E-BOOK
6.7
PLN
Oremus Nr 1 (256) 2018 - E-BOOK
Oremus Nr 1 (256) 2018 - E-BOOK
WERSJA PAPIEROWA
Ocena:
(Ilość ocen: 0)
Cena: 6,70 zł

ZACHĘCAMY DO SIĘGNIĘCIA PO STYCZNIOWY NUMER SŁOWA WŚRÓD NAS, KTÓRY JEST ZNAKOMITYM UZUPEŁNIENIEM CZASOPISMA OREMUS.

ZNAJDUJĄ SIĘ W NIM ROZWAŻANIA DO JEDNEGO Z CODZIENNYCH CZYTAŃ MSZALNYCH, PRZYBLIŻAJĄCE SŁOWO BOŻE I UŁATWIAJĄCE JEGO ZROZUMIENIE.

W styczniowym numerze miesięcznika „Oremus”:
- czytania i modlitwy mszalne na każdy dzień;
- wprowadzenia liturgiczne i rozważania – na niedziele, uroczystości i święta – napisane przez o. Piotra Stanisławczyka OFMConv, duszpasterza, rekolekcjonistę, gospodarza franciszkańskiego Domu Rekolekcyjno-Wypoczynkowego „Kosówka” w Zakopanem;
- modlitwy wiernych przygotowane przez Wspólnotę Chemin Neuf;
- wstęp do okresu zwykłego napisany przez s. Annę Hyszko CHR, jadwiżankę, dyrektor Ośrodka Formacji Liturgicznej św. Jana Chrzciciela w Zawichoście;
- kolejny tekst z działu „Pytania i odpowiedzi”. Ks. Bartosz Szoplik, liturgista z Warszawy, odpowiada na pytanie:

Przy wejściu do kościoła wiele osób zanurza palce w wodzie święconej i wykonuje znak krzyża. Niektórzy czynią ten znak, wychodząc ze świątyni. Jaka jest symbolika tego gestu i kiedy powinien być wykonywany?

- propozycje śpiewów na niedziele, uroczystości i święta przygotowane przez Adama Kowalskiego.

W ramach „Liturgicznego ABC” Maciej Zachara MIC proponuje tekst „Początek liturgii. Wejście kapłana”. „Moment wejścia kapłana, zwyczajowo podkreślony dzwonkiem sygnaturki, to znak wejścia Boga w Jezusie Chrystusie w ludzką historię” – przypomina autor.
Michał Kozak MIC w dziale „Pokochać Psalmy”, w ramach nowego cyklu rozważań, będących formą medytacji nad konkretnym psalmem wybranym z niedzielnej liturgii słowa, pisze o Psalmie 40.
Halina Świrska, autorka „Naszej okładki”, przybliża „Pokłon Mędrców” (Giotto di Bondone).
Ponadto w numerze – jak zawsze – części stałe Mszy świętej.

 

Jesteśmy na Facebooku! Zapraszamy wszystkich do polubienia profilu oraz do aktywnego udziału w różnych dyskusjach.

 

Miesięcznik „Oremus” ukazuje się od 1995 roku. Zawiera:

 

• Czytania liturgiczne
• Modlitwy mszalne
• Wprowadzenia liturgiczne
• Rozważania
• Modlitwa powszechna
• Liturgiczne ABC
• Pokochać Psalmy
• Propozycje śpiewów 
• Informacje o nowościach wydawniczych

 

Miesięcznik „Oremus” ukazuje się od 1995 roku. Zawiera teksty liturgii Mszy świętej na każdy dzień. Daje wgląd w proponowane przez Kościół codzienne czytania biblijne i formularze mszalne, inspiruje do aktywnego uczestnictwa w liturgii. Dzięki zamieszczonym komentarzom i wprowadzeniom słowo Boże staje się bliższe, bardziej zrozumiałe. 

 

Wygodny, kieszonkowy format

W prenumeracie rocznej 1 NUMER GRATIS!

 

Zobacz numery archiwalne czasopisma OREMUS

Zobacz jak kupić, pobrać i odczytać pliki elektroniczne »

Prawo odstąpienia od Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych nie przysługuje, jeżeli Konsument pobierze plik przed upływem 14 dni od dnia zawarcia umowy.

