚŃ NA WEJŚCIE: Tron twój, Syjonie, S/147, albo: Witaj, Dziewico świetlana, S/150

ALBO ANTYFONA: Przyjęliśmy, Boże, Twoje miłosierdzie we wnętrzu Twej świątyni. * Jak imię Twe, Boże, tak i chwała Twoja sięga po krańce ziemi. * Prawica Twoja pełna jest sprawiedliwości.

CHWAŁA

MÓDLMY SIĘ: Wszechmogący, wieczny Boże, Twój Jednorodzony Syn, który przyjął nasze ludzkie ciało, został w dniu dzisiejszym przedstawiony w świątyni, † pokornie Cię błagamy, * spraw, abyśmy mogli stanąć przed Tobą z czystymi sercami. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

CZYTANIE z Księgi proroka Malachiasza (3,1 4). To mówi Pan Bóg: „Oto Ja wyślę anioła mego, aby przygotował drogę przede Mną, a potem nagle przybędzie do swej świątyni Pan, którego wy oczekujecie, i Anioł Przymierza, którego pragniecie. Oto nadejdzie, mówi Pan Zastępów. Ale kto przetrwa dzień Jego nadejścia i kto się ostoi, gdy się ukaże? Albowiem On jest jak ogień złotnika i jak ług farbiarzy. Usiądzie więc, jakby miał przetapiać i oczyszczać srebro, i oczyści synów Lewiego, i przecedzi ich jak złoto i srebro, a wtedy będą składać Panu ofiary sprawiedliwe. Wtedy będzie miła Panu ofiara Judy i Jeruzalem, jak za dawnych dni i lat starożytnych”.
Oto słowo Boże.

Albo:

CZYTANIE z Listu do Hebrajczyków (2,14 18). Ponieważ dzieci uczestniczą we krwi i ciele, dlatego i Jezus także bez żadnej różnicy stał się ich uczestnikiem, aby przez śmierć pokonać tego, który dzierżył władzę nad śmiercią, to jest diabła, i aby uwolnić tych wszystkich, którzy przez całe życie przez bojaźń śmierci podlegli byli niewoli. Zaiste bowiem nie aniołów przygarnia, ale przygarnia potomstwo Abrahamowe. Dlatego musiał się upodobnić pod każdym względem do braci, aby stał się miłosiernym i wiernym arcykapłanem wobec Boga dla przebłagania za grzechy ludu. W czym bowiem sam cierpiał będąc doświadczany, w tym może przyjść z pomocą tym, którzy są poddani próbom.
Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 24,7 10)

REFREN: Pan Bóg Zastępów, On jest Królem chwały.

Bramy, podnieście swe szczyty, †
unieście się odwieczne podwoje, *
aby mógł wkroczyć Król chwały.
Kto jest tym Królem chwały? †
Pan dzielny i potężny, *
Pan potężny w boju.

Bramy, podnieście swe szczyty, †
unieście się odwieczne podwoje, *
aby mógł wkroczyć Król chwały.
Kto jest tym Królem chwały? *
Pan Zastępów: On jest Królem chwały.

AKLAMACJA: Alleluja.
Światło na oświecenie pogan
i chwała ludu Twego, Izraela.

SŁOWA EWANGELII według św. Łukasza (2,22 40). Gdy upłynęły dni oczyszczenia Maryi według Prawa Mojżeszowego, Rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby Go przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: „Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu”. Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem Prawa Pańskiego. A żył w Jerozolimie człowiek, imieniem Symeon. Był to człowiek prawy i pobożny, wyczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż nie zobaczy Mesjasza Pańskiego. Za natchnieniem więc Ducha przyszedł do świątyni. A gdy Rodzice wnosili Dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju Prawa, on wziął Je w objęcia, błogosławił Boga i mówił: „Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu w pokoju, według Twojego słowa. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów: światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela”.
A Jego ojciec i Matka dziwili się temu, co o Nim mówiono. Symeon zaś błogosławił Ich i rzekł do Maryi, Matki Jego: „Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu”. Była tam również prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera, bardzo podeszła w latach. Od swego panieństwa siedem lat żyła z mężem i pozostała wdową. Liczyła już osiemdziesiąty czwarty rok życia. Nie rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą. Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jerozolimy. A gdy wypełnili wszystko według Prawa Pańskiego, wrócili do Galilei, do swego miasta Nazaret. Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na Nim.
Oto słowo Pańskie.

