Ten produkt jest niedostępny.

 • Granice
 • Centrum Duchowosci Benedyktynskiej
 • Opoka
 • Wiara
 • Logo Marianum Travel
 • SPM logo
 • BiblioNetka
 • Idziemy
 • Kaplani
 • Vox Fm
 • Radio Niepokalanów
 • Radio polskie
 • Papierowe Mysli
 • Ewangelizuj.pl
 • droga.com.pl
 • logo kulturaonline
 • Sacroexpo
Oremus Nr 12 (267) 2018OPIS

Począwszy od tego numeru ROZWAŻANIA NA KAŻDY DZIEŃ

ZACHĘCAMY DO SIĘGNIĘCIA PO GRUDNIOWY NUMER SŁOWA WŚRÓD NAS, KTÓRY JEST ZNAKOMITYM UZUPEŁNIENIEM CZASOPISMA OREMUS.

W grudniowym miesięczniku „Oremus”: 

- czytania i modlitwy mszalne na każdy dzień;
- wprowadzenia liturgiczne i rozważania – już na każdy dzień – których autorką jest Agnieszka Kuryś, tłumaczka i publicystka;
- modlitwy wiernych przygotowane przez Rodzinę Miriam Betlejem;
- wstępy do okresu Adwentu i okresu Narodzenia Pańskiego. Napisał je ks. Krzysztof Porosło, liturgista z archidiecezji krakowskiej (obecnie na studiach w Pampelunie), zaangażowany m.in. w organizowanie warsztatów liturgicznych „Mysterium fascinans”, autor wielu artykułów i książek, ceremoniarz podczas ŚDM w Krakowie;
- kolejny tekst z działu „Pytania i odpowiedzi”. Ks. Bartłomiej Matczak, liturgista z Olsztyna, odpowiada na pytanie:

W którym miejscu celebracji Mszy świętej powinna być podana intencja mszalna?

- propozycje śpiewów na niedziele, uroczystości i święta przygotowane przez Adama Kowalskiego.

W ramach „Liturgicznego ABC” Maciej Zachara MIC przybliża księgę, jaką jest Ewangeliarz. Jego otwarcie „przywodzi na myśl obraz Chrystusa otwierającego zwój Pism w nazaretańskiej synagodze (Łk 4,17) oraz obraz Baranka, który jako jedyny ma moc otworzyć Księgę i złamać jej pieczęcie (Ap 5,1nn).
Michał Kozak MIC w dziale „Pokochać Psalmy” rozważa Psalm 126, który podaje nam liturgia w drugą niedzielę Adwentu. Jest w tym psalmie „także pełne nadziei wołanie o ostateczne dopełnienie dzieła wyzwolenia, czyli modlitwa o to, na co czekamy w naszym przeżywaniu Adwentu”.
Halina Świrska, autorka „Naszej okładki”, omawia „Narodzenie Pańskie” (Giotto di Bondone).
Ponadto w numerze – jak zawsze – części stałe Mszy świętej.

 

Jesteśmy na Facebooku! Zapraszamy wszystkich do polubienia profilu oraz do aktywnego udziału w różnych dyskusjach.

Miesięcznik „Oremus” ukazuje się od 1995 roku. Zawiera:

• Czytania liturgiczne
• Modlitwy mszalne
• Wprowadzenia liturgiczne
• Rozważania
• Modlitwa powszechna
• Liturgiczne ABC
• Pokochać Psalmy
• Propozycje śpiewów 
• Informacje o nowościach wydawniczych

 

Wygodny, kieszonkowy format

W prenumeracie rocznej 1 NUMER GRATIS!

 

 

Zobacz numery archiwalne czasopisma OREMUSSPIS TREŚCI
FRAGMENT KSIĄŻKI

Wtorek, 25 grudnia
Narodzenie Pańskie

Msza w dzień

Bóg „w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna” – usłyszymy dziś w Liście do Hebrajczyków. A wyznając wiarę, powiemy: „przez Niego wszystko się stało”. Syn Boży był „na początku”, zamieszkał wśród nas i pozostanie z nami aż do końca świata. Już nie jako Jezus z Nazaretu, ale w Mistycznym Ciele Chrystusa – w Kościele. Im więcej przyjmiemy od Niego „łaski i prawdy”, tym wyraźniej „wszystkie krańce ziemi” ujrzą „zbawienie Boga naszego”.

PIEŚŃ NA WEJŚCIE: Gdy się Chrystus rodzi, E/298, L/146, M/288, N2/177, S/86

ALBO ANTYFONA: Dziecię nam się narodziło i Syn został nam dany, * na Jego ramionach spoczęła władza, * i nazwano Go Zwiastunem Bożych zamiarów.