DRUKUJ OPIS

Sobota, 6 stycznia 
Objawienie Pańskie

Przychodzimy na Eucharystię, aby dziękować Panu Bogu za Jego obecność w naszym życiu. Dzisiaj obchodzimy jedno z najstarszych świąt w Kościele – uroczystość Objawienia Pańskiego. Liturgia przypomina, że Jezus Chrystus przyszedł do wszystkich ludzi. W Ewangelii mędrcy-poganie, którzy poszukują Pana, symbolizują wszystkich ludzi. W tej Mszy świętej mędrcami stajemy się i my, kiedy przychodzimy do Chrystusa i oddajemy Mu cześć. Dzięki Duchowi Świętemu jesteśmy zdolni złożyć Panu Bogu dary, jakimi są dobre owoce naszego życia.

PIEŚŃ NA WEJŚCIE: Mędrcy świata, E/299, L/149, M/292, N2/182, S/138

ALBO ANTYFONA: Oto przybył Pan i Władca, * a w Jego ręku królewska władza i moc, i rządy.

CHWAŁA

MÓDLMY SIĘ: Boże, Ty w dniu dzisiejszym za przewodem gwiazdy objawiłeś Jednorodzonego Syna swojego poganom, † spraw łaskawie, abyśmy poznawszy Cię już przez wiarę, * zostali doprowadzeni do oglądania twarzą w twarz blasku Twojego majestatu. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

CZYTANIE z Księgi proroka Izajasza (60,1 6). Powstań! Świeć, Jeruzalem, bo przyszło twe światło i chwała Pańska rozbłyska nad tobą. Bo oto ciemność okrywa ziemię i gęsty mrok spowija ludy, a ponad tobą jaśnieje Pan, i Jego chwała jawi się nad tobą. I pójdą narody do twojego światła, królowie do blasku twojego wschodu. Rzuć okiem dokoła i zobacz: Ci wszyscy zebrani zdążają do ciebie. Twoi synowie przychodzą z daleka, na rękach niesione są twe córki. Wtedy zobaczysz i promienieć będziesz, a serce twe zadrży i rozszerzy się, bo do ciebie napłyną bogactwa zamorskie, zasoby narodów przyjdą ku tobie. Zaleje cię mnogość wielbłądów – dromadery z Madianu i z Efy. Wszyscy oni przybędą z Saby, zaofiarują złoto i kadzidło, nucąc radośnie hymny na cześć Pana. 
Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 72,1b 2.7 8.10 13)

REFREN: Uwielbią Pana wszystkie ludy ziemi.

Boże, przekaż Twój sąd królowi, * 
a Twoją sprawiedliwość synowi królewskiemu. 
Aby Twoim ludem rządził sprawiedliwie *
i ubogimi według prawa.

Za dni jego zakwitnie sprawiedliwość * 
i wielki pokój, zanim księżyc zgaśnie. 
Będzie panował od morza do morza, * 
od Rzeki aż po krańce ziemi.

Królowie Tarszisz i wysp przyniosą dary, * 
królowie Szeby i Saby złożą daninę. 
I oddadzą mu pokłon wszyscy królowie, *
wszystkie narody będą mu służyły.

Wyzwoli bowiem biedaka, który go wzywa, * 
i ubogiego, który nie ma opieki. 
Zmiłuje się nad biednym i ubogim, *
nędzarza ocali od śmierci.

CZYTANIE z Listu św. Pawła Apostoła do Efezjan (3,2 3a.5 6). Bracia: Słyszeliście przecież o udzieleniu przez Boga łaski danej mi dla was, że mianowicie przez objawienie oznajmiona mi została ta tajemnica. Nie była ona oznajmiona synom ludzkim w poprzednich pokoleniach, tak jak teraz została objawiona przez Ducha świętym Jego apostołom i prorokom, to znaczy, że poganie już są współdziedzicami i współczłonkami Ciała, i współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie przez Ewangelię. 
Oto słowo Boże.

AKLAMACJA: Alleluja. 
Ujrzeliśmy Jego gwiazdę na Wschodzie 
i przybyliśmy oddać pokłon Panu.