ROZWAŻANIE: Doświadczenie wiary, działania Pana Boga, Jego interwencje niejednokrotnie kojarzą się nam z nadzwyczajnymi wydarzeniami, które „odbiegają od normy”, niejako łamiąc to, co wydaje się monotonne, zwykłe i banalne. Owszem, zdarzają się takie sytuacje. Jednak to nie one nas kształtują, nie one budzą prawdziwą wiarę, zaufanie wobec Boga. Istotą Bożego działania nie są nadzwyczajne objawienia, spektakularne znaki. Bywa, oczywiście, że Bóg i nimi się posługuje, dopuszcza je, by nas poruszyć, wytrącić ze schematów. Jednak istota Bożego prowadzenia jest gdzie indziej. Zdarza się, że historia naszego życia wydaje się banalna i mało ciekawa. Trudno nam uwierzyć, że to właśnie w tej historii objawia się Bóg i że to On ją prowadzi, aby w stosownym czasie, przez siebie wybranym, dać nam światło, które ją oświeci. Dzięki temu światłu zobaczymy, że nasza historia jest święta, gdyż Bóg jest w niej obecny i dlatego ma ona sens.
Wszyscy bohaterowie dzisiejszej Ewangelii wydają się tacy zwykli i prości. Maryja i Józef są posłuszni Prawu, wierni w jego wypełnianiu. Symeon i Anna – cisi i pokorni, żyjący jakby w cieniu, wielbiący Boga, wytrwali w czekaniu na spotkanie z Nim, ufający, że to On jest Panem czasu i historii.
Gdy jest się z Nim, trwając na modlitwie, gdy się do Niego przylgnie, czas się nie dłuży. Gdy serce przepełnia prosta, dziecięca ufność, nie opanuje nas strach, że Bóg o nas zapomniał, że może przestaliśmy być dla Niego ważni. Przebywanie w Jego obecności czyni nas wrażliwymi na poruszenia Ducha Świętego, a nasze serce i oczy przemienione wiarą dostrzegają Jego obecność w tym, co wydaje się małe i niepozorne. Szczęście spotkania z Jezusem uwalnia i jest spełnieniem ludzkich pragnień. Dlatego Symeon mówi: „Teraz mogę odejść...” A jakie są twoje pragnienia? Czy Bóg jest w nich obecny?

MODLITWA WIERNYCH:
• „Bramy podnieście swe szczyty, unieście się odwieczne podwoje, aby mógł wkroczyć Król chwały.” Panie, kieruj papieżem Franciszkiem, aby godnie przygotowywał ludzkość na Twoje nadejście.
• „Nie rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą.” Panie, wspieraj swą łaską wszystkie osoby konsekrowane, aby Twój Kościół wzrastał dzięki ich posłudze.
• „Tak bowiem jest napisane w Prawie.” Panie, oświecaj tych, którzy ustanawiają prawa w naszej ojczyźnie, aby pamiętali, że Ty jesteś jedynym Królem.
• „Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu w pokoju.” Panie, przyjmij do swojego królestwa wszystkich zmarłych, aby mogli radować się wiecznym pokojem w Twojej obecności.
• „Był to człowiek prawy i pobożny, wyczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim.” Panie, umacniaj nas tu obecnych, abyśmy na wzór Symeona kierowali się w życiu natchnieniami Twego Ducha.

