Ten produkt jest niedostępny.

 • Granice
 • Centrum Duchowosci Benedyktynskiej
 • Opoka
 • Wiara
 • Logo Marianum Travel
 • SPM logo
 • BiblioNetka
 • Idziemy
 • Kaplani
 • Vox Fm
 • Radio Niepokalanów
 • Radio polskie
 • Papierowe Mysli
 • Ewangelizuj.pl
 • droga.com.pl
 • logo kulturaonline
 • Sacroexpo
Oremus Nr 11 (230) 2015OPIS

ZACHĘCAMY DO SIĘGNIĘCIA PO LISTOPADOWY NUMER SŁOWA WŚRÓD NAS, KTÓRY JEST ZNAKOMITYM UZUPEŁNIENIEM CZASOPISMA OREMUS.

ZNAJDUJĄ SIĘ W NIM ROZWAŻANIA DO JEDNEGO Z CODZIENNYCH CZYTAŃ MSZALNYCH, PRZYBLIŻAJĄCE SŁOWO BOŻE I UŁATWIAJĄCE JEGO ZROZUMIENIE.

W listopadowym numerze miesięcznika „Oremus”:

- komentarze i rozważania przygotowane przez Zbigniewa Grygorcewicza MIC;
- modlitwy wiernych autorstwa Anny Brudzyńskiej;
- w ramach „Liturgicznego ABC” Maciej Zachara MIC przybliża postać Piusa XII (1876-1958), autora m.in. encykliki Mediator Dei;
- Michał Kozak MIC w cyklu „Pokochać Psalmy” proponuje modlitwę Psalmami z Jezusem (cz. II);
- Halina Świrska w cyklu „Nasza okładka” pisze o ikonie Chrystusa Pantokratora.
Ponadto wstęp do okresu Adwentu (autorstwa M. Zachary MIC) i – jak w każdym numerze – czytania i modlitwy liturgiczne, propozycje śpiewów na niedziele i święta oraz części stałe Mszy świętej.

Ponadto jak w każdym numerze: czytania i modlitwy liturgiczne, propozycje śpiewów na niedziele i święta oraz części stałe Mszy świętej.

Miesięcznik „Oremus” ukazuje się od 1995 roku. Zawiera teksty liturgii Mszy świętej na każdy dzień. Daje wgląd w proponowane przez Kościół codzienne czytania biblijne i formularze mszalne, inspiruje do aktywnego uczestnictwa w liturgii. Dzięki zamieszczonym komentarzom i wprowadzeniom słowo Boże staje się bliższe, bardziej zrozumiałe. 

• Czytania liturgiczne

• Modlitwy mszalne
• Komentarze liturgiczne
• Medytacje na niedziele i uroczystości
• Modlitwa powszechna
• Propozycje śpiewów
• Artykuły o liturgii
• Informacje o nowościach wydawniczych

 

Wygodny, kieszonkowy format

W prenumeracie rocznej 1 NUMER GRATIS!

 

 

Zobacz numery archiwalne czasopisma OREMUSSPIS TREŚCI
FRAGMENT KSIĄŻKI

Niedziela, 15 listopada
Trzydziesta trzecia niedziela zwykła

Za każdym razem, gdy zbieramy się wokół ołtarza Chrystusa, dotykamy misterium naszej wiary. Przeniknięci tą tajemnicą, powtarzamy: „Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale”. Oczekujemy przyjścia na końcu czasów, a także Jego przychodzenia do nas, pomiędzy pierwszym i ostatnim przyjściem, w codziennych wydarzeniach, spotykanych ludziach, w darze Eucharystii. Nie jest to bezczynne oczekiwanie na wielkie przedstawienie, na ostateczny „show” Pana Boga na zakończenie historii, ale oczekiwanie pełne troski o zbawienie nasze i bliźnich.

PIEŚŃ NA WEJŚCIE: Boże, lud Twój, E/367, L/254, S/560, albo: Ojcze z niebios, E/400, S/516

ALBO ANTYFONA: Pan mówi: * Myśli moje są myślami pokoju, a nie udręczenia. * Wzywać Mnie będziecie, a Ja was wysłucham * i sprowadzę do domu ze wszystkich krajów waszego wygnania.

