E-BOOK
6.7
PLN
Oremus Nr 1 (244) 2017 - E-BOOK
Oremus Nr 1 (244) 2017 - E-BOOK
WERSJA PAPIEROWA
Ocena:
(Ilość ocen: 0)
Cena: 6,70 zł

ZACHĘCAMY DO SIĘGNIĘCIA PO STYCZNIOWY NUMER SŁOWA WŚRÓD NAS, KTÓRY JEST ZNAKOMITYM UZUPEŁNIENIEM CZASOPISMA OREMUS.

ZNAJDUJĄ SIĘ W NIM ROZWAŻANIA DO JEDNEGO Z CODZIENNYCH CZYTAŃ MSZALNYCH, PRZYBLIŻAJĄCE SŁOWO BOŻE I UŁATWIAJĄCE JEGO ZROZUMIENIE. 

 

W nowym roku liturgicznym OREMUS został wzbogacony o:

- ROZWAŻANIA NA ŚWIĘTA
- nowy dział - PYTANIA I ODPOWIEDZI - w którym będzie można przeczytać odpowiedzi na pojawiające się wątpliwości
ponadto:
Jesteśmy już na Facebooku! Zapraszam wszystkich do polubienia profilu oraz do aktywnego udziału w różnych dyskusjach.

Od 1 stycznia 2016 r. podajemy teksty czytań mszalnych i aklamacji według nowego Lekcjonarza, zgodnie z zaleceniem Konferencji Episkopatu Polski.

W styczniowym numerze miesięcznika „Oremus”:
- czytania i modlitwy mszalne na każdy dzień; 
- wprowadzenia liturgiczne i rozważania – na niedziele, uroczystości i święta – przygotowane przez ks. Łukasza Kachnowicza z Lublina, duszpasterza akademickiego, studenta KUL, blogera; 
- modlitwy wiernych autorstwa Bogny Paszkiewicz, która przez wiele lat była redaktorem odpowiedzialnym „Oremus”; 
- wstęp do okresu zwykłego napisany przez ks. Sławomira Sosnowskiego, liturgistę z archidiecezji łódzkiej; 
- kolejny tekst z nowego działu „Pytania i odpowiedzi”. S. Adelajda Sielepin, jadwiżanka, profesor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, kierownik Katedry Teologii Liturgii, odpowiada na pytanie:

Milczenie chroni sacrum liturgii. Co może zrobić w tej sprawie kapłan-celebrans?

- propozycje śpiewów na niedziele, uroczystości i święta przygotowane przez Adama Kowalskiego.

W ramach „Liturgicznego ABC” Maciej Zachara MIC przedstawia sylwetkę s. Renaty od Chrystusa (Zofii) Fudakowskiej (1873-1956), której działalność i publikacje przygotowały grunt pod recepcję soborowej odnowy liturgii. Michał Kozak MIC w cyklu „Pokochać Psalmy” pisze o psalmach królewskich i mesjańskich. Halina Świrska w cyklu „Nasza okładka” przybliża „Chrzest Jezusa” (Fra Angelico).
Ponadto w numerze – jak zawsze – części stałe Mszy świętej.

Miesięcznik „Oremus” ukazuje się od 1995 roku. Zawiera:

 

• Czytania liturgiczne
• Modlitwy mszalne
• Wprowadzenia liturgiczne
• Rozważania
• Modlitwa powszechna
• Liturgiczne ABC
• Pokochać Psalmy
• Propozycje śpiewów 
• Informacje o nowościach wydawniczych

 

Miesięcznik „Oremus” ukazuje się od 1995 roku. Zawiera teksty liturgii Mszy świętej na każdy dzień. Daje wgląd w proponowane przez Kościół codzienne czytania biblijne i formularze mszalne, inspiruje do aktywnego uczestnictwa w liturgii. Dzięki zamieszczonym komentarzom i wprowadzeniom słowo Boże staje się bliższe, bardziej zrozumiałe. 

 

Wygodny, kieszonkowy format

W prenumeracie rocznej 1 NUMER GRATIS!