SŁOWA EWANGELII według św. Mateusza (2,1 12). Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: „Gdzie jest nowo narodzony Król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem Jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać Mu pokłon”. Skoro to usłyszał król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli: „W Betlejem judzkim, bo tak zostało napisane przez Proroka: A ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego, Izraela”. Wtedy Herod przywołał potajemnie mędrców i wywiedział się od nich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. A kierując ich do Betlejem, rzekł: „Udajcie się tam i wypytajcie starannie o Dziecię, a gdy Je znajdziecie, donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać Mu pokłon”. Oni zaś, wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę. A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, postępowała przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było Dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; padli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę. A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się z powrotem do swojego kraju.
Oto słowo Pańskie.

ROZWAŻANIE: W dzisiejszej liturgii słowa usłyszeliśmy wezwanie z Księgi proroka Izajasza: „Powstań! Świeć, Jeruzalem...”. Jerozolima w Biblii jest szczególnym miejscem: jest święta, bo Bóg w niej mieszka, i jest własnością Boga. Z historii wiemy jednak, że nie zawsze to miasto było uległe Panu. Niejednokrotnie stawało się miejscem odstępstwa od wiary, miastem, w którym prześladowano proroków; tu także osądzono i zabito Chrystusa.
Nowa Jerozolima jest symbolem Kościoła świętego, a zatem i każdego nas. Inaczej mówiąc, każdy z nas „jest Jerozolimą”. Jako ludzie ochrzczeni należymy do Boga i jesteśmy święci. Jako chrześcijanie powołani jesteśmy, aby wnosić Chrystusowy pokój w środowiska, w których żyjemy. Doświadczamy jednak, że jesteśmy grzesznikami. W wielu sytuacjach upadamy, zapominamy o Bogu i nie mamy siły, aby być Jego świadkami. Słowa z Księgi Izajasza są dla nas wezwaniem do tego, aby powstać z grzechu i na co dzień – swoim życiem – objawiać Pana.
Powstaje pytanie: jak to robić? Jak powstawać i jak być dla innych światłem? Potrzebujemy codziennej modlitwy o obecność Ducha Świętego. On ożywia naszą wiarę, daje zdolność rozeznawania, przychodzi z konkretnymi darami i udziela nam owoców swojej obecności. Zwróćmy też uwagę, że mędrcy z dzisiejszej Ewangelii, którzy poszukują Mesjasza, spotykają „Dziecię wraz z Matką Jego, Maryją”. Dzisiejsza uroczystość przypomina nam także, że jesteśmy powołani, aby zaprosić do swojego życia Tę, która jest Nowym Jeruzalem. Maryja niesie nam Chrystusa, uczy słuchania słowa i otwarcia na obecność Ducha Świętego.

WIERZĘ

MODLITWA WIERNYCH: 
Módlmy się za wspólnotę Kościoła, aby w łasce płynącej z Objawienia Pańskiego podejmowała pracę misyjną i niosła prawdę o Jezusie Chrystusie wszystkim ludziom.
Za chrześcijan w Azji, aby wraz z innymi mniejszościami religijnymi mogli żyć swoją wiarą w pełnej wolności.
Za kierujących państwami, aby brali przykład z mędrców, którzy podążali ku prawdzie, nie bacząc na przeciwności.
Za będących daleko od Boga, aby Chrystus ukazał im się jako światłość jaśniejąca w ciemności.
Za nas tu zgromadzonych, świętujących tajemnicę Objawienia Pańskiego, abyśmy swym sercem przyjmowali Boga, który ukazał się światu jako nowonarodzone Dziecię.

PIEŚŃ NA PRZYGOTOWANIE DARÓW: Narodził się Jezus Chrystus, S/1330, albo: Zjawiło się nam dziś coś nowego, S/125

MODLITWA NAD DARAMI: Wszechmogący Boże, wejrzyj łaskawie na dary swojego Kościoła, † nie są już nimi złoto, kadzidło i mirra, lecz Jezus Chrystus, którego te dary oznaczają, * Jego składamy w ofierze i przyjmujemy jako pokarm. Który żyje i króluje na wieki wieków.

PREFACJA O OBJAWIENIU PAŃSKIM 6

PIEŚŃ NA KOMUNIĘ I NA DZIĘKCZYNIENIE: Z nieba wysokiego, S/122; Witaj Jezu ukochany, S/118

ANTYFONA: Ujrzeliśmy gwiazdę Jego na wschodzie * i przybyliśmy z darami pokłonić się Panu.

MÓDLMY SIĘ: Boże, nasz Ojcze, niech Twoje światło towarzyszy nam zawsze i wszędzie, † abyśmy czystym wejrzeniem przenikali tajemnicę Eucharystii, w której uczestniczymy, * i z miłością ją przyjmowali. Przez Chrystusa, Pana naszego.

