Małżeństwo i rodzina
25
PLN
Dwoje jednym ciałem w Chrystusie
Dwoje jednym ciałem w Chrystusie
wydawnictwo: Promic
rok wyd.: 2015
ISBN: 978-83-7502-055-7
oprawa: miękka
format: 125 x 195 mm
liczba stron: 312
Ocena:
(Ilość ocen: 0)
Cena: 25,00 zł

Dane techniczne

wydawnictwo Promic
rok wyd. 2015
ISBN 978-83-7502-055-7
oprawa miękka
format 125 x 195 mm
liczba stron 312

Jest to książka szczególna. Porusza temat małżeństwa chrześcijańskiego, w którym zanim dwoje ludzi zawrze związek małżeński, już są jednym ciałem w Chrystusie przez chrzest i wiarę. Małżeństwo takich ludzi z natury swej musi mieć coś specyficznego, co je odróżnia od związków czysto naturalnych. 

Co jest tą specyfiką? W chrześcijańskiej koncepcji małżeństwa i rodziny w sposób szczególny podkreślany jest wymiar przymierza, zawieranego między Stwórcą a dwojgiem ludzi, którzy przez ten sakrament wkraczają w tajemnicę samego Boga. To On otacza małżonków opieką, udziela im wsparcia i stale jest obecny między nimi. W zamian pragnie całkowitego zawierzenia Jego Bożej mądrości i ufności w to, że uzdolni ich do bycia jednością na wzór Trójcy Świętej. Bóg więc najpierw obdarza małżonków, a dopiero potem oczekuje wypełnienia złożonych Mu przyrzeczeń. Tak rozumiane małżeństwo chrześcijańskie winno być znakiem dla współczesnego, zagubionego świata.