 

Zobacz numery archiwalne czasopisma OREMUS

Zobacz jak kupić, pobrać i odczytać pliki elektroniczne »

Prawo odstąpienia od Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych nie przysługuje, jeżeli Konsument pobierze plik przed upływem 14 dni od dnia zawarcia umowy.

DRUKUJ OPIS

Niedziela, 8 stycznia
Chrzest Pański

Uroczystość Chrztu Pańskiego, którą dzisiaj przeżywamy, zaprasza nas do ponownego wejścia w tajemnicę chrztu. Bóg chce odnowić swoje przymierze z nami, zawarte poprzez ten sakrament. Jest to przymierze miłości, której głos rozległ się nad wodami Jordanu. W czasie dzisiejszej Eucharystii znów rozlegnie się głos Boga w liturgii słowa, znów stanie pośród nas Jezus Chrystus, tak jak stanął pośród tych, którzy przyjmowali chrzest od Jana.

PIEŚŃ NA WEJŚCIE: Gdy pasterze już odeszli, S/142

ALBO ANTYFONA: Gdy Jezus został ochrzczony, * otworzyły się niebiosa * i Duch Boży jak gołębica zstąpił na Niego, * i zabrzmiał głos Ojca: * Ten jest mój Syn umiłowany, * w którym mam upodobanie.

CHWAŁA

MÓDLMY SIĘ: Wszechmogący, wieczny Boże, po chrzcie w Jordanie uroczyście ogłosiłeś, że Chrystus, na którego zstąpił Duch Święty, jest Twoim umiłowanym Synem, † spraw, aby Twoje przybrane dzieci, odrodzone z wody i Ducha Świętego, * zawsze żyły w Twojej miłości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Albo:

Boże, Twój Jednorodzony Syn ukazał się w naszym ludzkim ciele, † spraw, aby Zbawiciel, który zewnętrznie był do nas podobny, * przekształcił nas wewnętrznie. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

CZYTANIE z Księgi proroka Izajasza (42,1-4.6-7). To mówi Pan: „Oto mój Sługa, którego podtrzymuję, Wybrany mój, w którym mam upodobanie. Sprawiłem, że Duch mój na Nim spoczął; On przyniesie narodom Prawo. Nie będzie wołał ni podnosił głosu, nie da słyszeć krzyku swego na dworze. Nie złamie trzciny nadłamanej, nie zgasi ledwo tlejącego się knotka. On rzeczywiście przyniesie Prawo. Nie zniechęci się ani nie załamie, aż utrwali Prawo na ziemi, a Jego pouczenia wyczekują wyspy. Ja, Pan, powołałem Cię słusznie, ująłem Cię za rękę i ukształtowałem, ustanowiłem Cię przymierzem dla ludzi, światłością dla narodów, abyś otworzył oczy niewidomym, ażebyś z zamknięcia wypuścił jeńców, z więzienia tych, co mieszkają w ciemności”.
Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 29,1b-4.9b-10)

REFREN: Pan ześle pokój swojemu ludowi.

Oddajcie Panu, synowie Boży, *
oddajcie Panu chwałę i sławcie Jego potęgę.
Oddajcie Panu chwałę Jego imienia, *
na świętym dziedzińcu uwielbiajcie Pana.

Ponad wodami głos Pański, *
Pan ponad wód bezmiarem!
Głos Pana potężny, *
głos Pana pełen dostojeństwa.

Zagrzmiał Bóg majestatu: *
a w Jego świątyni wszyscy mówią: „Chwała!”.
Pan zasiadł nad potopem, *
Pan jako Król zasiada na wieki.

CZYTANIE z Dziejów Apostolskich (10,34-38). Gdy Piotr przybył do domu setnika Korneliusza w Cezarei, przemówił w dłuższym wywodzie: „Przekonuję się, że Bóg naprawdę nie ma względu na osoby. Ale w każdym narodzie miły jest Mu ten, kto się Go boi i postępuje sprawiedliwie. Posłał swe słowo synom Izraela, zwiastując im pokój przez Jezusa Chrystusa. On to jest Panem wszystkich. Wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Dlatego że Bóg był z Nim, przeszedł On, dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła”.
Oto słowo Boże.