CHWAŁA

MÓDLMY SIĘ: Panie, nasz Boże, spraw, abyśmy znajdowali radość w Twojej służbie, † albowiem szczęście trwałe i pełne możemy znaleźć tylko w wiernym oddaniu się Tobie, * Stwórcy wszelkiego dobra. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

CZYTANIE z Księgi proroka Daniela (12,1-3). W owych czasach wystąpi Michał, wielki książę, który jest opiekunem dzieci twojego narodu. Wtedy nastąpi okres ucisku, jakiego nie było, odkąd narody powstały, aż do chwili obecnej. W tym czasie naród twój dostąpi zbawienia, każdy, kto się okaże zapisany w księdze. Wielu zaś, co posnęli w prochu ziemi, zbudzi się: jedni do wiecznego życia, drudzy ku hańbie, ku wiecznej odrazie. Mądrzy będą świecić jak blask sklepienia, a ci, którzy nauczyli wielu sprawiedliwości, jak gwiazdy przez wieki i na zawsze.
Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 16,5.8-11)

REFREN: Strzeż mnie, mój Boże, Tobie zaufałem.

Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem, *
to On mój los zabezpiecza.
Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy, *
On jest po mojej prawicy, nic mną nie zachwieje.

Dlatego cieszy się moje serce i dusza raduje, *
a ciało moje będzie spoczywać bezpiecznie,
bo w kraju zmarłych duszy mej nie zostawisz *
i nie dopuścisz, bym pozostał w grobie.

Ty ścieżkę życia mi ukażesz, *
pełnię Twojej radości
i wieczną rozkosz *
po Twojej prawicy.

CZYTANIE z Listu do Hebrajczyków (10,11-14.18). W Starym Przymierzu każdy kapłan staje codziennie do pełnienia swej służby, wiele razy te same składając ofiary, które żadną miarą nie mogą zgładzić grzechów. Jezus Chrystus przeciwnie, złożywszy raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, zasiadł po prawicy Boga, oczekując tylko, „aż nieprzyjaciele Jego staną się podnóżkiem nóg Jego”. Jedną bowiem ofiarą udoskonalił na wieki tych, którzy są uświęcani. Gdzie jest odpuszczenie, tam już więcej nie zachodzi potrzeba ofiary za grzechy.
Oto słowo Boże.

AKLAMACJA: Alleluja.
Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie,
abyście mogli stanąć przed Synem Człowieczym.

SŁOWA EWANGELII według św. Marka (13,24-32). Jezus powiedział do swoich uczniów: „W owe dni, po wielkim ucisku słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku. Gwiazdy będą padać z nieba i moce na niebie zostaną wstrząśnięte. Wówczas ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłokach z wielką mocą i chwałą. Wtedy pośle On aniołów i zbierze swoich wybranych z czterech stron świata, od krańca ziemi aż do szczytu nieba. A od drzewa figowego uczcie się przez podobieństwo. Kiedy już jego gałąź nabiera soków i wypuszcza liście, poznajecie, że blisko jest lato. Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, że blisko jest, we drzwiach. Zaprawdę powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą. Lecz o dniu owym lub godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec”.
Oto słowo Pańskie.

