Książki
12.9
PLN
Święci Aniołowie Boży
Święci Aniołowie Boży
wydawnictwo: Promic
rok wyd.: 2012
ISBN: 978-83-7502-381-7
oprawa: broszurowa
format: 110 x 180 mm
liczba stron: 100
Ocena:
(Ilość ocen: 0)
Cena: 12,90 zł

Dane techniczne

wydawnictwo Promic
rok wyd. 2012
ISBN 978-83-7502-381-7
oprawa broszurowa
format 110 x 180 mm
liczba stron 100

Istnienie aniołów, bezcielesnych duchów stworzonych przez Boga, należy do tych prawd wiary, które często przyjmujemy jedynie teoretycznie, nie zdając sobie sprawy z ich związku z naszym codziennym życiem – zwłaszcza jeśli mamy poczucie, że wyrośliśmy już z dziecięcej modlitwy „Aniele Boży, Stróżu mój”. Kim naprawdę są aniołowie? Ile mają wspólnego z wyobrażeniami, jakie przedstawia nam dawna i współczesna sztuka? Jaka jest ich rola? Jak korzystać z ich pomocy na co dzień? Ta mała książeczka wprowadza czytelnika w kult aniołów, proponuje teksty modlitw, a przede wszystkim przekonuje, że chrześcijanin, w jakiejkolwiek sytuacji by się znalazł, nigdy nie jest sam.

DRUKUJ OPIS
Anioł - stworzenie duchowe............................ 7
Anielskie powołanie...................................... 10
W służbie Boga i człowieka........................... 16
Współsłudzy Boga........................................ 24
Niepojęty Boży porządek............................. 28
Anioł dla ciebie............................................. 36
Owocna współpraca..................................... 41
Kult aniołów................................................. 45
Modlitwy do Aniołów................................... 50
Kolekta ze wspomnienia św. Archaniołów:
Michała, Gabriela i Rafała............................. 50
Kolekta ze wspomnienia św. Aniołów
Stróżów....................................................... 51
Modlitwa na zakończenie dnia...................... 51
Modlitwa do Matki Bożej, Królowej
Aniołów....................................................... 52
Modlitwa do św. Michała Archanioła............ 52
Modlitwa do św. Gabriela Archanioła .... 53
Modlitwa do św. Rafała Archanioła............... 53
Litania do Aniołów ……………………... 54
Wezwania do świętych Aniołów na podstawie tekstów
Pisma Świętego....................................... 59
Modlitwa do Chórów Anielskich.............. 65
Nowenna do Anioła Stróża...................... 66
Godzinki o świętym Aniele Stróżu............. 72
Litania do Anioła Stróża........................... 86
Modlitwa do Anioła Stróża....................... 88
Modlitwa św. Ojca Pio do Anioła Stróża. . .89
Modlitwa św. Teresy od Dzieciątka Jezus
do Anioła Stróża...................................... 90
Modlitwa matki do Aniołów Stróżów jej
dzieci....................................................... 92
Modlitwa do Anioła Stróża przed
rozpoczęciem podróży............................. 93
Modlitwa do Anioła Stróża o szczęśliwą
śmierć...................................................... 94
 
Źródła .................................................... 95
 
Zgromadzenie Sióstr od Aniołów.............. 96

 

 

 

Czy wierzysz, że nigdy nie jesteś sam? Towarzyszy ci czyjaś przyjazna obec­ność, tak dyskretna i nienarzucająca się, że zwykle jej nie zauważasz. Jest to obecność kogoś, kto cię doskonale rozu­mie, a zarazem potrafi spojrzeć na two­ją sytuację obiektywnie, przewidzieć jej konsekwencje, osądzić z Bożej perspek­tywy. Jest dla ciebie specjalnie wybrany i przez cały czas zajmuje się tylko i wy­łącznie tobą - wspiera, daje dobre na­tchnienia, pomaga zobaczyć proste roz­wiązania trudnych problemów, dodaje odwagi i ufności. A co więcej, wszystko to nie jest dla niego uciemiężeniem, lecz radością.
 
Mamy przy sobie taką obecność, choć często nie zdajemy sobie z tego sprawy, wiele przez to tracąc. Jest to obecność naszego Anioła Stróża.
 