CHWAŁA

MÓDLMY SIĘ: Boże, Ty w przedziwny sposób stworzyłeś człowieka i w jeszcze cudowniejszy sposób odnowiłeś jego godność, † daj nam uczestniczyć w Bóstwie Twojego Syna, * który przyjął naszą ludzką naturę. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

CZYTANIE z Księgi proroka Izajasza (52,7-10). O jak są pełne wdzięku na górach nogi zwiastuna radosnej nowiny, który ogłasza pokój, zwiastuje szczęście, który obwieszcza zbawienie, który mówi do Syjonu: „Twój Bóg zaczął królować”. Głos! Twoi strażnicy podnoszą głos, razem wznoszą okrzyki radosne, bo oglądają na własne oczy powrót Pana na Syjon. Zabrzmijcie radosnym śpiewem, wszystkie ruiny Jeruzalem! Bo Pan pocieszył swój lud, odkupił Jeruzalem. Pan obnażył już swe ramię święte na oczach wszystkich narodów; i wszystkie krańce ziemi zobaczą zbawienie naszego Boga.
Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 98,1b-6)

REFREN: Ziemia ujrzała swego Zbawiciela.

Śpiewajcie Panu pieśń nową, *
albowiem uczynił cuda.
Zwycięstwo Mu zgotowała Jego prawica *
i święte ramię Jego.

Pan okazał swoje zbawienie, *
na oczach pogan objawił swą sprawiedliwość.
Wspomniał na dobroć i na wierność swoją *
dla domu Izraela.

Ujrzały wszystkie krańce ziemi *
zbawienie Boga naszego.
Wołaj z radości na cześć Pana, cała ziemio, *
cieszcie się, weselcie i grajcie.

Śpiewajcie Panu przy wtórze cytry, *
przy wtórze cytry i przy dźwięku harfy.
Przy trąbach i przy głosie rogu, *
na oczach Pana, Króla, się radujcie.

CZYTANIE z Listu do Hebrajczyków (1,1-6). Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców naszych przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna. Jego to ustanowił dziedzicem wszystkich rzeczy, przez Niego też stworzył wszechświat. Ten Syn, który jest odblaskiem Jego chwały i odbiciem Jego istoty, podtrzymuje wszystko słowem swej potęgi, a dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy Majestatu na wysokościach. On o tyle stał się większy od aniołów, o ile odziedziczył dostojniejsze od nich imię. Do którego bowiem z aniołów powiedział Bóg kiedykolwiek: „Ty jesteś moim Synem, Ja Cię dziś zrodziłem”? I znowu: „Ja będę Mu Ojcem, a On będzie Mi Synem”? A skoro ponownie wprowadzi Pierworodnego na świat, powie: „Niech Mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boży”.
Oto słowo Boże.

AKLAMACJA: Alleluja.
Zajaśniał nam dzień święty,
pójdźcie, narody, oddajcie pokłon Panu,
bo wielka światłość zstąpiła dzisiaj na ziemię.

SŁOWA EWANGELII według św. Jana (1,1-18). Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, z tego, co się stało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. Pojawił się człowiek posłany przez Boga, Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz został posłany, aby zaświadczyć o światłości. Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Na świecie było Słowo, a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego – którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. Jan daje o Nim świadectwo i głośno woła w słowach: „Ten był, o którym powiedziałem: Ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie”. Z Jego pełności wszyscy otrzymaliśmy – łaskę po łasce. Podczas gdy Prawo zostało dane za pośrednictwem Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział; ten Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o Nim pouczył.
Oto słowo Pańskie.