Ks. Józef Kudasiewicz

DRUKUJ OPIS

Spis treści
Słowo wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Bibliografia i skróty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
I.
KONFERENCJE WPROWADZAJĄCE
Konferencja 1
Ogólny zarys problematyki . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Konferencja 2
Małżeństwo chrześcijańskie dziełem Boga . . . . . . . . 14
Konferencja 3
Małżeństwo chrześcijańskie a inne rodzaje małżeństwa . . . 18
Konferencja 4
Małżeństwo na tle etapów historii zbawienia . . . . . . . 23
II.
MAŁŻEŃSTWO
NA PIERWSZYCH KARTACH PISMA ŚWIĘTEGO
Mężczyzna i kobieta
Konferencja 5
Na obraz i podobieństwo Boga . . . . . . . . . . . . . . 28
Konferencja 6
Nie jest dobrze, aby człowiek był sam . . . . . . . . . . 32
Konferencja 7
Dwoje różnych jednym ciałem . . . . . . . . . . . . . . . 36
Byli nadzy
Konferencja 8
Egzystencja we dwoje – konieczność opuszczenia siebie . . . . 40
Konferencja 9
Biblijne znaczenie nagości . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Konferencja 10
Nagość i przyobleczenie w chwałę Boga . . . . . . . . . 48
Konferencja 11
Nagość i płodność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Grzech i jego konsekwencje
Konferencja 12
Zniekształcenie Bożego zamysłu przez grzech . . . . . . 56
Konferencja 13
Obecność kusiciela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Konferencja 14
Drzewo życia w środku ogrodu
i drzewo poznania dobra i zła . . . . . . . . . . . . . . . 65
Konferencja 15
Kuszenie przeciw „ograniczeniu” . . . . . . . . . . . . . . 69
Konferencja 16
Każde z osobna, czy razem wobec... . . . . . . . . . . . . 72
Konferencja 17
Rozbicie wspólnoty i moc jednoczenia . . . . . . . . . . 78
III.
MAŁŻEŃSTWO W KSIĘDZE TOBIASZA
Konferencja 18
Zarys wydarzeń i orędzia Księgi Tobiasza . . . . . . . . 84
Konferencja 19
Doświadczenia wiernego Tobiasza i niemoc Sary . . . . 87
Konferencja 20
Wierność tradycji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Konferencja 21
Wybór w kontekście tradycji i zaufanie Opatrzności . . 96
Konferencja 22
Epizod z wielką rybą . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Konferencja 23
W kierunku Ekbatany. Powołanie Tobiasza . . . . . . . . 107
Konferencja 24
U bram Ekbatany. Wybór według woli Bożej . . . . . . 112
Konferencja 25
W domu Raguela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
Konferencja 26
Znaki zwycięstwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
Konferencja 27
Modlitwa Tobiasza i Sary (1) . . . . . . . . . . . . . . . 128
Konferencja 28
Modlitwa Tobiasza i Sary (2) . . . . . . . . . . . . . . . 132
Konferencja 29
Grób dla Tobiasza (1).
Gotowość wyrzeczenia się siebie . . . . . . . . . . . . . 136
Konferencja 30
Grób dla Tobiasza (2). Przemiana śmiertelności
w nieśmiertelność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