UROCZYSTE BŁOGOSŁAWIEŃSTWO: Bóg, który was wezwał z ciemności do swojego przedziwnego światła, † niech wam udzieli swojego błogosławieństwa * i utwierdzi wasze serca w wierze, nadziei i miłości. 
Amen. 
Dzisiaj Chrystus ukazał się światu jako światło jaśniejące w ciemności, † z ufnością idźcie za Nim, * abyście się stali światłem dla waszych braci. 
Amen. 
Mędrcy szli za gwiazdą i z radością znaleźli Chrystusa, † niech po ukończeniu ziemskiej pielgrzymki Bóg doprowadzi was do Jezusa, waszego Pana, * który jest Światłością ze Światłości. 
Amen. 
Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec i Syn,  i Duch Święty. 
Amen.

PIEŚŃ NA ZAKOŃCZENIE: Dzisiaj w Betlejem (zwr. 4), E/297, L/145, M/286, N2/176, S/84

 


Autorzy:
Piotr Stanisławczyk OFMConv – wprowadzenia do liturgii i rozważania
Wspólnota Chemin Neuf – modlitwa wiernych
Adam Kowalski – wybór śpiewów


Objaśnienie skrótów:
E - Exsultate Deo, Wydawnictwo Światło-Życie, Kraków 2010;
L - Śpiewnik Liturgiczny, TN KUL, Lublin 1998;
M - ks. Z. Piasecki, Panu memu śpiewać chcę, PROMIC - Wydawnictwo Księży Marianów MIC, Warszawa 2007;
N1 - Niepojęta Trójco, t. 1, Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Kraków 1998;
N2 - Niepojęta Trójco, t. 2, Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Kraków 2010;
S - ks. J. Siedlecki, Śpiewnik Kościelny, Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, Kraków 2015

DODAJ OPINIE

OPINIE KLIENTÓW

Opinie o produkcie (0)

Przypomnimy Ci, kiedy produkt będzie dostępny.

 • Granice
 • Centrum Duchowosci Benedyktynskiej
 • Opoka
 • Wiara
 • Logo Marianum Travel
 • SPM logo
 • BiblioNetka
 • Idziemy
 • Kaplani
 • Vox Fm
 • Radio Niepokalanów
 • Radio polskie
 • Papierowe Mysli
 • Ewangelizuj.pl
 • droga.com.pl
 • logo kulturaonline
 • Sacroexpo
Oremus Nr 1 (256) 2018 - E-BOOKOPIS

ZACHĘCAMY DO SIĘGNIĘCIA PO STYCZNIOWY NUMER SŁOWA WŚRÓD NAS, KTÓRY JEST ZNAKOMITYM UZUPEŁNIENIEM CZASOPISMA OREMUS.

ZNAJDUJĄ SIĘ W NIM ROZWAŻANIA DO JEDNEGO Z CODZIENNYCH CZYTAŃ MSZALNYCH, PRZYBLIŻAJĄCE SŁOWO BOŻE I UŁATWIAJĄCE JEGO ZROZUMIENIE.

W styczniowym numerze miesięcznika „Oremus”:
- czytania i modlitwy mszalne na każdy dzień;
- wprowadzenia liturgiczne i rozważania – na niedziele, uroczystości i święta – napisane przez o. Piotra Stanisławczyka OFMConv, duszpasterza, rekolekcjonistę, gospodarza franciszkańskiego Domu Rekolekcyjno-Wypoczynkowego „Kosówka” w Zakopanem;
- modlitwy wiernych przygotowane przez Wspólnotę Chemin Neuf;
- wstęp do okresu zwykłego napisany przez s. Annę Hyszko CHR, jadwiżankę, dyrektor Ośrodka Formacji Liturgicznej św. Jana Chrzciciela w Zawichoście;
- kolejny tekst z działu „Pytania i odpowiedzi”. Ks. Bartosz Szoplik, liturgista z Warszawy, odpowiada na pytanie:

Przy wejściu do kościoła wiele osób zanurza palce w wodzie święconej i wykonuje znak krzyża. Niektórzy czynią ten znak, wychodząc ze świątyni. Jaka jest symbolika tego gestu i kiedy powinien być wykonywany?

