Ten produkt jest niedostępny.

 • Granice
 • Centrum Duchowosci Benedyktynskiej
 • Opoka
 • Wiara
 • Logo Marianum Travel
 • SPM logo
 • BiblioNetka
 • Idziemy
 • Kaplani
 • Vox Fm
 • Radio Niepokalanów
 • Radio polskie
 • Papierowe Mysli
 • Ewangelizuj.pl
 • droga.com.pl
 • logo kulturaonline
 • Sacroexpo
Oremus Nr 10 (253) 2017OPIS

ZACHĘCAMY DO SIĘGNIĘCIA PO PAŹDZIERNIKOWY NUMER SŁOWA WŚRÓD NAS, KTÓRY JEST ZNAKOMITYM UZUPEŁNIENIEM CZASOPISMA OREMUS.

ZNAJDUJĄ SIĘ W NIM ROZWAŻANIA DO JEDNEGO Z CODZIENNYCH CZYTAŃ MSZALNYCH, PRZYBLIŻAJĄCE SŁOWO BOŻE I UŁATWIAJĄCE JEGO ZROZUMIENIE.

W październikowym numerze miesięcznika „Oremus”:
- czytania i modlitwy mszalne na każdy dzień;

- wprowadzenia liturgiczne i rozważania – na niedziele, uroczystości i święta – napisane przez o. Andrzeja Prugara OFMConv, homiletę, rekolekcjonistę, ojca duchownego w Wyższym Seminarium Duchownym Franciszkanów w Krakowie;

- modlitwy wiernych przygotowane przez Annę Jędrzycką;

- rozważania różańcowe autorstwa Anny M. Faszczowej, teologa-dogmatyka, animatorkę chóru Angelus w Horyńcu-Zdroju;

- kolejny tekst z działu „Pytania i odpowiedzi”. O. Stanisław Celestyn Napiórkowski OFMConv, wybitny teolog-dogmatyk, odpowiada na pytanie:

Czy nabożeństwo różańcowe powinno odbywać się przy wystawionym Najświętszym Sakramencie?

- propozycje śpiewów na niedziele, uroczystości i święta przygotowane przez Adama Kowalskiego.

W ramach nowego cyklu w „Liturgicznym ABC” Maciej Zachara MIC proponuje tekst „Znak świątyni”. „Budynek kościelny – podkreśla – to znak świątyni, znak żywego Kościoła, który w tym miejscu się gromadzi, a także proroczy znak Jeruzalem niebieskiego, do którego pielgrzymujemy”.
Michał Kozak MIC w cyklu „Pokochać Psalmy” pisze o przyrodzie nieożywionej w psalmach. „W Psałterzu – zauważa autor – nie znajdziemy bałwochwalczego ubóstwienia przyrody. Nie ma też w nim właściwego dla wielu współczesnych ujęcia czysto pragmatycznego, gdzie góra jest zbiorem granitowych płytek, a drzewo «parkietem, który jeszcze rośnie». Przyroda nie jest również «autonomiczna», horyzont znaczeń nie kończy się na niej, lecz od niej zaczyna”.
Halina Świrska, autorka „Naszej okładki”, przedstawia „Św. Łukasza Ewangelistę” (ikona, początek XV w.).

Ponadto w numerze – jak zawsze – części stałe Mszy świętej.


Jesteśmy już na Facebooku! Zapraszam wszystkich do polubienia profilu oraz do aktywnego udziału w różnych dyskusjach.

Miesięcznik „Oremus” ukazuje się od 1995 roku. Zawiera:

• Czytania liturgiczne
• Modlitwy mszalne
• Wprowadzenia liturgiczne
• Rozważania
• Modlitwa powszechna
• Liturgiczne ABC
• Pokochać Psalmy
• Propozycje śpiewów 
• Informacje o nowościach wydawniczych

 

Wygodny, kieszonkowy format

W prenumeracie rocznej 1 NUMER GRATIS!

 

 

Zobacz numery archiwalne czasopisma OREMUSSPIS TREŚCI
FRAGMENT KSIĄŻKI

Środa, 18 października
Św. Łukasza Ewangelisty

Królestwo Boże staje się dla nas bliskie w tej godzinie Eucharystii. Bliskość Boga głosił niestrudzenie św. Łukasz, którego święto dziś obchodzimy. Napisał dwie Księgi: Ewangelię i Dzieje Apostolskie. Ukazał Jezusa w drodze po grzesznika i Kościół, który niesie słowo Ewangelii do samego centrum ówczesnego świata – do Rzymu. Przyjmując bliskość Pana jako grzesznicy i jako Kościół w drodze, świadomi, że tak wielu jeszcze czeka na Ewangelię, wołajmy o nowych posłańców Bożego miłosierdzia i siebie samych oddajmy przez Chrystusa w ręce Ojca wszystkich ludzi i narodów.