PIEŚŃ NA PRZYGOTOWANIE DARÓW: Jam jest chlebem żywym, E/440, M/178, S/352, albo: Jezus Najwyższe Imię, E/125

MODLITWA NAD DARAMI: Wszechmogący Boże, przyjmij z upodobaniem dary radującego się Kościoła, † który zgodnie z Twoją wolą składa Tobie, jako niepokalanego Baranka za życie świata, * Twojego Jednorodzonego Syna. Który żyje i króluje na wieki wieków.

PREFACJA: Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, * abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, * Panie, Ojcze święty, wszechmogący, wieczny Boże. * Dzisiaj Maryja Dziewica przyniosła do świątyni * Twojego Przedwiecznego Syna, * a Duch Święty ogłosił przez usta Symeona, * że jest On chwałą Twojego ludu i światłem narodów. * My także radujemy się ze spotkania ze Zbawicielem * i razem z Aniołami i Świętymi * wychwalamy Ciebie, wołając: Święty...

PIEŚŃ NA KOMUNIĘ I NA DZIĘKCZYNIENIE: Zróbcie Mu miejsce, L/296, S/408; Pan jest mocą, E/402, N1/300

ANTYFONA: Moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, * które przygotowałeś wobec wszystkich narodów.

MÓDLMY SIĘ: Boże, nasz Ojcze, przez Najświętszy Sakrament, który przyjęliśmy, umocnij w nas swoją łaskę, † Ty spełniłeś oczekiwanie Symeona i pozwoliłeś mu oglądać przed śmiercią Chrystusa, * spraw, abyśmy dążyli na spotkanie ze Zbawicielem i osiągnęli życie wieczne. Przez Chrystusa, Pana naszego.

PIEŚŃ NA ZAKOŃCZENIE: Tryumfy Króla niebieskiego, E/309, L/162, M/309, N2/190, S/114


Autorzy:
Eugeniusz Zarzeczny MIC – wprowadzenia do liturgii i rozważania
Diakonia Formacji Diakonii Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Katowickiej – modlitwa wiernych
Adam Kowalski – wybór śpiewów


Objaśnienie skrótów:
E - Exsultate Deo, Wydawnictwo Światło-Życie, Kraków 2010;
L - Śpiewnik Liturgiczny, TN KUL, Lublin 1998;
M - ks. Z. Piasecki, Panu memu śpiewać chcę, PROMIC - Wydawnictwo Księży Marianów MIC, Warszawa 2007;
N1 - Niepojęta Trójco, t. 1, Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Kraków 1998;
N2 - Niepojęta Trójco, t. 2, Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Kraków 2010;
S - ks. J. Siedlecki, Śpiewnik Kościelny, Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, Kraków 2015

 

DODAJ OPINIE

OPINIE KLIENTÓW

Opinie o produkcie (0)

Przypomnimy Ci, kiedy produkt będzie dostępny.

 • Granice
 • Centrum Duchowosci Benedyktynskiej
 • Opoka
 • Wiara
 • BiblioNetka
 • Idziemy
 • Kaplani
 • Vox Fm
 • Radio Niepokalanów
 • Radio polskie
 • Papierowe Mysli
 • Ewangelizuj.pl
 • droga.com.pl
 • logo kulturaonline
 • Sacroexpo
 • Logo Marianum Travel
 • SPM logo
Oremus Nr 2 (245) 2017



OPIS

ZACHĘCAMY DO SIĘGNIĘCIA PO LUTOWY NUMER SŁOWA WŚRÓD NAS, KTÓRY JEST ZNAKOMITYM UZUPEŁNIENIEM CZASOPISMA OREMUS.

ZNAJDUJĄ SIĘ W NIM ROZWAŻANIA DO JEDNEGO Z CODZIENNYCH CZYTAŃ MSZALNYCH, PRZYBLIŻAJĄCE SŁOWO BOŻE I UŁATWIAJĄCE JEGO ZROZUMIENIE.