ROZWAŻANIE: Już pierwsze pokolenie chrześcijan żywiło wielkie zainteresowanie końcem świata. Widać to wyraźnie w pytaniach zadawanych Chrystusowi przez uczniów: „Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraela?”. Dla nich było to ważne, a Jezus jakby zbywa ich zaciekawienie: „Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą” (Dz 1,6-7). Nie chodzi tu o zaspokojenie zwykłej ludzkiej ciekawości, ale o szczere odczytywanie znaków czasu, by nie ulec duchowi tego świata. Wydaje się, że każde następne pokolenie uczniów Jezusa miało swój „własny koniec świata”. Dla pierwszego pokolenia było to bez wątpienia zburzenie Jerozolimy przez Rzymian – na spełnienie się tej apokalipsy wskazuje sam Chrystus, mówiąc, że „nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie”.
Znamienne, że każdą interwencję Boga w historii poprzedza wielki ucisk, czas prześladowań ludzi oddanych Stwórcy. Klasycznym przykładem takiego ucisku jest sytuacja Izraelitów w Egipcie. Faraon jednak, zmuszony „potężną ręką Boga”, wypuszcza naród wybrany. Wyzwoleniu wybranych z reguły towarzyszą wielkie znaki na niebie i na ziemi; zapowiadają one interwencję Boga. Stąd obraz trzech młodzieńców w piecu ognistym, który ukazuje sytuację Kościoła pośród ucisków tego świata. Dlatego w każdą niedzielę modlimy się w Liturgii Godzin tym kantykiem, aby wołać jak w dzisiejszym psalmie: „bo w kraju zmarłych duszy mej nie zostawisz i nie dopuścisz, bym pozostał w grobie”.

WIERZĘ

MODLITWA WIERNYCH:
• Ojcze, spraw, aby Kościół wzrastał w miłości i poprzez uczynki miłosierdzia pomnażał w świecie dobro.
• Umocnij pasterzy w Twojej służbie, aby głoszona przez nich nauka i świadectwo życia wskazywały innym drogę do Chrystusa.
• Napełnij łaską skruchy tych, którzy odwrócili się od Ciebie, aby odkryli, jak cenni są w Twoich oczach, i porzucili złe drogi.
• Wprowadź do wiekuistego królestwa zmarłych, aby mogli, wpatrując się w Twoje oblicze, nieustannie Cię wielbić.
• Pomnażaj w naszych sercach wdzięczność za wszystkie dary, abyśmy w Tobie upatrywali źródło naszego szczęścia i radości.

PIEŚŃ NA PRZYGOTOWANIE DARÓW: Kto się w opiekę, E/389, L/261, S/508, albo: W swoim wielkim miłosierdziu, N2/411

MODLITWA NAD DARAMI: Wszechmogący Boże, † spraw, aby dar Tobie złożony wyjednał nam łaskę gorliwości w Twojej służbie * i pomógł nam osiągnąć szczęśliwą wieczność. Przez Chrystusa, Pana naszego.

PREFACJA NA NIEDZIELE ZWYKŁE 28 – 32

PIEŚŃ NA KOMUNIĘ I NA DZIĘKCZYNIENIE: Zbliżam się w pokorze, E/464, L/295, M/204, S/260; Głoś imię Pana, E/378, N1/153, S/504

ANTYFONA: Dla mnie jest szczęściem przebywać blisko Boga, * w Panu Bogu pokładać nadzieję.

MÓDLMY SIĘ: Boże, Ty nas posiliłeś sakramentalnymi Darami, † pokornie Cię błagamy, aby Ofiara, którą Twój Syn polecił nam składać na swoją pamiątkę, * przyczyniła się do wzrostu naszej miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego.

PIEŚŃ NA ZAKOŃCZENIE: Pod Twą obronę, E/405, L/264, S/523

 

Autorzy:
Zbigniew Grygorcewicz MIC – wprowadzenie do liturgii i rozważanie
Anna Brudzyńska – modlitwa wiernych
Adam Kowalski - wybór śpiewów

Objaśnienie skrótów:
E - Exsultate Deo, Wydawnictwo Światło-Życie, Kraków 2010;
L - Śpiewnik Liturgiczny, TN KUL, Lublin 1998;
M - ks. Z. Piasecki, Panu memu śpiewać chcę, PROMIC - Wydawnictwo Księży Marianów MIC, Warszawa 2007;
N1 - Niepojęta Trójco, t. 1, Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Kraków 1998;
N2 - Niepojęta Trójco, t. 2, Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Kraków 2010;
S - ks. J. Siedlecki, Śpiewnik Kościelny, Instytut Wydawniczy Księży Misjonarzy "Nasza Przeszłość", Kraków 2012

Sklep internetowy Shoper.pl