Przyznajmy, że wcale nie jest łatwo traktować anioły na serio. Kojarzą się one zwykle ze świętymi obrazkami z dzie­ciństwa i rzadko odmawianą w dorosłym życiu modlitwą: „Aniele Boży, Stróżu mój”. Stanowią folklorystyczny element bożonarodzeniowych szopek. Przyzwy­czailiśmy się do ich strywializowanych wyobrażeń w sztuce, do pogodnych, uśmiechniętych figurek lub przeżywa­jących zabawne perypetie bohaterów popularnych filmów. Spoufaleni z taki­mi wyobrażeniami aniołów, czy jak czę­sto słyszymy, „aniołków”, tracimy po­czucie ich realności. A w konsekwencji zachowujemy całkowitą obcość wobec rzeczywistego świata dobrych duchów - świata fascynującego, który przenika się z naszym, mając na nas o wiele więk­szy wpływ, niż to sobie uświadamiamy, i z którego pomocy moglibyśmy o wiele lepiej korzystać.
 
Kim więc naprawdę są aniołowie? Czym różnią się od nas, a w czym są do nas podobni? Jaka jest ich rola w świe­cie i w naszym życiu? Czy można się z nimi zaprzyjaźnić?
 
(…)
 
Anielskie powołanie
 
Jednak nie wystarczy być stworze­niem duchowym, obdarzonym rozumem i wolnością wyboru, aby nazywać się aniołem, gdyż anioł to określenie nie na­tury, lecz powołania. Oba terminy odno­szące się do anioła w oryginale biblijnym - hebrajskie słowo mal'ak oraz greckie słowo angelos - znaczą; „posłany”. Ka­techizm Kościoła Katolickiego powta­rza za św. Augustynem: „«Anioł» oznacza funkcję, nie naturę. Pytasz, jak nazywa się ta natura? - Duch. Pytasz o funkcję? -Anioł. Przez to, czym jest, jest duchem, a przez to, co wypełnia, jest aniołem” {KKK, 329).
 
Sensem istnienia anioła, tym, co na­daje mu jego tożsamość, jest więc służ­ba Bogu i wykonywanie Jego poleceń. List do Hebrajczyków stwierdza bardzo dobitnie: „Czyż nie są oni wszyscy du­chami służebnymi, posłanymi na pomoc tym, którzy mają odziedziczyć zbawie­nie?” (Hbr 1,14). Sugeruje również, że choć Stwórca wyznacza aniołom rozlicz­ne zadania, jednak podstawowym z nich jest opieka nad ludźmi i niesienie im po­mocy, aby mogli przyjąć dar zbawienia i stać się dziećmi Boga, podobnymi do Niego (por. 1 J 3,2).
 
To właśnie na tym tle doszło do pierwszego dramatu w dziejach stwo­rzonego przez Boga świata - do upad­ku części aniołów, które zbuntowały się przeciwko takiemu stanowi rzeczy.Co to za powołanie dla jaśniejącego chwałą i dostojeństwem ducha niebieskiego być u Pana Boga na posyłki? A w dodatku służyć człowiekowi, posiadającemu niż­szą, cielesną naturę, zmuszonemu od­żywiać się i spać jak zwierzęta! A jeśli Bóg rzeczywiście zamierza posłać swego Syna na świat, aby wyniósł do godności dziecka Bożego to marne stworzenie, to czy godzi się w ogóle współpracować z takim planem? Czy obowiązkiem prawdziwie rozumnego ducha nie jest strącić Boga z tronu i zacząć zarządzać wszechświatem według bardziej logicz­nych zasad?
 
Powodowane pychą i zazdrością duchy dokonały więc wyboru, który wypaczył ich dobrą naturę, a w przeciwieństwie do naszych ludzkich wyborów, wypaczył ją całkowicie i na trwałe. Nasze grzechy nie zawsze są w pełni świadome i do­browolne. Dziedziczymy po przodkach skażoną grzechem naturę, która czyni nas skłonnymi do zła. Jesteśmy pod­dani wpływom szatana, świata i włas­nego ciała. Nasze słabości i pożądania, czy nawet zwyczajny ból zęba, mogą za­kłócić nasz osąd rzeczywistości do tego stopnia, że już sami nie wiemy, co jest dobre, a co złe, „Śmiertelne ciało przy­gniata duszę i ziemski namiot obciąża rozum pełen myśli” - mówi Księga Mą­drości (Mdr 9,14). Dlatego Bóg wciąż daje nam kolejne dowody swojego miłosier­dzia, dźwiga z grzechu, przebacza i aż do końca życia daje możliwość naprawy swoich błędów. Natomiast złe duchy do­konały swojego wyboru całkowicie świa­domie, mając absolutną jasność sytu­acji. Radykalnie i ostatecznie odrzuciły Boga, a raz dokonany wybór utrwalił się w nich na zawsze.
 