AKLAMACJA: Alleluja.
Otwarło się niebo i zabrzmiał głos Ojca:
„To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie”.

SŁOWA EWANGELII według św. Mateusza (3,13-17). Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć od niego chrzest. Lecz Jan powstrzymywał Go, mówiąc: „To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie?”. Jezus mu odpowiedział: „Ustąp teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe”. Wtedy Mu ustąpił. A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły się nad Nim niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębica i przychodzącego nad Niego. A oto głos z nieba mówił: „Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie”.
Oto słowo Pańskie.

ROZWAŻANIE: Jezus przyszedł nad Jordan, gdzie działał Jan Chrzciciel. To teren największej depresji na świecie (ok. 400 m poniżej poziomu morza). Do Jana przychodzili ludzie, aby otrzymać chrzest nawrócenia. Każdy, kto chciał go otrzymać, schodził do koryta rzeki i uznawał się za grzesznika na oczach tłumów, które gromadziły się na brzegach Jordanu. To było prawdziwe wejście w depresję, zejście nisko. Uznać siebie publicznie za grzesznika nie należy do przyjemności, raczej jest upokarzające. Jan w ten sposób przygotowywał ludzi na przyjście Jezusa. Tak naprawdę tylko ten, kto widzi swój grzech, czeka na Zbawiciela. Jezus przecież nie przyszedł, „aby powołać sprawiedliwych, ale grzeszników”, bo „nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają” (Mt 9,12-13).
Jezus wszedł w depresję nad Jordanem. Nie potrzebował chrztu nawrócenia, bo nie miał grzechu. To Bóg dla nas uczynił go grzechem (2 Kor 5,21). Dzięki Jezusowi w tej największej depresji świata, w miejscu upokorzenia się, rozległ się głos Ojca: „Ten jest mój Syn umiłowany”. Miłość, która schodzi do człowieka w jego najgorszym położeniu, tam, gdzie jest on najsłabszy – na tym właśnie polega Dobra Nowina.
Uroczystość Chrztu Pańskiego zaprasza nas najpierw do odważnego stanięcia w prawdzie o sobie. Nie uciekajmy od uznania siebie za grzeszników. Stańmy w prawdzie, bo właśnie w tym miejscu chce pojawić się Jezus, żeby przynieść tę samą Dobrą Nowinę znad Jordanu: jesteś umiłowany przez Boga.

WIERZĘ

MODLITWA WIERNYCH:
Módlmy się za Papieża, biskupów i prezbiterów, aby byli ofiarnymi i hojnymi szafarzami sakramentów.
Za chrześcijan, aby stale rozbudzali w sobie pragnienie większej bliskości z Chrystusem.
Za rządzących państwami i narodami, aby uznawali prawo chrześcijan do wyznawania wiary i życia zgodnego z jej wymaganiami.
Za tych, którzy czują się niegodni Bożej miłości, aby otworzyli się na nią i uwierzyli, że są umiłowanymi synami i córkami Boga.
Za nas samych, abyśmy codziennie z radością dziękowali Ojcu, który przez chrzest powołał nas z ciemności do swojego przedziwnego światła.

PIEŚŃ NA PRZYGOTOWANIE DARÓW: Pomiędzy lud swój idzie sam, E/457, M/196, S/384, albo: Bóg się z Panny narodził, L/140, M/279, S/74

MODLITWA NAD DARAMI: Boże, nasz Ojcze, przyjmij dary przyniesione ku uczczeniu objawienia się Twojego umiłowanego Syna, † niech one przemienią się w Ofiarę Chrystusa, * który zgładził grzechy świata. Który żyje i króluje na wieki wieków.

PREFACJA: Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, * abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, * Panie, Ojcze święty, wszechmogący, wieczny Boże. * Ty przez cudowne znaki nad wodami Jordanu * objawiłeś nam tajemnicę chrztu nowego. * Twój głos rozległ się z nieba, * abyśmy uwierzyli, że Twoje Słowo zamieszkało wśród ludzi. * Duch Święty, zstępując w postaci gołębicy, * dał świadectwo, że Chrystus, Twój Sługa, * został namaszczony i posłany, * aby głosić dobrą nowinę ubogim. * Dlatego łącząc się z Aniołami w niebie, * wielbimy Ciebie na ziemi, * razem z nimi wołając: Święty...