Konferencja 31
Grób dla Tobiasza (3). Małżeństwo życiodajne . . . . . 146
Konferencja 32
Modlitwa rodziców Sary. W świetle doświadczenia pustego grobu . . . 151
Konferencja 33
Powrót Tobiasza do domu rodzinnego.
Relacja między pokoleniami (1) . . . . . . . . . . . . . . 157
Konferencja 34
Relacja między pokoleniami (2) . . . . . . . . . . . . . . 163
Konferencja 35
Orędzie Księgi Tobiasza . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
IV.
RELACJE RODZINNE W HISTORII PATRIARCHÓW
Konferencja 36
Figuratywne znaczenie dzieł Boga w historii Patriarchów . . . 174
Konferencja 37
Abraham i Sara. Odkrywanie własnej tożsamości . . . . 177
Konferencja 38
Abraham i Sara. Dar potomstwa . . . . . . . . . . . . . 182
Konferencja 39
Abraham i Izaak. Wymiar ojcostwa . . . . . . . . . . . 188
Konferencja 40
Izaak i Rebeka. Wolność od przeszłych uwarunkowań i podejmowanie nowości . . . . 193
Konferencja 41
Izaak i Rebeka. Konieczność konfrontacji . . . . . . . . 199
Konferencja 42
Rebeka i Jakub. Wobec pierworodztwa z obietnicy . . 203
Konferencja 43
Jakub i Ezaw. Moc z przegranej walki . . . . . . . . . 208
Konferencja 44
Józef. Wymiar nowego synostwa i darowanego braterstwa . . . 215
V.
MAŁŻEŃSTWO W ŚWIETLE LISTU DO EFEZJAN
Konferencja 45
Nowość dzieła Jezusa Chrystusa u podstaw małżeństwa chrześcijańskiego  . . . . 220
Konferencja 46
Zburzenie muru rozdzielającego w ciele Jezusa Chrystusa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225
Konferencja 47
Pojednanie – wejście w przymierze (1). Moc tracenia
siebie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232
Konferencja 48
Pojednanie – wejście w przymierze (2).
Dwoje w przymierzu z Bogiem . . . . . . . . . . . . . . 237
Konferencja 49
Dopełnianie życia w przymierzu.
Już nie obcy, ale jedno w Chrystusie Jezusie . . . . . . 242
Konferencja 50
Wzajemne relacje oparte na przymierzu (1).
Tablice porządku domowego . . . . . . . . . . . . . . . . 246
Konferencja 51
Wzajemne relacje oparte na przymierzu (2).
Domowy Kościół . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251
Konferencja 52
Poddanie się i miłość w bojaźni Chrystusowej (1) . . . . 257
Konferencja 53
Poddanie się i miłość w bojaźni Chrystusowej (2) . . . . 262
Konferencja 54
Tożsamość męża i żony w poddaniu się i miłości . . . . 267
VI.
NIEROZERWALNOŚĆ MAŁŻEŃSTWA
PRZYWRÓCONA PRZEZ JEZUSA CHRYSTUSA
Konferencja 55
Od początku tak nie było . . . . . . . . . . . . . . . . . 274
Konferencja 56
Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela . . . . . . 280
Konferencja 57
Moc sakramentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288
Konferencja 58
Małżeństwo i Eucharystia . . . . . . . . . . . . . . . . . 294
Konferencja 59
Życie w małżeństwie – kult składany Bogu Ojcu . . . . 299
Konferencja 60
Poznać moc i godność sakramentu małżeństwa . . . . . 303

