Ten produkt jest niedostępny.

 • Granice
 • Centrum Duchowosci Benedyktynskiej
 • Opoka
 • Wiara
 • Logo Marianum Travel
 • SPM logo
 • BiblioNetka
 • Idziemy
 • Kaplani
 • Vox Fm
 • Radio Niepokalanów
 • Radio polskie
 • Papierowe Mysli
 • Ewangelizuj.pl
 • droga.com.pl
 • logo kulturaonline
 • Sacroexpo
Dlaczego boję się kochać?

John Powell

OPIS

Człowiek został stworzony do miłości i tylko w niej odnaleźć może szczęście i sens życia. Miłość jest jego przeznaczeniem. Jednak aby kochać, najpierw trzeba zapomnieć o sobie, a to możliwe jest tylko wtedy, gdy jesteśmy wewnętrznie uspokojeni i pogodni.

Autor demaskuje mechanizmy obronne oraz maski i role, do jakich skłonni jesteśmy uciekać się dla zrekompensowania braku poczucia własnej wartości. Przekonuje, że najlepszym sposobem na zrozumienie i zaakceptowanie samego siebie i bliskich, jest opanowanie niełatwej sztuki rozpoznawania i komunikowania emocji.

Jak to zrobić? Czy łatwo osiągnąć taki stan?

Ta książka pomoże znaleźć odpowiedzi na te i wiele innych pytań.SPIS TREŚCI

 

spis treści

 

 

Dlaczego boję się kochać ?............................... 5

Wezwanie do miłości........................................ 7

Nasi fałszywi bogowie................................. 9

Odpowiedź na miłość Bożą .......................  11

Co znaczy miłość...................................... 14

Cierpienia człowieka w świecie pozbawionym miłości    17

Osoba i osobowość................................... 18

Pierwsze siedem lat życia.......................... 20

Lęk .........................................................  21

Poczucie winy.......................................... 25

Poczucie mniejszej wartości....................... 28

Obraz samego siebie .....................................  32

Mechanizmy obronne «ego» .....................  36

Podświadomość........................................ 39

Przeniesienie............................................ 43

Potrzeba fachowej pomocy........................ 45

Potrzeba przyjaźni..................................... 47

Proces dojrzewania........................................ 50

Dojrzewanie i potrzeby.............................. 56

Pozytywne i negatywne wzmocnienia
woli.......................................................... 64

Uczenie się miłości........................................ 66

Paradoks miłości ......................................  68

Chrystus i miłość....................................... 75

Miłość Chrystusa w miłości chrześcijan...... 77

Epilog....................................................... 80

 

Dlaczego boję się powiedzieć,
kim jestem?................................................... 83

Zrozumieć kondycję ludzką............................. 85

„Prawdziwa” osoba.................................. 86

Kondycja ludzka....................................... 88

Analiza transakcyjna................................. 90

W jaki sposób jesteśmy «zaprogramowani» w wybieraniu stanów ego           92

«Zaprogramowanie»:  kto odegra
decydującą rolę w dramacie
psychologicznym?..................................... 94

Uciekanie w gry....................................... 97

Rozwój osobowy........................................... 102

Wewnętrzność i zewnętrzność.................. 103

Działanie a reagowanie............................. 111

Relacje międzyludzkie................................... 114

Relacja podmiot‑przedmiot a
„spotkanie”.............................................. 116

Spotkanie osób a pięć poziomów
komunikowania się................................... 120

Zasady komunikowania się na «poziomie podstawowym»      129

Korzyści wynikające z komunikowania
się na «poziomie podstawowym» .............. 143

Jak sobie radzić z emocjami........................... 148

Refleksje na temat wyobcowania
i spotkania............................................... 153

Ludzkie kryjówki – w jaki sposób broni
się nasze «ego»............................................. 161

Pozorowanie reakcji................................. 161

Przeniesienie............................................ 164

Projekcja................................................. 167

Introjekcja .............................................. 169

Racjonalizacja.......................................... 170

Uwaga: człowiek!.................................... 172

Największa przysługa: prawda.................. 174

Katalog gier i ról........................................... 176

Nieomylny............................................... 177

Serdeczny................................................ 177

Piękność.................................................. 178

Chwalipięta ............................................. 179

Błazen..................................................... 180

Zawodnik................................................ 180

Konformista............................................. 181

Dziwak.................................................... 182

Cynik...................................................... 183

Mania wielkości....................................... 184

Władca.................................................... 184

Marzyciel................................................ 185

Alkoholik i Narkoman .............................. 186

Flirciarz................................................... 187

Nadwrażliwy........................................... 188

Plotkarz................................................... 189

Hedonista ............................................... 191

Egocentryk.............................................. 192

Gorszy i Winny ....................................... 193

Niezdecydowany i niepewny..................... 195

Wybuchowy............................................ 196

Intelektualista........................................... 197

Samotnik................................................. 199

Męczennik............................................... 200

Mesjasz................................................... 203

Mamusia................................................. 204

Spokój za wszelką cenę ........................... 205

Młodzieńczość......................................... 206

Biedactwo .............................................. 207

Obrażalski............................................... 207

Uprzedzenie i fanatyzm............................ 208

Byle nie dziś............................................ 209

Urażony.................................................. 209

Seksbomba i Uwodziciel........................... 211

Masochista.............................................. 213

Milczek i Gaduła ..................................... 214

Zamartwiający się.................................... 215

FRAGMENT KSIĄŻKI

 