PIEŚŃ NA KOMUNIĘ I NA DZIĘKCZYNIENIE: Pan zstąpił z nieba, S/378; Wesołą nowinę, M/313, N2/192, S/117

ANTYFONA: Oto Ten, o którym Jan powiedział: * Ja Go ujrzałem i daję świadectwo, * że On jest Synem Bożym.

MÓDLMY SIĘ: Posileni świętymi Darami, pokornie prosimy Cię, najłaskawszy Boże, † spraw, abyśmy wiernie słuchając Twojego Syna, * zasłużyli na nazwę dzieci Bożych i rzeczywiście nimi byli. Przez Chrystusa, Pana naszego.

PIEŚŃ NA ZAKOŃCZENIE: Gdy się Chrystus rodzi, E/298, L/146, M/288, N2/177, S/86


Autorzy:
ks. Łukasz Kachnowicz – wprowadzenia do liturgii i rozważania
Bogna Paszkiewicz – modlitwa wiernych
Adam Kowalski – wybór śpiewów


Objaśnienie skrótów:
E - Exsultate Deo, Wydawnictwo Światło-Życie, Kraków 2010;
L - Śpiewnik Liturgiczny, TN KUL, Lublin 1998;
M - ks. Z. Piasecki, Panu memu śpiewać chcę, PROMIC - Wydawnictwo Księży Marianów MIC, Warszawa 2007;
N1 - Niepojęta Trójco, t. 1, Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Kraków 1998;
N2 - Niepojęta Trójco, t. 2, Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Kraków 2010;
S - ks. J. Siedlecki, Śpiewnik Kościelny, Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, Kraków 2015

DODAJ OPINIE

OPINIE KLIENTÓW

Opinie o produkcie (0)

Przypomnimy Ci, kiedy produkt będzie dostępny.

 • Granice
 • Centrum Duchowosci Benedyktynskiej
 • Opoka
 • Wiara
 • Logo Marianum Travel
 • SPM logo
 • BiblioNetka
 • Idziemy
 • Kaplani
 • Vox Fm
 • Radio Niepokalanów
 • Radio polskie
 • Papierowe Mysli
 • Ewangelizuj.pl
 • droga.com.pl
 • logo kulturaonline
 • Sacroexpo
Oremus Nr 1 (244) 2017 - E-BOOKOPIS

ZACHĘCAMY DO SIĘGNIĘCIA PO STYCZNIOWY NUMER SŁOWA WŚRÓD NAS, KTÓRY JEST ZNAKOMITYM UZUPEŁNIENIEM CZASOPISMA OREMUS.

ZNAJDUJĄ SIĘ W NIM ROZWAŻANIA DO JEDNEGO Z CODZIENNYCH CZYTAŃ MSZALNYCH, PRZYBLIŻAJĄCE SŁOWO BOŻE I UŁATWIAJĄCE JEGO ZROZUMIENIE. 

 

W nowym roku liturgicznym OREMUS został wzbogacony o:

- ROZWAŻANIA NA ŚWIĘTA
- nowy dział - PYTANIA I ODPOWIEDZI - w którym będzie można przeczytać odpowiedzi na pojawiające się wątpliwości
ponadto:
Jesteśmy już na Facebooku! Zapraszam wszystkich do polubienia profilu oraz do aktywnego udziału w różnych dyskusjach.

Od 1 stycznia 2016 r. podajemy teksty czytań mszalnych i aklamacji według nowego Lekcjonarza, zgodnie z zaleceniem Konferencji Episkopatu Polski.