I.
KONFERENCJE
WPROWADZAJĄCE
Konferencja 1
Ogólny zarys problematyki
Międzynarodowa Organizacja Narodów Zjednoczonych wyszła z inicjatywą, by rok 1994 został poświęcony problematyce rodziny. Kościół katolicki poparł tę inicjatywę i do niej przylgnął. Ojciec Święty Jan Paweł II podczas spotkania z rodzinami w dniu 6 czerwca 1993 r. ogłosił ten rok Rokiem Rodziny dla całego Kościoła i dokonał jego otwarcia podczas Uroczystości Świętej Rodziny, 26 grudnia tego samego roku. W związku z tym podjęto wiele szczególnych inicjatyw i programów, mających na celu uwrażliwienie społeczeństw na tę problematykę oraz przybliżenie jej każdemu człowiekowi. Jest to problematyka bardzo istotna i żywotna dla każdego. Łączy się ona z życiem i przeżyciem człowieka. Doświadczenia życia rodzinnego stanowią przecież podstawowe odniesienie do rozumienia i do przeżywania życia społecznego w ogóle. Jako swego rodzaju wkład w ten program został zaproponowany niniejszy cykl konferencji, w których pragniemy zająć się małżeństwem i rodziną chrześcijańską. Przedmiotem naszych rozważań będzie więc nie jakakolwiek koncepcja małżeństwa i rodziny, lecz wizja chrześcijańska tej podstawowej komórki życia ludzkiego. Zasadniczych przesłanek będziemy więc szukać nie w odniesieniu głównie do ludzkiego rozumu i doświadczenia, chociaż na nich opiera się cała baza osiągnięć w różnych dziedzinach nauki czy prawodawstwa
społecznego, dotyczącego mniej czy bardziej bezpośrednio małżeństwa i rodziny. Naszym głównym punktem odniesienia
będzie Objawienie, zwłaszcza w swoim szczytowym wyrazie, jakim jest Ewangelia, odczytywana w żywej tradycji Kościoła. Oczywiście w naszych rozważaniach nie będzie brakowało także odniesień do naturalnego rozumienia małżeństwa i rodziny, ponieważ to rozumienie oraz sakramentalna koncepcja małżeństwa i chrześcijańskiej rodziny mają pewne punkty styczne. Co więcej, treści chrześcijańskie mogą stanowić także pewien wkład we wzbogacenie wizji małżeństwa i rodziny nawet u ludzi niewierzących w Chrystusa, a wykazujących dobrą wolę. Chrześcijańskie orędzie nie pozostaje bowiem w sprzeczności z naturalnym rozeznaniem i powołaniem człowieka, czy to jako jednostki, czy jako wspólnoty. Jednakże trzeba podkreślić, że punkt odniesienia i baza chrześcijańskiej wizji jest inna niż tylko naturalna czy nawet ta, z jaką możemy się spotkać w różnego rodzaju religijnościach naturalnych. Sakramentalna koncepcja małżeństwa chrześcijańskiego całkowicie przekracza naturalny tylko wymiar poznania i urzeczywistniania życia małżeńskiego. Jest ona po prostu innej jakości. Niemniej jednak, a może właśnie tym bardziej, właściwa chrześcijańska refleksja stanowi istotny wkład i pomoc w powszechne rozumienie i właściwe urzeczywistnianie tej podstawowej jednostki społecznej, jaką jest rodzina. Współczesnej społeczności ludzkiej jest to bardzo potrzebne. Dzisiejsze społeczeństwa bowiem przeżywają kryzys instytucji w ogóle, a w szczególności tej podstawowej instytucji, jaką jest małżeństwo i rodzina. Gdy będziemy zajmowali się tym, co specyficzne dla chrześcijańskiej wizji małżeństwa i rodziny, nie będziemy tracili z oczu celu, jakim jest danie i przekazanie światu chrześcijańskiego orędzia w tej dziedzinie. Będziemy więc mówili o małżeństwie, a w konsekwencji o rodzinie – tej podstawowej jednostce czy komórce życia, szczególnie z punktu widzenia jej chrześcijańskiego charakteru, który wynika z tego, czym jest ów sakrament. Gdy mówimy o małżeństwie chrześcijańskim, nie mamy na myśli tylko aktu zawarcia małżeństwa podczas ceremonii kościelnej, odbytej według przepisów i zwyczajów kościelnych. Zdarza się bowiem, że uczestnicy ślubnych ceremonii kościelnych nie zawsze zdają sobie sprawę z tego, co one oznaczają. Nam chodzi o uświadomienie sobie wymiaru sakramentalnego małżeństwa, a nie redukowanie go do ceremonii. Sakrament otwiera na uczestnictwo w Misterium Chrystusa i budzi pragnienie, by stale urzeczywistniać to Misterium w swoim życiu. Takie życie sakramentalne będzie też zawsze związane z dawaniem świadectwa.