W nowym roku liturgicznym OREMUS został wzbogacony o:

- ROZWAŻANIA NA ŚWIĘTA

- nowy dział - PYTANIA I ODPOWIEDZI - w którym będzie można przeczytać odpowiedzi na pojawiające się wątpliwości
ponadto:
Jesteśmy już na Facebooku! Zapraszam wszystkich do polubienia profilu oraz do aktywnego udziału w różnych dyskusjach.

Od 1 stycznia 2016 r. podajemy teksty czytań mszalnych i aklamacji według nowego Lekcjonarza, zgodnie z zaleceniem Konferencji Episkopatu Polski.

W lutowym numerze miesięcznika „Oremus”:
- czytania i modlitwy mszalne na każdy dzień;
- wprowadzenia liturgiczne i rozważania – na niedziele, uroczystości i święta – przygotowane przez Eugeniusza Zarzecznego MIC, wiceprzełożonego Prowincji Polskiej Zgromadzenia Księży Marianów, rekolekcjonisty;
- modlitwy wiernych autorstwa Diakonii Formacji Diakonii Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Katowickiej;
- kolejny tekst z nowego działu „Pytania i odpowiedzi”. S. Adelajda Sielepin, jadwiżanka, profesor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, kierownik Katedry Teologii Liturgii, odpowiada na pytanie:

Milczenie chroni sacrum liturgii. Co może zrobić w tej sprawie wierny?

- propozycje śpiewów na niedziele, uroczystości i święta przygotowane przez Adama Kowalskiego.

W ramach „Liturgicznego ABC” Maciej Zachara MIC przedstawia sylwetkę Jana Wierusza-Kowalskiego (1912-2000). Michał Kozak MIC w cyklu „Pokochać Psalmy” pisze o psalmach historycznych; uczą one postrzegania naszego życia jako historii zbawienia. Halina Świrska w cyklu „Nasza okładka” przybliża „Ofiarowanie Jezusa w świątyni” (Giotto).
Ponadto w numerze – jak zawsze – części stałe Mszy świętej.

Miesięcznik „Oremus” ukazuje się od 1995 roku. Zawiera:

• Czytania liturgiczne
• Modlitwy mszalne
• Wprowadzenia liturgiczne
• Rozważania
• Modlitwa powszechna
• Liturgiczne ABC
• Pokochać Psalmy
• Propozycje śpiewów 
• Informacje o nowościach wydawniczych

 

Wygodny, kieszonkowy format

W prenumeracie rocznej 1 NUMER GRATIS!

 

 

Zobacz numery archiwalne czasopisma OREMUS



SPIS TREŚCI
FRAGMENT KSIĄŻKI

Czwartek, 2 lutego
Ofiarowanie Pańskie

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO I PROCESJA ZE ŚWIECAMI

ANTYFONA: Oto nasz Pan przyjdzie z mocą * i oświeci serca sług swoich. Alleluja.

Albo:

Gdy się Chrystus rodzi i na świat przychodzi,
Ciemna noc w jasności promienistej brodzi.
Aniołowie się radują, pod niebiosy wyśpiewują:
Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo.

„Światło na oświecenie pogan” to światło dla tych, którzy nie poznali Chrystusa. To również światło dla nas, zanurzonych często w smutku, marazmie, bezradności, a może i beznadziei. Mała świeca może rozjaśnić swoim światłem najciemniejsze pomieszczenie. Słowo Boga usłyszane z wiarą rozjaśnić może wszelkie mroki duszy, zwątpienie i głęboki smutek. Bóg mówi do nas. Jezus Chrystus, wcielony Syn Boży, jest Słowem Boga. On pragnie wejść do świątyni naszych serc i rozproszyć ciemności. On jest spełnieniem najgłębszych pragnień człowieka. Z tą świadomością, zaufaniem i wiarą możemy wejść w dzisiejszą liturgię, której szczytem jest Eucharystia. Ciało Pańskie przyjęte z wiarą jest najpiękniejszym darem, którego Bóg pragnie nam udzielić.