ROZWAŻANIE: W Prologu św. Jan wyprowadza nas na same szczyty Bożych tajemnic, wysoko ponad realia betlejemskiej nocy. Sięga samego początku wszystkich rzeczy. Daje nam wgląd w wewnętrzne życie Boga. Objawia prawdę o Bożym Synu. Słowo, które stało się ciałem, było na początku. Było u Boga i samo było Bogiem, Osobą odrębną od Ojca i trwającą z Nim w jedności. Było życiem i przyniosło prawdziwe życie. „Bez Niego nic się nie stało, z tego, co się stało”, a zatem my wszyscy istnienie i życie mamy od Boga. W swojej miłości do człowieka Bóg poszedł jeszcze dalej: „Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas”, jako człowiek z krwi i kości, narodzony z ziemskiej matki. Jezus, Bóg i człowiek, przyszedł na świat w Betlejem, w określonych okolicznościach i w konkretnym momencie dziejów, ale Jego narodzenie nie jest odległym faktem historycznym, niemającym wpływu na nasze losy. Jezus rodzi się również tu i teraz, dzisiaj, na miarę otwartości naszego serca i gotowości, by Go świadomie i w wolności przyjąć, pełnić Jego wolę, nieść Go innym ludziom. Przyszedł na świat ponad dwa tysiące lat temu; wciąż, choć w inny sposób, jest w nim obecny, i zaprasza nas do swojego życia.
„Dziedzictwem Pana – przypomina bł. Izaak ze Stella – jest Kościół, w szczególny sposób Maryja, ale także i każda dusza wierna. W świątyni łona Maryi Chrystus przebywał przez dziewięć miesięcy, w tej świątyni, jaką jest wierzący Kościół, trwa aż do skończenia świata, ale w świątyni duszy, przez poznanie i miłość, trwać będzie po wieki wieków”. Oby w moim i w twoim życiu nigdy nie zabrakło miejsca dla Jezusa.

WIERZĘ

MODLITWA WIERNYCH:
Boże Ojcze, prosimy Cię, aby Kościół był dla wszystkich narodów światłością objawiającą przyjście Zbawiciela.
Prosimy Cię, aby chrześcijanie pozbawieni posługi kapłanów mogli przeżyć duchową radość z narodzenia Jezusa.
Prosimy Cię, aby pokój Chrystusowy zapanował w sercach wszystkich ludzi dobrej woli.
Prosimy Cię, aby ludzie bezbożni zostali wyprowadzeni z mroku światłem nowonarodzonego Odkupiciela.
Prosimy Cię, aby w naszym życiu zawsze było miejsce dla Jezusa i Jego Matki.

PIEŚŃ NA PRZYGOTOWANIE DARÓW: Do szopy, hej, pasterze, E/295, L/143, M/283, S/80, albo: Witaj Jezu ukochany, S/118

MODLITWA NAD DARAMI: Wszechmogący Boże, w tę uroczystość przyjmij z upodobaniem Ofiarę, przez którą dokonało się nasze pojednanie z Tobą, * i spraw, aby wzniosła się do Ciebie jako doskonałe uwielbienie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

PREFACJA O NARODZENIU PAŃSKIM 3 – 5

PIEŚŃ NA KOMUNIĘ I NA DZIĘKCZYNIENIE: Pan z nieba, E/305, L/157, S/100; Dlaczego dzisiaj, L/141, S/78

ANTYFONA: Ujrzały wszystkie krańce ziemi * zbawienie przychodzące od naszego Boga.

MÓDLMY SIĘ: Miłosierny Boże, narodzony dzisiaj Zbawiciel świata przywrócił nam dziecięctwo Boże, * spraw, abyśmy mieli udział w Jego wiecznym życiu. Który żyje i króluje na wieki wieków.

UROCZYSTE BŁOGOSŁAWIEŃSTWO: Bóg nieskończenie dobry przez wcielenie swojego Syna rozproszył ciemności świata † i przez Jego narodzenie napełnił światłem tę najświętszą noc (ten najświętszy dzień), * niech oddali od was ciemności grzechu i oświeci wasze serca światłem łaski.
Amen.
Bóg, który posłał Aniołów, aby zwiastowali pasterzom wesołą nowinę, † niech napełni wasze dusze swoją radością * i uczyni was głosicielami Ewangelii.
Amen.
Bóg, który przez wcielenie swojego Syna związał ziemię z niebem, † niech wam udzieli darów pokoju i swojej miłości, * abyście się stali uczestnikami społeczności Świętych w niebie.
Amen.
Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec i Syn,  i Duch Święty.
Amen.

PIEŚŃ NA ZAKOŃCZENIE: Wesołą nowinę, M/313, N2/192, S/117

 

Autorzy:
Agnieszka Kuryś – wprowadzenia do liturgii i rozważania
Rodzina Miriam Betlejem – modlitwy wiernych
Adam Kowalski – wybór śpiewów

Objaśnienie skrótów:
E - Exsultate Deo, Wydawnictwo Światło-Życie, Kraków 2010;
L - Śpiewnik Liturgiczny, TN KUL, Lublin 1998;
M - ks. Z. Piasecki, Panu memu śpiewać chcę, PROMIC - Wydawnictwo Księży Marianów MIC, Warszawa 2007;
N1 - Niepojęta Trójco, t. 1, Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Kraków 1998;
N2 - Niepojęta Trójco, t. 2, Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Kraków 2010;
S - ks. J. Siedlecki, Śpiewnik Kościelny, Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, Kraków 2015

Sklep internetowy Shoper.pl