PIEŚŃ NA WEJŚCIE: Idźcie na cały świat, E/379, S/325, albo: Pokój wam, N2/412

ALBO ANTYFONA: Pełne wdzięku są słowa zwiastuna radosnej nowiny, * który ogłasza pokój i obwieszcza zbawienie.

CHWAŁA

MÓDLMY SIĘ: Panie Boże, Ty wybrałeś świętego Łukasza, aby przez swoje słowa i pisma objawił misterium Twojej miłości do ubogich, † spraw, niech Twoi wyznawcy mają jedno serce i jedną duszę, * a wszystkie ludy niech oglądają Twoje zbawienie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

CZYTANIE z Drugiego Listu św. Pawła Apostoła do Tymoteusza (4,9-17a). Najmilszy: Pospiesz się, by przybyć do mnie szybko. Demas bowiem mnie opuścił, umiłowawszy ten świat, i podążył do Tesaloniki, Krescens do Galacji, Tytus do Dalmacji. Łukasz sam jest ze mną. Weź Marka i przyprowadź ze sobą; jest mi bowiem przydatny do posługiwania. Tychika zaś posłałem do Efezu. Opończę, którą pozostawiłem w Troadzie u Karpa, przynieś, idąc po drodze, a także księgi, zwłaszcza pergaminy. Aleksander, brązownik, wyrządził mi wiele zła: odda mu Pan według jego uczynków. I ty się go strzeż, albowiem sprzeciwiał się bardzo naszym słowom. W pierwszej mojej obronie nikt przy mnie nie stanął, ale mnie wszyscy opuścili: niech im to nie będzie policzone. Natomiast Pan stanął przy mnie i wzmocnił mnie, żeby się przeze mnie dopełniło głoszenie Ewangelii i żeby wszystkie narody je posłyszały.
Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 145,10-13.17-18)

REFREN: Królestwo Pana głoszą Jego święci.

Niech Cię wielbią, Panie, wszystkie Twoje dzieła *
i niech Cię błogosławią Twoi święci.
Niech mówią o chwale Twojego królestwa *
i niech głoszą Twoją potęgę.

Aby synom ludzkim oznajmić Twoją potęgę *
i wspaniałość chwały Twojego królestwa.
Królestwo Twoje królestwem wszystkich wieków, *
przez wszystkie pokolenia Twoje panowanie.

Pan jest sprawiedliwy na wszystkich swych drogach *
i łaskawy we wszystkich swoich dziełach.
Pan jest blisko wszystkich, którzy Go wzywają, *
wszystkich wzywających Go szczerze.

AKLAMACJA: Alleluja.
Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem,
abyście szli i owoc przynosili.

SŁOWA EWANGELII według św. Łukasza (10,1-9). Spośród swoich uczniów wyznaczył Pan jeszcze innych, siedemdziesięciu dwóch, i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. Powiedział też do nich: „Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie, oto was posyłam jak owce między wilki. Nie noście ze sobą trzosa ani torby, ani sandałów; i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie. Gdy do jakiegoś domu wejdziecie, najpierw mówcie: «Pokój temu domowi!». Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim; jeśli nie, powróci do was. W tym samym domu zostańcie, jedząc i pijąc, co mają: bo zasługuje robotnik na swoją zapłatę. Nie przechodźcie z domu do domu. Jeśli do jakiegoś miasta wejdziecie i przyjmą was, jedzcie, co wam podadzą; uzdrawiajcie chorych, którzy tam są, i mówcie im: «Przybliżyło się do was królestwo Boże»”.
Oto słowo Pańskie.