W styczniowym numerze miesięcznika „Oremus”:
- czytania i modlitwy mszalne na każdy dzień; 
- wprowadzenia liturgiczne i rozważania – na niedziele, uroczystości i święta – przygotowane przez ks. Łukasza Kachnowicza z Lublina, duszpasterza akademickiego, studenta KUL, blogera; 
- modlitwy wiernych autorstwa Bogny Paszkiewicz, która przez wiele lat była redaktorem odpowiedzialnym „Oremus”; 
- wstęp do okresu zwykłego napisany przez ks. Sławomira Sosnowskiego, liturgistę z archidiecezji łódzkiej; 
- kolejny tekst z nowego działu „Pytania i odpowiedzi”. S. Adelajda Sielepin, jadwiżanka, profesor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, kierownik Katedry Teologii Liturgii, odpowiada na pytanie:

Milczenie chroni sacrum liturgii. Co może zrobić w tej sprawie kapłan-celebrans?

- propozycje śpiewów na niedziele, uroczystości i święta przygotowane przez Adama Kowalskiego.

W ramach „Liturgicznego ABC” Maciej Zachara MIC przedstawia sylwetkę s. Renaty od Chrystusa (Zofii) Fudakowskiej (1873-1956), której działalność i publikacje przygotowały grunt pod recepcję soborowej odnowy liturgii. Michał Kozak MIC w cyklu „Pokochać Psalmy” pisze o psalmach królewskich i mesjańskich. Halina Świrska w cyklu „Nasza okładka” przybliża „Chrzest Jezusa” (Fra Angelico).
Ponadto w numerze – jak zawsze – części stałe Mszy świętej.

Miesięcznik „Oremus” ukazuje się od 1995 roku. Zawiera:

 

• Czytania liturgiczne
• Modlitwy mszalne
• Wprowadzenia liturgiczne
• Rozważania
• Modlitwa powszechna
• Liturgiczne ABC
• Pokochać Psalmy
• Propozycje śpiewów 
• Informacje o nowościach wydawniczych

 

Miesięcznik „Oremus” ukazuje się od 1995 roku. Zawiera teksty liturgii Mszy świętej na każdy dzień. Daje wgląd w proponowane przez Kościół codzienne czytania biblijne i formularze mszalne, inspiruje do aktywnego uczestnictwa w liturgii. Dzięki zamieszczonym komentarzom i wprowadzeniom słowo Boże staje się bliższe, bardziej zrozumiałe. 

 

Wygodny, kieszonkowy format

W prenumeracie rocznej 1 NUMER GRATIS!

 

Zobacz numery archiwalne czasopisma OREMUS

Zobacz jak kupić, pobrać i odczytać pliki elektroniczne »

Prawo odstąpienia od Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych nie przysługuje, jeżeli Konsument pobierze plik przed upływem 14 dni od dnia zawarcia umowy.SPIS TREŚCI
FRAGMENT KSIĄŻKI

Niedziela, 8 stycznia
Chrzest Pański

Uroczystość Chrztu Pańskiego, którą dzisiaj przeżywamy, zaprasza nas do ponownego wejścia w tajemnicę chrztu. Bóg chce odnowić swoje przymierze z nami, zawarte poprzez ten sakrament. Jest to przymierze miłości, której głos rozległ się nad wodami Jordanu. W czasie dzisiejszej Eucharystii znów rozlegnie się głos Boga w liturgii słowa, znów stanie pośród nas Jezus Chrystus, tak jak stanął pośród tych, którzy przyjmowali chrzest od Jana.

PIEŚŃ NA WEJŚCIE: Gdy pasterze już odeszli, S/142

ALBO ANTYFONA: Gdy Jezus został ochrzczony, * otworzyły się niebiosa * i Duch Boży jak gołębica zstąpił na Niego, * i zabrzmiał głos Ojca: * Ten jest mój Syn umiłowany, * w którym mam upodobanie.

CHWAŁA

MÓDLMY SIĘ: Wszechmogący, wieczny Boże, po chrzcie w Jordanie uroczyście ogłosiłeś, że Chrystus, na którego zstąpił Duch Święty, jest Twoim umiłowanym Synem, † spraw, aby Twoje przybrane dzieci, odrodzone z wody i Ducha Świętego, * zawsze żyły w Twojej miłości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Albo:

Boże, Twój Jednorodzony Syn ukazał się w naszym ludzkim ciele, † spraw, aby Zbawiciel, który zewnętrznie był do nas podobny, * przekształcił nas wewnętrznie. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