Umiłowani, miłujmy się wzajemnie,
ponieważ miłość jest z Boga,
a każdy, kto miłuje,
narodził się z Boga i zna Boga.
Kto nie miłuje, nie zna Boga,
bo Bóg jest miłością.
W tym objawiła się miłość Boga ku nam,
że zesłał Syna swego Jednorodzonego na świat,
abyśmy życie mieli dzięki Niemu.
W tym przejawia się miłość,
że nie my umiłowaliśmy Boga,
ale że On sam nas umiłował
i posłał Syna swojego
jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy.
Umiłowani, jeśli Bóg tak nas umiłował,
to i my winniśmy się wzajemnie miłować.
1 J 4, 7 11


wezwanie do miłości


Słowo religia pochodzi od łacińskiego religare, co znaczy związek z Bogiem, który jest jego alfą (początkiem) i omegą (przeznaczeniem). Nikt, komu nieobcy jest Nowy Testament, nie ma wątpliwości, że najistotniejszym aktem religijnym i najistotniejszą więzią człowieka z jego Bogiem jest miłość. Jezus zapytany przez faryzeuszy: „Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?”, odpowiedział:

Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. (Mt 22, 36 39)

Co znaczy kochać Boga całym sercem, duszą i umysłem? Myślę, że św. Jan na to pytanie odpowiedziałby, że nie zrozumie tego nikt, kto przedtem nie dowiedział się, jak bardzo Bóg go kocha, jak pamiętał o nim przez całą wieczność i pragnął dzielić z nim swoje życie, radość i miłość. Miłość chrześcijańska jest odpowiedzią na nieskończoną miłość Bożą. Nie możemy jednak zdobyć się na tę odpowiedź, dopóki w jakiś sposób nie dostrzeżemy, że Bóg pokochał pierwszy, i to tak bardzo, że posłał swego Jednorodzonego Syna, aby stał się naszym zbawieniem.
Co ważne, Bóg nie tylko kocha; Bóg jest miłością. Jeśli dawanie i dzielenie się jest cechą i istotą miłości, to Bóg jest miłością. Nie może On nabyć niczego, ponieważ jest Bogiem. Nie potrzebuje niczego, ponieważ jest Bogiem. Sam w sobie posiada wszelkie dobro i wszelkie bogactwo. Ale dobro ma własność samorozprzestrzeniania się; dąży do udzielania się. Tak więc nieskończone dobro, jakim jest Bóg, dąży do komunikowania się, rozprzestrzeniania, udzielania się... tobie... mnie... nam wszystkim.
Wiemy coś o takiej miłości na podstawie odruchów dzielenia się tym, co posiadamy: dobrymi intuicjami, dobrymi nowinami, dobrymi wieściami. Może najlepszą analogią w naszym ludzkim doświadczeniu są nowożeńcy, bardzo zakochani i bardzo przez to ożywieni, pragnący dzielić swą miłość i życie z nowym życiem, które mają władzę powołać. Ale czymś więcej jest miłość Boga, który powiedział, że nawet jeśli matka zapomni o dziecku swego łona, On o człowieku nigdy nie zapomni!
W większości przypadków przyczyną niezdolności do prawdziwej miłości względem Boga jest brak głębokiej świadomości Jego ojcowskiej, a nawet czułej miłości, której tak potrzebujemy. Szczególnie pokrzywdzone są pod tym względem osoby, które nigdy nie doświadczyły ludzkiej miłości, ze wszystkimi jej życiodajnymi skutkami, osoby, które nigdy nie zapoznały się z Bogiem-Miłością przez sakrament ludzkiej miłości. Takiej osobie Bóg miłości, pragnący dzielić jej życie i radość, wydaje się przypuszczalnie wytworem bujnej wyobraźni – czymś nierzeczywistym.
Nie ma takiej istoty ludzkiej, która nie odpowiedziałaby w końcu na miłość, zrozumiawszy, że jest kochana. Z drugiej strony, jeśli życie i świat człowieka napiętnowane są brakiem miłości, rzeczywistość miłości Bożej nie wywoła u niego odpowiedzi z głębi serca, duszy i umysłu.

Przeczytaj dłuższy fragment „Dlaczego boję się kochać?” »

Sklep internetowy Shoper.pl