W Piśmie Świętym znajdujemy wiele aluzji do walki, która rozegrała się w nie­bie po buncie części aniołów (por. Ap 12,7; Iz 14,11-22; Jr 2,20; Ez 28,11-19), kiedy to wojska niebieskie pod wodzą Archanioła Michała („Któż jak Bóg!”) zadały klęskę wojskom buntownika Lucyfera („Jaśnie­jący, Syn Jutrzenki”), strącając je aż do otchłani. Ten, który mówił w swym sercu: „Nie będę służyć!” (Jr 2,20) oraz: „Wstąpię na niebiosa. Powyżej gwiazd Bożych po­stawię mój tron” (Iz 14,13), nie ma odtąd wstępu do nieba. Terenem jego działania jest ziemia, gdzie efekty jego poczynań są aż nadto widoczne.
 
Podobnie jednak jak zły wybór utrwa­lił się na wieki w duchowej naturze tych duchów, które z aniołów stały się demo­nami, tak i dobry wybór pozostałych ma równie nieodwołalny charakter. Anioły są dobrymi duchami, gdyż świadomie zdecydowały się pozostać wierne Bogu, opowiedzieć się w bitwie po Jego stro­nie i wypełnić to, do czego On je wezwał. Zdały swój egzamin, w pełni zasługując na miano bohaterów, jakimi obdarza je słowo Boże: „Błogosławcie Pana, wszyscy Jego aniołowie, pełni mocy bohaterowie, wykonujący Jego rozkazy” (Ps 103,20). Są szczęśliwe i bezpieczne wiedząc, że nie mogą już zgrzeszyć, ani popełnić błędu. Z prostotą i radością wpatrują się w ob­licze Boga i wypełniają wyznaczone im przez Niego obowiązki.
 
A obowiązki te są tak różnorodne, jak one same. Aniołowie kontemplują oblicze Boga w niebie oraz uczestniczą w spra­wowanym na ziemi kulcie (por. Mt 18,10). Wstawiają się za nami do Boga, zanosząc Mu nasze modlitwy (por. Ap 8,3-4). Czuwa­ją nad prawami natury, ingerując w nie zgodnie z wolą Bożą (por. Ap 7,1-3). Kie­rują przebiegiem wielu wydarzeń histo­rycznych, np. bitew (por. Joz 5,13-14; Mch 10,29-30). Pojawiają się we wszystkich ważnych momentach historii zbawienia, od raju (por. Rdz 3,24) aż po powtórne przyjście Chrystusa (por. Mt 25,31). Opie­kują się poszczególnymi narodami (por. Dn 12,1), wspólnotami (por. Ap 1,20) i ludźmi (por. Rdz 24,7; Ps 91,11).
 
DODAJ OPINIE

OPINIE KLIENTÓW

Opinie o produkcie (0)

Przypomnimy Ci, kiedy produkt będzie dostępny.

 • Granice
 • Centrum Duchowosci Benedyktynskiej
 • Opoka
 • Wiara
 • Logo Marianum Travel
 • SPM logo
 • BiblioNetka
 • Idziemy
 • Kaplani
 • Vox Fm
 • Radio Niepokalanów
 • Radio polskie
 • Papierowe Mysli
 • Ewangelizuj.pl
 • droga.com.pl
 • logo kulturaonline
 • Sacroexpo
Święci Aniołowie Boży

Mira Majdan

OPIS

Istnienie aniołów, bezcielesnych duchów stworzonych przez Boga, należy do tych prawd wiary, które często przyjmujemy jedynie teoretycznie, nie zdając sobie sprawy z ich związku z naszym codziennym życiem – zwłaszcza jeśli mamy poczucie, że wyrośliśmy już z dziecięcej modlitwy „Aniele Boży, Stróżu mój”. Kim naprawdę są aniołowie? Ile mają wspólnego z wyobrażeniami, jakie przedstawia nam dawna i współczesna sztuka? Jaka jest ich rola? Jak korzystać z ich pomocy na co dzień? Ta mała książeczka wprowadza czytelnika w kult aniołów, proponuje teksty modlitw, a przede wszystkim przekonuje, że chrześcijanin, w jakiejkolwiek sytuacji by się znalazł, nigdy nie jest sam.SPIS TREŚCI
Anioł - stworzenie duchowe............................ 7
Anielskie powołanie...................................... 10
W służbie Boga i człowieka........................... 16
Współsłudzy Boga........................................ 24
Niepojęty Boży porządek............................. 28
Anioł dla ciebie............................................. 36
Owocna współpraca..................................... 41
Kult aniołów................................................. 45
Modlitwy do Aniołów................................... 50
Kolekta ze wspomnienia św. Archaniołów:
Michała, Gabriela i Rafała............................. 50
Kolekta ze wspomnienia św. Aniołów
Stróżów....................................................... 51
Modlitwa na zakończenie dnia...................... 51
Modlitwa do Matki Bożej, Królowej
Aniołów....................................................... 52
Modlitwa do św. Michała Archanioła............ 52
Modlitwa do św. Gabriela Archanioła .... 53
Modlitwa do św. Rafała Archanioła............... 53
Litania do Aniołów ……………………... 54
Wezwania do świętych Aniołów na podstawie tekstów
Pisma Świętego....................................... 59
Modlitwa do Chórów Anielskich.............. 65
Nowenna do Anioła Stróża...................... 66
Godzinki o świętym Aniele Stróżu............. 72
Litania do Anioła Stróża........................... 86
Modlitwa do Anioła Stróża....................... 88
Modlitwa św. Ojca Pio do Anioła Stróża. . .89
Modlitwa św. Teresy od Dzieciątka Jezus
do Anioła Stróża...................................... 90
Modlitwa matki do Aniołów Stróżów jej
dzieci....................................................... 92
Modlitwa do Anioła Stróża przed
rozpoczęciem podróży............................. 93
Modlitwa do Anioła Stróża o szczęśliwą
śmierć...................................................... 94
 