ROZWAŻANIE: Jezus nieustannie patrzy na świat jako na pole gotowe do żniw. Liczba 72 uczniów, których Jezus posyła tam, gdzie sam pragnie przyjść, to nawiązanie do Księgi Rodzaju (Rdz 10), gdzie symbolicznie opisany jest po potopie cały świat zamieszkiwany przez potomków Noego. Chodzi więc o wszystkie narody ziemi. Prawdziwe oczyszczenie światu dał potop łaski – Jezus Chrystus przez śmierć i zmartwychwstanie. Dla zanurzonych w życie Jezusa nie ma sytuacji, w których nie głosiliby słowa pokoju, słowa o bliskości Boga. Św. Paweł był więziony, doświadczył osądu i wyroku. Wielu go opuściło, ale nie przestawał głosić Ewangelii, ponieważ sam Pan go wzmocnił. Wypowiedział również wymowne zdanie: „Łukasz sam jest ze mną”. Łukasz nie tylko pisał o miłosierdziu Pana, ale sam je świadczył, także w stosunku do więzionego Pawła. To wielki dar w sytuacji krańcowej mieć blisko człowieka. Uczniowie Pana są również posłani do siebie, aby się wspomagać na drodze ewangelizacji świata.
Jezus, Baranek Boży, ogłasza nam pokój i bliskość Boga. A my wszyscy, kim jesteśmy wobec Najwyższego Darczyńcy? Mamy i my zobaczyć siebie w tej liczbie 72. Jesteśmy przecież zanurzeni przez chrzest w Jezusie Chrystusie! Skarbów łaski, miłosierdzia i pokoju, których doświadczamy, nie wypada przecież trzymać w trzosie czy torbie, ale w sercu pojednanym z Bogiem. I nieść je innym, nie troszcząc się o trzymanie w zaciśniętej dłoni czegokolwiek, co skupiałoby nas na interesach tego świata bardziej niż na opowiadaniu o świecie łaski Boga. Czas żniwa trwa. Jeśli ktoś przyjmuje ucznia Pańskiego, to wypowiedziane słowo i obecność na pewno przyniosą plony. Jeśli nie przyjmuje, uczeń nie przestaje pukać do innych drzwi, zawsze jednak jak owieczka, nie jak wilk. Nawet wtedy, kiedy wchodzi w stado wilków. Zawsze z dobrocią serca i słowa.

MODLITWA WIERNYCH:
• Prośmy za Papieża i wszystkich biskupów, aby otrzymali umiejętność budowania jedności w Kościele.
• Za wszystkich, do których dotarło orędzie Ewangelii, aby przyjęli jej ożywiającą moc.
• Za ludzi wykształconych, aby wiedza pomagała im w pogłębianiu wiary w Boga Jedynego.
• Za cierpiących fizycznie, duchowo i psychicznie, aby doświadczyli uzdrawiającej mocy Bożego słowa.
• Za nasze rodziny i wspólnoty, aby dojrzewały do przyjęcia nowych darów Ducha Świętego.

PIEŚŃ NA PRZYGOTOWANIE DARÓW: Jam jest chlebem żywym, E/440, M/178, S/352

MODLITWA NAD DARAMI: Boże, nasz Ojcze, pomóż nam swoją łaską z czystym sercem pełnić służbę przy Twoim ołtarzu, † aby dary, które składamy w święto Łukasza Ewangelisty, * wyjednały nam uzdrowienie i chwałę. Przez Chrystusa, Pana naszego.

PREFACJA O APOSTOŁACH 68

PIEŚŃ NA KOMUNIĘ I NA DZIĘKCZYNIENIE: Ja wiem w kogo ja wierzę, S/350; Głoś imię Pana, E/378, N1/153, S/843

ANTYFONA: Pan wysłał uczniów, aby wszędzie głosili: * Przybliżyło się do was królestwo Boże.

MÓDLMY SIĘ: Wszechmogący Boże, z Twojego ołtarza przyjęliśmy eucharystyczny Pokarm, † niech on nas uświęci * i umocni naszą wiarę w Ewangelię, którą głosił święty Łukasz. Przez Chrystusa, Pana naszego.

PIEŚŃ NA ZAKOŃCZENIE: Idziesz przez wieki, E/378, L/317, M/43, S/450

 

 

Autorzy:
Andrzej Prugar OFMConv – wprowadzenia do liturgii i rozważania
Anna Jędrzycka – modlitwa wiernych
Adam Kowalski – wybór śpiewów


Objaśnienie skrótów:
E - Exsultate Deo, Wydawnictwo Światło-Życie, Kraków 2010;
L - Śpiewnik Liturgiczny, TN KUL, Lublin 1998;
M - ks. Z. Piasecki, Panu memu śpiewać chcę, PROMIC - Wydawnictwo Księży Marianów MIC, Warszawa 2007;
N1 - Niepojęta Trójco, t. 1, Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Kraków 1998;
N2 - Niepojęta Trójco, t. 2, Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Kraków 2010;
S - ks. J. Siedlecki, Śpiewnik Kościelny, Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, Kraków 2015

Sklep internetowy Shoper.pl