- propozycje śpiewów na niedziele, uroczystości i święta przygotowane przez Adama Kowalskiego.

W ramach „Liturgicznego ABC” Maciej Zachara MIC proponuje tekst „Początek liturgii. Wejście kapłana”. „Moment wejścia kapłana, zwyczajowo podkreślony dzwonkiem sygnaturki, to znak wejścia Boga w Jezusie Chrystusie w ludzką historię” – przypomina autor.
Michał Kozak MIC w dziale „Pokochać Psalmy”, w ramach nowego cyklu rozważań, będących formą medytacji nad konkretnym psalmem wybranym z niedzielnej liturgii słowa, pisze o Psalmie 40.
Halina Świrska, autorka „Naszej okładki”, przybliża „Pokłon Mędrców” (Giotto di Bondone).
Ponadto w numerze – jak zawsze – części stałe Mszy świętej.

 

Jesteśmy na Facebooku! Zapraszamy wszystkich do polubienia profilu oraz do aktywnego udziału w różnych dyskusjach.

 

Miesięcznik „Oremus” ukazuje się od 1995 roku. Zawiera:

 

• Czytania liturgiczne
• Modlitwy mszalne
• Wprowadzenia liturgiczne
• Rozważania
• Modlitwa powszechna
• Liturgiczne ABC
• Pokochać Psalmy
• Propozycje śpiewów 
• Informacje o nowościach wydawniczych

 

Miesięcznik „Oremus” ukazuje się od 1995 roku. Zawiera teksty liturgii Mszy świętej na każdy dzień. Daje wgląd w proponowane przez Kościół codzienne czytania biblijne i formularze mszalne, inspiruje do aktywnego uczestnictwa w liturgii. Dzięki zamieszczonym komentarzom i wprowadzeniom słowo Boże staje się bliższe, bardziej zrozumiałe. 

 

Wygodny, kieszonkowy format

W prenumeracie rocznej 1 NUMER GRATIS!

 

Zobacz numery archiwalne czasopisma OREMUS

Zobacz jak kupić, pobrać i odczytać pliki elektroniczne »

Prawo odstąpienia od Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych nie przysługuje, jeżeli Konsument pobierze plik przed upływem 14 dni od dnia zawarcia umowy.SPIS TREŚCI
FRAGMENT KSIĄŻKI

Sobota, 6 stycznia 
Objawienie Pańskie

Przychodzimy na Eucharystię, aby dziękować Panu Bogu za Jego obecność w naszym życiu. Dzisiaj obchodzimy jedno z najstarszych świąt w Kościele – uroczystość Objawienia Pańskiego. Liturgia przypomina, że Jezus Chrystus przyszedł do wszystkich ludzi. W Ewangelii mędrcy-poganie, którzy poszukują Pana, symbolizują wszystkich ludzi. W tej Mszy świętej mędrcami stajemy się i my, kiedy przychodzimy do Chrystusa i oddajemy Mu cześć. Dzięki Duchowi Świętemu jesteśmy zdolni złożyć Panu Bogu dary, jakimi są dobre owoce naszego życia.

PIEŚŃ NA WEJŚCIE: Mędrcy świata, E/299, L/149, M/292, N2/182, S/138

ALBO ANTYFONA: Oto przybył Pan i Władca, * a w Jego ręku królewska władza i moc, i rządy.

CHWAŁA

MÓDLMY SIĘ: Boże, Ty w dniu dzisiejszym za przewodem gwiazdy objawiłeś Jednorodzonego Syna swojego poganom, † spraw łaskawie, abyśmy poznawszy Cię już przez wiarę, * zostali doprowadzeni do oglądania twarzą w twarz blasku Twojego majestatu. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

CZYTANIE z Księgi proroka Izajasza (60,1 6). Powstań! Świeć, Jeruzalem, bo przyszło twe światło i chwała Pańska rozbłyska nad tobą. Bo oto ciemność okrywa ziemię i gęsty mrok spowija ludy, a ponad tobą jaśnieje Pan, i Jego chwała jawi się nad tobą. I pójdą narody do twojego światła, królowie do blasku twojego wschodu. Rzuć okiem dokoła i zobacz: Ci wszyscy zebrani zdążają do ciebie. Twoi synowie przychodzą z daleka, na rękach niesione są twe córki. Wtedy zobaczysz i promienieć będziesz, a serce twe zadrży i rozszerzy się, bo do ciebie napłyną bogactwa zamorskie, zasoby narodów przyjdą ku tobie. Zaleje cię mnogość wielbłądów – dromadery z Madianu i z Efy. Wszyscy oni przybędą z Saby, zaofiarują złoto i kadzidło, nucąc radośnie hymny na cześć Pana. 
Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 72,1b 2.7 8.10 13)

REFREN: Uwielbią Pana wszystkie ludy ziemi.