MÓDLMY SIĘ: Boże, źródło wszelkiego światła, Ty dzisiaj ukazałeś sprawiedliwemu Symeonowi światło na oświecenie pogan, † pokornie Cię błagamy: pobłogosław  te świece i przyjmij prośby swojego ludu, który się zgromadził, aby je nieść ku Twojej chwale; * spraw, niech drogą cnót dojdzie do światłości bez końca. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Albo:

Boże, Światłości prawdziwa, źródło światła wiecznego, † oświeć serca wiernych, aby wszyscy, którzy się zgromadzili w tej świątyni z płonącymi świecami, * mogli kiedyś oglądać blask Twojej chwały. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Idźmy w pokoju na spotkanie z Chrystusem.


PROCESJA


Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela. Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju * według słowa Twojego.

Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie.

Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela. Któreś przygotował wobec wszystkich narodów.

Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela.

PIEŚŃ NA WEJŚCIE: Tron twój, Syjonie, S/147, albo: Witaj, Dziewico świetlana, S/150

ALBO ANTYFONA: Przyjęliśmy, Boże, Twoje miłosierdzie we wnętrzu Twej świątyni. * Jak imię Twe, Boże, tak i chwała Twoja sięga po krańce ziemi. * Prawica Twoja pełna jest sprawiedliwości.

CHWAŁA

MÓDLMY SIĘ: Wszechmogący, wieczny Boże, Twój Jednorodzony Syn, który przyjął nasze ludzkie ciało, został w dniu dzisiejszym przedstawiony w świątyni, † pokornie Cię błagamy, * spraw, abyśmy mogli stanąć przed Tobą z czystymi sercami. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

CZYTANIE z Księgi proroka Malachiasza (3,1 4). To mówi Pan Bóg: „Oto Ja wyślę anioła mego, aby przygotował drogę przede Mną, a potem nagle przybędzie do swej świątyni Pan, którego wy oczekujecie, i Anioł Przymierza, którego pragniecie. Oto nadejdzie, mówi Pan Zastępów. Ale kto przetrwa dzień Jego nadejścia i kto się ostoi, gdy się ukaże? Albowiem On jest jak ogień złotnika i jak ług farbiarzy. Usiądzie więc, jakby miał przetapiać i oczyszczać srebro, i oczyści synów Lewiego, i przecedzi ich jak złoto i srebro, a wtedy będą składać Panu ofiary sprawiedliwe. Wtedy będzie miła Panu ofiara Judy i Jeruzalem, jak za dawnych dni i lat starożytnych”.
Oto słowo Boże.

Albo:

CZYTANIE z Listu do Hebrajczyków (2,14 18). Ponieważ dzieci uczestniczą we krwi i ciele, dlatego i Jezus także bez żadnej różnicy stał się ich uczestnikiem, aby przez śmierć pokonać tego, który dzierżył władzę nad śmiercią, to jest diabła, i aby uwolnić tych wszystkich, którzy przez całe życie przez bojaźń śmierci podlegli byli niewoli. Zaiste bowiem nie aniołów przygarnia, ale przygarnia potomstwo Abrahamowe. Dlatego musiał się upodobnić pod każdym względem do braci, aby stał się miłosiernym i wiernym arcykapłanem wobec Boga dla przebłagania za grzechy ludu. W czym bowiem sam cierpiał będąc doświadczany, w tym może przyjść z pomocą tym, którzy są poddani próbom.
Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 24,7 10)

REFREN: Pan Bóg Zastępów, On jest Królem chwały.

Bramy, podnieście swe szczyty, †
unieście się odwieczne podwoje, *
aby mógł wkroczyć Król chwały.
Kto jest tym Królem chwały? †
Pan dzielny i potężny, *
Pan potężny w boju.