 

Przeczytaj dłuższy fragment „Dwoje jednym ciałem w Chrystusie” »

DODAJ OPINIE

OPINIE KLIENTÓW

Opinie o produkcie (0)

Przypomnimy Ci, kiedy produkt będzie dostępny.

 • Granice
 • Centrum Duchowosci Benedyktynskiej
 • Opoka
 • Wiara
 • Logo Marianum Travel
 • SPM logo
 • BiblioNetka
 • Idziemy
 • Kaplani
 • Vox Fm
 • Radio Niepokalanów
 • Radio polskie
 • Papierowe Mysli
 • Ewangelizuj.pl
 • droga.com.pl
 • logo kulturaonline
 • Sacroexpo
Dwoje jednym ciałem w Chrystusie

ks. bp Zbigniew Kiernikowski

OPIS

Jest to książka szczególna. Porusza temat małżeństwa chrześcijańskiego, w którym zanim dwoje ludzi zawrze związek małżeński, już są jednym ciałem w Chrystusie przez chrzest i wiarę. Małżeństwo takich ludzi z natury swej musi mieć coś specyficznego, co je odróżnia od związków czysto naturalnych. 

Co jest tą specyfiką? W chrześcijańskiej koncepcji małżeństwa i rodziny w sposób szczególny podkreślany jest wymiar przymierza, zawieranego między Stwórcą a dwojgiem ludzi, którzy przez ten sakrament wkraczają w tajemnicę samego Boga. To On otacza małżonków opieką, udziela im wsparcia i stale jest obecny między nimi. W zamian pragnie całkowitego zawierzenia Jego Bożej mądrości i ufności w to, że uzdolni ich do bycia jednością na wzór Trójcy Świętej. Bóg więc najpierw obdarza małżonków, a dopiero potem oczekuje wypełnienia złożonych Mu przyrzeczeń. Tak rozumiane małżeństwo chrześcijańskie winno być znakiem dla współczesnego, zagubionego świata.