CZYTANIE z Księgi proroka Izajasza (42,1-4.6-7). To mówi Pan: „Oto mój Sługa, którego podtrzymuję, Wybrany mój, w którym mam upodobanie. Sprawiłem, że Duch mój na Nim spoczął; On przyniesie narodom Prawo. Nie będzie wołał ni podnosił głosu, nie da słyszeć krzyku swego na dworze. Nie złamie trzciny nadłamanej, nie zgasi ledwo tlejącego się knotka. On rzeczywiście przyniesie Prawo. Nie zniechęci się ani nie załamie, aż utrwali Prawo na ziemi, a Jego pouczenia wyczekują wyspy. Ja, Pan, powołałem Cię słusznie, ująłem Cię za rękę i ukształtowałem, ustanowiłem Cię przymierzem dla ludzi, światłością dla narodów, abyś otworzył oczy niewidomym, ażebyś z zamknięcia wypuścił jeńców, z więzienia tych, co mieszkają w ciemności”.
Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 29,1b-4.9b-10)

REFREN: Pan ześle pokój swojemu ludowi.

Oddajcie Panu, synowie Boży, *
oddajcie Panu chwałę i sławcie Jego potęgę.
Oddajcie Panu chwałę Jego imienia, *
na świętym dziedzińcu uwielbiajcie Pana.

Ponad wodami głos Pański, *
Pan ponad wód bezmiarem!
Głos Pana potężny, *
głos Pana pełen dostojeństwa.

Zagrzmiał Bóg majestatu: *
a w Jego świątyni wszyscy mówią: „Chwała!”.
Pan zasiadł nad potopem, *
Pan jako Król zasiada na wieki.

CZYTANIE z Dziejów Apostolskich (10,34-38). Gdy Piotr przybył do domu setnika Korneliusza w Cezarei, przemówił w dłuższym wywodzie: „Przekonuję się, że Bóg naprawdę nie ma względu na osoby. Ale w każdym narodzie miły jest Mu ten, kto się Go boi i postępuje sprawiedliwie. Posłał swe słowo synom Izraela, zwiastując im pokój przez Jezusa Chrystusa. On to jest Panem wszystkich. Wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Dlatego że Bóg był z Nim, przeszedł On, dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła”.
Oto słowo Boże.

AKLAMACJA: Alleluja.
Otwarło się niebo i zabrzmiał głos Ojca:
„To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie”.

SŁOWA EWANGELII według św. Mateusza (3,13-17). Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć od niego chrzest. Lecz Jan powstrzymywał Go, mówiąc: „To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie?”. Jezus mu odpowiedział: „Ustąp teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe”. Wtedy Mu ustąpił. A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły się nad Nim niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębica i przychodzącego nad Niego. A oto głos z nieba mówił: „Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie”.
Oto słowo Pańskie.

ROZWAŻANIE: Jezus przyszedł nad Jordan, gdzie działał Jan Chrzciciel. To teren największej depresji na świecie (ok. 400 m poniżej poziomu morza). Do Jana przychodzili ludzie, aby otrzymać chrzest nawrócenia. Każdy, kto chciał go otrzymać, schodził do koryta rzeki i uznawał się za grzesznika na oczach tłumów, które gromadziły się na brzegach Jordanu. To było prawdziwe wejście w depresję, zejście nisko. Uznać siebie publicznie za grzesznika nie należy do przyjemności, raczej jest upokarzające. Jan w ten sposób przygotowywał ludzi na przyjście Jezusa. Tak naprawdę tylko ten, kto widzi swój grzech, czeka na Zbawiciela. Jezus przecież nie przyszedł, „aby powołać sprawiedliwych, ale grzeszników”, bo „nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają” (Mt 9,12-13).
Jezus wszedł w depresję nad Jordanem. Nie potrzebował chrztu nawrócenia, bo nie miał grzechu. To Bóg dla nas uczynił go grzechem (2 Kor 5,21). Dzięki Jezusowi w tej największej depresji świata, w miejscu upokorzenia się, rozległ się głos Ojca: „Ten jest mój Syn umiłowany”. Miłość, która schodzi do człowieka w jego najgorszym położeniu, tam, gdzie jest on najsłabszy – na tym właśnie polega Dobra Nowina.
Uroczystość Chrztu Pańskiego zaprasza nas najpierw do odważnego stanięcia w prawdzie o sobie. Nie uciekajmy od uznania siebie za grzeszników. Stańmy w prawdzie, bo właśnie w tym miejscu chce pojawić się Jezus, żeby przynieść tę samą Dobrą Nowinę znad Jordanu: jesteś umiłowany przez Boga.