Boże, przekaż Twój sąd królowi, * 
a Twoją sprawiedliwość synowi królewskiemu. 
Aby Twoim ludem rządził sprawiedliwie *
i ubogimi według prawa.

Za dni jego zakwitnie sprawiedliwość * 
i wielki pokój, zanim księżyc zgaśnie. 
Będzie panował od morza do morza, * 
od Rzeki aż po krańce ziemi.

Królowie Tarszisz i wysp przyniosą dary, * 
królowie Szeby i Saby złożą daninę. 
I oddadzą mu pokłon wszyscy królowie, *
wszystkie narody będą mu służyły.

Wyzwoli bowiem biedaka, który go wzywa, * 
i ubogiego, który nie ma opieki. 
Zmiłuje się nad biednym i ubogim, *
nędzarza ocali od śmierci.

CZYTANIE z Listu św. Pawła Apostoła do Efezjan (3,2 3a.5 6). Bracia: Słyszeliście przecież o udzieleniu przez Boga łaski danej mi dla was, że mianowicie przez objawienie oznajmiona mi została ta tajemnica. Nie była ona oznajmiona synom ludzkim w poprzednich pokoleniach, tak jak teraz została objawiona przez Ducha świętym Jego apostołom i prorokom, to znaczy, że poganie już są współdziedzicami i współczłonkami Ciała, i współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie przez Ewangelię. 
Oto słowo Boże.

AKLAMACJA: Alleluja. 
Ujrzeliśmy Jego gwiazdę na Wschodzie 
i przybyliśmy oddać pokłon Panu.

SŁOWA EWANGELII według św. Mateusza (2,1 12). Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: „Gdzie jest nowo narodzony Król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem Jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać Mu pokłon”. Skoro to usłyszał król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli: „W Betlejem judzkim, bo tak zostało napisane przez Proroka: A ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego, Izraela”. Wtedy Herod przywołał potajemnie mędrców i wywiedział się od nich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. A kierując ich do Betlejem, rzekł: „Udajcie się tam i wypytajcie starannie o Dziecię, a gdy Je znajdziecie, donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać Mu pokłon”. Oni zaś, wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę. A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, postępowała przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było Dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; padli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę. A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się z powrotem do swojego kraju.
Oto słowo Pańskie.

ROZWAŻANIE: W dzisiejszej liturgii słowa usłyszeliśmy wezwanie z Księgi proroka Izajasza: „Powstań! Świeć, Jeruzalem...”. Jerozolima w Biblii jest szczególnym miejscem: jest święta, bo Bóg w niej mieszka, i jest własnością Boga. Z historii wiemy jednak, że nie zawsze to miasto było uległe Panu. Niejednokrotnie stawało się miejscem odstępstwa od wiary, miastem, w którym prześladowano proroków; tu także osądzono i zabito Chrystusa.
Nowa Jerozolima jest symbolem Kościoła świętego, a zatem i każdego nas. Inaczej mówiąc, każdy z nas „jest Jerozolimą”. Jako ludzie ochrzczeni należymy do Boga i jesteśmy święci. Jako chrześcijanie powołani jesteśmy, aby wnosić Chrystusowy pokój w środowiska, w których żyjemy. Doświadczamy jednak, że jesteśmy grzesznikami. W wielu sytuacjach upadamy, zapominamy o Bogu i nie mamy siły, aby być Jego świadkami. Słowa z Księgi Izajasza są dla nas wezwaniem do tego, aby powstać z grzechu i na co dzień – swoim życiem – objawiać Pana.
Powstaje pytanie: jak to robić? Jak powstawać i jak być dla innych światłem? Potrzebujemy codziennej modlitwy o obecność Ducha Świętego. On ożywia naszą wiarę, daje zdolność rozeznawania, przychodzi z konkretnymi darami i udziela nam owoców swojej obecności. Zwróćmy też uwagę, że mędrcy z dzisiejszej Ewangelii, którzy poszukują Mesjasza, spotykają „Dziecię wraz z Matką Jego, Maryją”. Dzisiejsza uroczystość przypomina nam także, że jesteśmy powołani, aby zaprosić do swojego życia Tę, która jest Nowym Jeruzalem. Maryja niesie nam Chrystusa, uczy słuchania słowa i otwarcia na obecność Ducha Świętego.