Bramy, podnieście swe szczyty, †
unieście się odwieczne podwoje, *
aby mógł wkroczyć Król chwały.
Kto jest tym Królem chwały? *
Pan Zastępów: On jest Królem chwały.

AKLAMACJA: Alleluja.
Światło na oświecenie pogan
i chwała ludu Twego, Izraela.

SŁOWA EWANGELII według św. Łukasza (2,22 40). Gdy upłynęły dni oczyszczenia Maryi według Prawa Mojżeszowego, Rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby Go przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: „Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu”. Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem Prawa Pańskiego. A żył w Jerozolimie człowiek, imieniem Symeon. Był to człowiek prawy i pobożny, wyczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż nie zobaczy Mesjasza Pańskiego. Za natchnieniem więc Ducha przyszedł do świątyni. A gdy Rodzice wnosili Dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju Prawa, on wziął Je w objęcia, błogosławił Boga i mówił: „Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu w pokoju, według Twojego słowa. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów: światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela”.
A Jego ojciec i Matka dziwili się temu, co o Nim mówiono. Symeon zaś błogosławił Ich i rzekł do Maryi, Matki Jego: „Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu”. Była tam również prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera, bardzo podeszła w latach. Od swego panieństwa siedem lat żyła z mężem i pozostała wdową. Liczyła już osiemdziesiąty czwarty rok życia. Nie rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą. Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jerozolimy. A gdy wypełnili wszystko według Prawa Pańskiego, wrócili do Galilei, do swego miasta Nazaret. Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na Nim.
Oto słowo Pańskie.

ROZWAŻANIE: Doświadczenie wiary, działania Pana Boga, Jego interwencje niejednokrotnie kojarzą się nam z nadzwyczajnymi wydarzeniami, które „odbiegają od normy”, niejako łamiąc to, co wydaje się monotonne, zwykłe i banalne. Owszem, zdarzają się takie sytuacje. Jednak to nie one nas kształtują, nie one budzą prawdziwą wiarę, zaufanie wobec Boga. Istotą Bożego działania nie są nadzwyczajne objawienia, spektakularne znaki. Bywa, oczywiście, że Bóg i nimi się posługuje, dopuszcza je, by nas poruszyć, wytrącić ze schematów. Jednak istota Bożego prowadzenia jest gdzie indziej. Zdarza się, że historia naszego życia wydaje się banalna i mało ciekawa. Trudno nam uwierzyć, że to właśnie w tej historii objawia się Bóg i że to On ją prowadzi, aby w stosownym czasie, przez siebie wybranym, dać nam światło, które ją oświeci. Dzięki temu światłu zobaczymy, że nasza historia jest święta, gdyż Bóg jest w niej obecny i dlatego ma ona sens.
Wszyscy bohaterowie dzisiejszej Ewangelii wydają się tacy zwykli i prości. Maryja i Józef są posłuszni Prawu, wierni w jego wypełnianiu. Symeon i Anna – cisi i pokorni, żyjący jakby w cieniu, wielbiący Boga, wytrwali w czekaniu na spotkanie z Nim, ufający, że to On jest Panem czasu i historii.
Gdy jest się z Nim, trwając na modlitwie, gdy się do Niego przylgnie, czas się nie dłuży. Gdy serce przepełnia prosta, dziecięca ufność, nie opanuje nas strach, że Bóg o nas zapomniał, że może przestaliśmy być dla Niego ważni. Przebywanie w Jego obecności czyni nas wrażliwymi na poruszenia Ducha Świętego, a nasze serce i oczy przemienione wiarą dostrzegają Jego obecność w tym, co wydaje się małe i niepozorne. Szczęście spotkania z Jezusem uwalnia i jest spełnieniem ludzkich pragnień. Dlatego Symeon mówi: „Teraz mogę odejść...” A jakie są twoje pragnienia? Czy Bóg jest w nich obecny?