WIERZĘ

MODLITWA WIERNYCH:
Módlmy się za Papieża, biskupów i prezbiterów, aby byli ofiarnymi i hojnymi szafarzami sakramentów.
Za chrześcijan, aby stale rozbudzali w sobie pragnienie większej bliskości z Chrystusem.
Za rządzących państwami i narodami, aby uznawali prawo chrześcijan do wyznawania wiary i życia zgodnego z jej wymaganiami.
Za tych, którzy czują się niegodni Bożej miłości, aby otworzyli się na nią i uwierzyli, że są umiłowanymi synami i córkami Boga.
Za nas samych, abyśmy codziennie z radością dziękowali Ojcu, który przez chrzest powołał nas z ciemności do swojego przedziwnego światła.

PIEŚŃ NA PRZYGOTOWANIE DARÓW: Pomiędzy lud swój idzie sam, E/457, M/196, S/384, albo: Bóg się z Panny narodził, L/140, M/279, S/74

MODLITWA NAD DARAMI: Boże, nasz Ojcze, przyjmij dary przyniesione ku uczczeniu objawienia się Twojego umiłowanego Syna, † niech one przemienią się w Ofiarę Chrystusa, * który zgładził grzechy świata. Który żyje i króluje na wieki wieków.

PREFACJA: Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, * abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, * Panie, Ojcze święty, wszechmogący, wieczny Boże. * Ty przez cudowne znaki nad wodami Jordanu * objawiłeś nam tajemnicę chrztu nowego. * Twój głos rozległ się z nieba, * abyśmy uwierzyli, że Twoje Słowo zamieszkało wśród ludzi. * Duch Święty, zstępując w postaci gołębicy, * dał świadectwo, że Chrystus, Twój Sługa, * został namaszczony i posłany, * aby głosić dobrą nowinę ubogim. * Dlatego łącząc się z Aniołami w niebie, * wielbimy Ciebie na ziemi, * razem z nimi wołając: Święty...

PIEŚŃ NA KOMUNIĘ I NA DZIĘKCZYNIENIE: Pan zstąpił z nieba, S/378; Wesołą nowinę, M/313, N2/192, S/117

ANTYFONA: Oto Ten, o którym Jan powiedział: * Ja Go ujrzałem i daję świadectwo, * że On jest Synem Bożym.

MÓDLMY SIĘ: Posileni świętymi Darami, pokornie prosimy Cię, najłaskawszy Boże, † spraw, abyśmy wiernie słuchając Twojego Syna, * zasłużyli na nazwę dzieci Bożych i rzeczywiście nimi byli. Przez Chrystusa, Pana naszego.

PIEŚŃ NA ZAKOŃCZENIE: Gdy się Chrystus rodzi, E/298, L/146, M/288, N2/177, S/86


Autorzy:
ks. Łukasz Kachnowicz – wprowadzenia do liturgii i rozważania
Bogna Paszkiewicz – modlitwa wiernych
Adam Kowalski – wybór śpiewów


Objaśnienie skrótów:
E - Exsultate Deo, Wydawnictwo Światło-Życie, Kraków 2010;
L - Śpiewnik Liturgiczny, TN KUL, Lublin 1998;
M - ks. Z. Piasecki, Panu memu śpiewać chcę, PROMIC - Wydawnictwo Księży Marianów MIC, Warszawa 2007;
N1 - Niepojęta Trójco, t. 1, Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Kraków 1998;
N2 - Niepojęta Trójco, t. 2, Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Kraków 2010;
S - ks. J. Siedlecki, Śpiewnik Kościelny, Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, Kraków 2015

Sklep internetowy Shoper.pl