WIERZĘ

MODLITWA WIERNYCH: 
Módlmy się za wspólnotę Kościoła, aby w łasce płynącej z Objawienia Pańskiego podejmowała pracę misyjną i niosła prawdę o Jezusie Chrystusie wszystkim ludziom.
Za chrześcijan w Azji, aby wraz z innymi mniejszościami religijnymi mogli żyć swoją wiarą w pełnej wolności.
Za kierujących państwami, aby brali przykład z mędrców, którzy podążali ku prawdzie, nie bacząc na przeciwności.
Za będących daleko od Boga, aby Chrystus ukazał im się jako światłość jaśniejąca w ciemności.
Za nas tu zgromadzonych, świętujących tajemnicę Objawienia Pańskiego, abyśmy swym sercem przyjmowali Boga, który ukazał się światu jako nowonarodzone Dziecię.

PIEŚŃ NA PRZYGOTOWANIE DARÓW: Narodził się Jezus Chrystus, S/1330, albo: Zjawiło się nam dziś coś nowego, S/125

MODLITWA NAD DARAMI: Wszechmogący Boże, wejrzyj łaskawie na dary swojego Kościoła, † nie są już nimi złoto, kadzidło i mirra, lecz Jezus Chrystus, którego te dary oznaczają, * Jego składamy w ofierze i przyjmujemy jako pokarm. Który żyje i króluje na wieki wieków.

PREFACJA O OBJAWIENIU PAŃSKIM 6

PIEŚŃ NA KOMUNIĘ I NA DZIĘKCZYNIENIE: Z nieba wysokiego, S/122; Witaj Jezu ukochany, S/118

ANTYFONA: Ujrzeliśmy gwiazdę Jego na wschodzie * i przybyliśmy z darami pokłonić się Panu.

MÓDLMY SIĘ: Boże, nasz Ojcze, niech Twoje światło towarzyszy nam zawsze i wszędzie, † abyśmy czystym wejrzeniem przenikali tajemnicę Eucharystii, w której uczestniczymy, * i z miłością ją przyjmowali. Przez Chrystusa, Pana naszego.

UROCZYSTE BŁOGOSŁAWIEŃSTWO: Bóg, który was wezwał z ciemności do swojego przedziwnego światła, † niech wam udzieli swojego błogosławieństwa * i utwierdzi wasze serca w wierze, nadziei i miłości. 
Amen. 
Dzisiaj Chrystus ukazał się światu jako światło jaśniejące w ciemności, † z ufnością idźcie za Nim, * abyście się stali światłem dla waszych braci. 
Amen. 
Mędrcy szli za gwiazdą i z radością znaleźli Chrystusa, † niech po ukończeniu ziemskiej pielgrzymki Bóg doprowadzi was do Jezusa, waszego Pana, * który jest Światłością ze Światłości. 
Amen. 
Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec i Syn,  i Duch Święty. 
Amen.

PIEŚŃ NA ZAKOŃCZENIE: Dzisiaj w Betlejem (zwr. 4), E/297, L/145, M/286, N2/176, S/84

 


Autorzy:
Piotr Stanisławczyk OFMConv – wprowadzenia do liturgii i rozważania
Wspólnota Chemin Neuf – modlitwa wiernych
Adam Kowalski – wybór śpiewów


Objaśnienie skrótów:
E - Exsultate Deo, Wydawnictwo Światło-Życie, Kraków 2010;
L - Śpiewnik Liturgiczny, TN KUL, Lublin 1998;
M - ks. Z. Piasecki, Panu memu śpiewać chcę, PROMIC - Wydawnictwo Księży Marianów MIC, Warszawa 2007;
N1 - Niepojęta Trójco, t. 1, Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Kraków 1998;
N2 - Niepojęta Trójco, t. 2, Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Kraków 2010;
S - ks. J. Siedlecki, Śpiewnik Kościelny, Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, Kraków 2015

Sklep internetowy Shoper.pl