Ks. Józef KudasiewiczSPIS TREŚCI

Spis treści
Słowo wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Bibliografia i skróty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
I.
KONFERENCJE WPROWADZAJĄCE
Konferencja 1
Ogólny zarys problematyki . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Konferencja 2
Małżeństwo chrześcijańskie dziełem Boga . . . . . . . . 14
Konferencja 3
Małżeństwo chrześcijańskie a inne rodzaje małżeństwa . . . 18
Konferencja 4
Małżeństwo na tle etapów historii zbawienia . . . . . . . 23
II.
MAŁŻEŃSTWO
NA PIERWSZYCH KARTACH PISMA ŚWIĘTEGO
Mężczyzna i kobieta
Konferencja 5
Na obraz i podobieństwo Boga . . . . . . . . . . . . . . 28
Konferencja 6
Nie jest dobrze, aby człowiek był sam . . . . . . . . . . 32
Konferencja 7
Dwoje różnych jednym ciałem . . . . . . . . . . . . . . . 36
Byli nadzy
Konferencja 8
Egzystencja we dwoje – konieczność opuszczenia siebie . . . . 40
Konferencja 9
Biblijne znaczenie nagości . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Konferencja 10
Nagość i przyobleczenie w chwałę Boga . . . . . . . . . 48
Konferencja 11
Nagość i płodność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Grzech i jego konsekwencje
Konferencja 12
Zniekształcenie Bożego zamysłu przez grzech . . . . . . 56
Konferencja 13
Obecność kusiciela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Konferencja 14
Drzewo życia w środku ogrodu
i drzewo poznania dobra i zła . . . . . . . . . . . . . . . 65
Konferencja 15
Kuszenie przeciw „ograniczeniu” . . . . . . . . . . . . . . 69
Konferencja 16
Każde z osobna, czy razem wobec... . . . . . . . . . . . . 72
Konferencja 17
Rozbicie wspólnoty i moc jednoczenia . . . . . . . . . . 78
III.
MAŁŻEŃSTWO W KSIĘDZE TOBIASZA
Konferencja 18
Zarys wydarzeń i orędzia Księgi Tobiasza . . . . . . . . 84
Konferencja 19
Doświadczenia wiernego Tobiasza i niemoc Sary . . . . 87
Konferencja 20
Wierność tradycji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Konferencja 21
Wybór w kontekście tradycji i zaufanie Opatrzności . . 96
Konferencja 22
Epizod z wielką rybą . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Konferencja 23
W kierunku Ekbatany. Powołanie Tobiasza . . . . . . . . 107
Konferencja 24
U bram Ekbatany. Wybór według woli Bożej . . . . . . 112
Konferencja 25
W domu Raguela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
Konferencja 26
Znaki zwycięstwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
Konferencja 27
Modlitwa Tobiasza i Sary (1) . . . . . . . . . . . . . . . 128
Konferencja 28
Modlitwa Tobiasza i Sary (2) . . . . . . . . . . . . . . . 132
Konferencja 29
Grób dla Tobiasza (1).
Gotowość wyrzeczenia się siebie . . . . . . . . . . . . . 136
Konferencja 30
Grób dla Tobiasza (2). Przemiana śmiertelności
w nieśmiertelność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
Konferencja 31
Grób dla Tobiasza (3). Małżeństwo życiodajne . . . . . 146
Konferencja 32
Modlitwa rodziców Sary. W świetle doświadczenia pustego grobu . . . 151
Konferencja 33
Powrót Tobiasza do domu rodzinnego.
Relacja między pokoleniami (1) . . . . . . . . . . . . . . 157
Konferencja 34
Relacja między pokoleniami (2) . . . . . . . . . . . . . . 163
Konferencja 35
Orędzie Księgi Tobiasza . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
IV.
RELACJE RODZINNE W HISTORII PATRIARCHÓW
Konferencja 36
Figuratywne znaczenie dzieł Boga w historii Patriarchów . . . 174
Konferencja 37
Abraham i Sara. Odkrywanie własnej tożsamości . . . . 177
Konferencja 38
Abraham i Sara. Dar potomstwa . . . . . . . . . . . . . 182
Konferencja 39
Abraham i Izaak. Wymiar ojcostwa . . . . . . . . . . . 188
Konferencja 40
Izaak i Rebeka. Wolność od przeszłych uwarunkowań i podejmowanie nowości . . . . 193
Konferencja 41
Izaak i Rebeka. Konieczność konfrontacji . . . . . . . . 199
Konferencja 42
Rebeka i Jakub. Wobec pierworodztwa z obietnicy . . 203
Konferencja 43
Jakub i Ezaw. Moc z przegranej walki . . . . . . . . . 208
Konferencja 44
Józef. Wymiar nowego synostwa i darowanego braterstwa . . . 215
V.
MAŁŻEŃSTWO W ŚWIETLE LISTU DO EFEZJAN
Konferencja 45
Nowość dzieła Jezusa Chrystusa u podstaw małżeństwa chrześcijańskiego  . . . . 220
Konferencja 46
Zburzenie muru rozdzielającego w ciele Jezusa Chrystusa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225
Konferencja 47
Pojednanie – wejście w przymierze (1). Moc tracenia
siebie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232
Konferencja 48
Pojednanie – wejście w przymierze (2).
Dwoje w przymierzu z Bogiem . . . . . . . . . . . . . . 237
Konferencja 49
Dopełnianie życia w przymierzu.
Już nie obcy, ale jedno w Chrystusie Jezusie . . . . . . 242
Konferencja 50
Wzajemne relacje oparte na przymierzu (1).
Tablice porządku domowego . . . . . . . . . . . . . . . . 246
Konferencja 51
Wzajemne relacje oparte na przymierzu (2).
Domowy Kościół . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251
Konferencja 52
Poddanie się i miłość w bojaźni Chrystusowej (1) . . . . 257
Konferencja 53
Poddanie się i miłość w bojaźni Chrystusowej (2) . . . . 262
Konferencja 54
Tożsamość męża i żony w poddaniu się i miłości . . . . 267
VI.
NIEROZERWALNOŚĆ MAŁŻEŃSTWA
PRZYWRÓCONA PRZEZ JEZUSA CHRYSTUSA
Konferencja 55
Od początku tak nie było . . . . . . . . . . . . . . . . . 274
Konferencja 56
Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela . . . . . . 280
Konferencja 57
Moc sakramentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288
Konferencja 58
Małżeństwo i Eucharystia . . . . . . . . . . . . . . . . . 294
Konferencja 59
Życie w małżeństwie – kult składany Bogu Ojcu . . . . 299
Konferencja 60
Poznać moc i godność sakramentu małżeństwa . . . . . 303