MODLITWA WIERNYCH:
• „Bramy podnieście swe szczyty, unieście się odwieczne podwoje, aby mógł wkroczyć Król chwały.” Panie, kieruj papieżem Franciszkiem, aby godnie przygotowywał ludzkość na Twoje nadejście.
• „Nie rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą.” Panie, wspieraj swą łaską wszystkie osoby konsekrowane, aby Twój Kościół wzrastał dzięki ich posłudze.
• „Tak bowiem jest napisane w Prawie.” Panie, oświecaj tych, którzy ustanawiają prawa w naszej ojczyźnie, aby pamiętali, że Ty jesteś jedynym Królem.
• „Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu w pokoju.” Panie, przyjmij do swojego królestwa wszystkich zmarłych, aby mogli radować się wiecznym pokojem w Twojej obecności.
• „Był to człowiek prawy i pobożny, wyczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim.” Panie, umacniaj nas tu obecnych, abyśmy na wzór Symeona kierowali się w życiu natchnieniami Twego Ducha.

PIEŚŃ NA PRZYGOTOWANIE DARÓW: Jam jest chlebem żywym, E/440, M/178, S/352, albo: Jezus Najwyższe Imię, E/125

MODLITWA NAD DARAMI: Wszechmogący Boże, przyjmij z upodobaniem dary radującego się Kościoła, † który zgodnie z Twoją wolą składa Tobie, jako niepokalanego Baranka za życie świata, * Twojego Jednorodzonego Syna. Który żyje i króluje na wieki wieków.

PREFACJA: Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, * abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, * Panie, Ojcze święty, wszechmogący, wieczny Boże. * Dzisiaj Maryja Dziewica przyniosła do świątyni * Twojego Przedwiecznego Syna, * a Duch Święty ogłosił przez usta Symeona, * że jest On chwałą Twojego ludu i światłem narodów. * My także radujemy się ze spotkania ze Zbawicielem * i razem z Aniołami i Świętymi * wychwalamy Ciebie, wołając: Święty...

PIEŚŃ NA KOMUNIĘ I NA DZIĘKCZYNIENIE: Zróbcie Mu miejsce, L/296, S/408; Pan jest mocą, E/402, N1/300

ANTYFONA: Moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, * które przygotowałeś wobec wszystkich narodów.

MÓDLMY SIĘ: Boże, nasz Ojcze, przez Najświętszy Sakrament, który przyjęliśmy, umocnij w nas swoją łaskę, † Ty spełniłeś oczekiwanie Symeona i pozwoliłeś mu oglądać przed śmiercią Chrystusa, * spraw, abyśmy dążyli na spotkanie ze Zbawicielem i osiągnęli życie wieczne. Przez Chrystusa, Pana naszego.

PIEŚŃ NA ZAKOŃCZENIE: Tryumfy Króla niebieskiego, E/309, L/162, M/309, N2/190, S/114


Autorzy:
Eugeniusz Zarzeczny MIC – wprowadzenia do liturgii i rozważania
Diakonia Formacji Diakonii Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Katowickiej – modlitwa wiernych
Adam Kowalski – wybór śpiewów


Objaśnienie skrótów:
E - Exsultate Deo, Wydawnictwo Światło-Życie, Kraków 2010;
L - Śpiewnik Liturgiczny, TN KUL, Lublin 1998;
M - ks. Z. Piasecki, Panu memu śpiewać chcę, PROMIC - Wydawnictwo Księży Marianów MIC, Warszawa 2007;
N1 - Niepojęta Trójco, t. 1, Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Kraków 1998;
N2 - Niepojęta Trójco, t. 2, Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Kraków 2010;
S - ks. J. Siedlecki, Śpiewnik Kościelny, Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, Kraków 2015

 

Sklep internetowy Shoper.pl