FRAGMENT KSIĄŻKI

I.
KONFERENCJE
WPROWADZAJĄCE
Konferencja 1
Ogólny zarys problematyki
Międzynarodowa Organizacja Narodów Zjednoczonych wyszła z inicjatywą, by rok 1994 został poświęcony problematyce rodziny. Kościół katolicki poparł tę inicjatywę i do niej przylgnął. Ojciec Święty Jan Paweł II podczas spotkania z rodzinami w dniu 6 czerwca 1993 r. ogłosił ten rok Rokiem Rodziny dla całego Kościoła i dokonał jego otwarcia podczas Uroczystości Świętej Rodziny, 26 grudnia tego samego roku. W związku z tym podjęto wiele szczególnych inicjatyw i programów, mających na celu uwrażliwienie społeczeństw na tę problematykę oraz przybliżenie jej każdemu człowiekowi. Jest to problematyka bardzo istotna i żywotna dla każdego. Łączy się ona z życiem i przeżyciem człowieka. Doświadczenia życia rodzinnego stanowią przecież podstawowe odniesienie do rozumienia i do przeżywania życia społecznego w ogóle. Jako swego rodzaju wkład w ten program został zaproponowany niniejszy cykl konferencji, w których pragniemy zająć się małżeństwem i rodziną chrześcijańską. Przedmiotem naszych rozważań będzie więc nie jakakolwiek koncepcja małżeństwa i rodziny, lecz wizja chrześcijańska tej podstawowej komórki życia ludzkiego. Zasadniczych przesłanek będziemy więc szukać nie w odniesieniu głównie do ludzkiego rozumu i doświadczenia, chociaż na nich opiera się cała baza osiągnięć w różnych dziedzinach nauki czy prawodawstwa
społecznego, dotyczącego mniej czy bardziej bezpośrednio małżeństwa i rodziny. Naszym głównym punktem odniesienia
będzie Objawienie, zwłaszcza w swoim szczytowym wyrazie, jakim jest Ewangelia, odczytywana w żywej tradycji Kościoła. Oczywiście w naszych rozważaniach nie będzie brakowało także odniesień do naturalnego rozumienia małżeństwa i rodziny, ponieważ to rozumienie oraz sakramentalna koncepcja małżeństwa i chrześcijańskiej rodziny mają pewne punkty styczne. Co więcej, treści chrześcijańskie mogą stanowić także pewien wkład we wzbogacenie wizji małżeństwa i rodziny nawet u ludzi niewierzących w Chrystusa, a wykazujących dobrą wolę. Chrześcijańskie orędzie nie pozostaje bowiem w sprzeczności z naturalnym rozeznaniem i powołaniem człowieka, czy to jako jednostki, czy jako wspólnoty. Jednakże trzeba podkreślić, że punkt odniesienia i baza chrześcijańskiej wizji jest inna niż tylko naturalna czy nawet ta, z jaką możemy się spotkać w różnego rodzaju religijnościach naturalnych. Sakramentalna koncepcja małżeństwa chrześcijańskiego całkowicie przekracza naturalny tylko wymiar poznania i urzeczywistniania życia małżeńskiego. Jest ona po prostu innej jakości. Niemniej jednak, a może właśnie tym bardziej, właściwa chrześcijańska refleksja stanowi istotny wkład i pomoc w powszechne rozumienie i właściwe urzeczywistnianie tej podstawowej jednostki społecznej, jaką jest rodzina. Współczesnej społeczności ludzkiej jest to bardzo potrzebne. Dzisiejsze społeczeństwa bowiem przeżywają kryzys instytucji w ogóle, a w szczególności tej podstawowej instytucji, jaką jest małżeństwo i rodzina. Gdy będziemy zajmowali się tym, co specyficzne dla chrześcijańskiej wizji małżeństwa i rodziny, nie będziemy tracili z oczu celu, jakim jest danie i przekazanie światu chrześcijańskiego orędzia w tej dziedzinie. Będziemy więc mówili o małżeństwie, a w konsekwencji o rodzinie – tej podstawowej jednostce czy komórce życia, szczególnie z punktu widzenia jej chrześcijańskiego charakteru, który wynika z tego, czym jest ów sakrament. Gdy mówimy o małżeństwie chrześcijańskim, nie mamy na myśli tylko aktu zawarcia małżeństwa podczas ceremonii kościelnej, odbytej według przepisów i zwyczajów kościelnych. Zdarza się bowiem, że uczestnicy ślubnych ceremonii kościelnych nie zawsze zdają sobie sprawę z tego, co one oznaczają. Nam chodzi o uświadomienie sobie wymiaru sakramentalnego małżeństwa, a nie redukowanie go do ceremonii. Sakrament otwiera na uczestnictwo w Misterium Chrystusa i budzi pragnienie, by stale urzeczywistniać to Misterium w swoim życiu. Takie życie sakramentalne będzie też zawsze związane z dawaniem świadectwa.

 

Przeczytaj dłuższy fragment „Dwoje jednym ciałem w Chrystusie” »

Sklep internetowy Shoper.pl