Źródła .................................................... 95
 
Zgromadzenie Sióstr od Aniołów.............. 96

 

 

 

FRAGMENT KSIĄŻKI
Czy wierzysz, że nigdy nie jesteś sam? Towarzyszy ci czyjaś przyjazna obec­ność, tak dyskretna i nienarzucająca się, że zwykle jej nie zauważasz. Jest to obecność kogoś, kto cię doskonale rozu­mie, a zarazem potrafi spojrzeć na two­ją sytuację obiektywnie, przewidzieć jej konsekwencje, osądzić z Bożej perspek­tywy. Jest dla ciebie specjalnie wybrany i przez cały czas zajmuje się tylko i wy­łącznie tobą - wspiera, daje dobre na­tchnienia, pomaga zobaczyć proste roz­wiązania trudnych problemów, dodaje odwagi i ufności. A co więcej, wszystko to nie jest dla niego uciemiężeniem, lecz radością.
 
Mamy przy sobie taką obecność, choć często nie zdajemy sobie z tego sprawy, wiele przez to tracąc. Jest to obecność naszego Anioła Stróża.
 
Przyznajmy, że wcale nie jest łatwo traktować anioły na serio. Kojarzą się one zwykle ze świętymi obrazkami z dzie­ciństwa i rzadko odmawianą w dorosłym życiu modlitwą: „Aniele Boży, Stróżu mój”. Stanowią folklorystyczny element bożonarodzeniowych szopek. Przyzwy­czailiśmy się do ich strywializowanych wyobrażeń w sztuce, do pogodnych, uśmiechniętych figurek lub przeżywa­jących zabawne perypetie bohaterów popularnych filmów. Spoufaleni z taki­mi wyobrażeniami aniołów, czy jak czę­sto słyszymy, „aniołków”, tracimy po­czucie ich realności. A w konsekwencji zachowujemy całkowitą obcość wobec rzeczywistego świata dobrych duchów - świata fascynującego, który przenika się z naszym, mając na nas o wiele więk­szy wpływ, niż to sobie uświadamiamy, i z którego pomocy moglibyśmy o wiele lepiej korzystać.
 
Kim więc naprawdę są aniołowie? Czym różnią się od nas, a w czym są do nas podobni? Jaka jest ich rola w świe­cie i w naszym życiu? Czy można się z nimi zaprzyjaźnić?
 
(…)
 
Anielskie powołanie
 
Jednak nie wystarczy być stworze­niem duchowym, obdarzonym rozumem i wolnością wyboru, aby nazywać się aniołem, gdyż anioł to określenie nie na­tury, lecz powołania. Oba terminy odno­szące się do anioła w oryginale biblijnym - hebrajskie słowo mal'ak oraz greckie słowo angelos - znaczą; „posłany”. Ka­techizm Kościoła Katolickiego powta­rza za św. Augustynem: „«Anioł» oznacza funkcję, nie naturę. Pytasz, jak nazywa się ta natura? - Duch. Pytasz o funkcję? -Anioł. Przez to, czym jest, jest duchem, a przez to, co wypełnia, jest aniołem” {KKK, 329).
 
Sensem istnienia anioła, tym, co na­daje mu jego tożsamość, jest więc służ­ba Bogu i wykonywanie Jego poleceń. List do Hebrajczyków stwierdza bardzo dobitnie: „Czyż nie są oni wszyscy du­chami służebnymi, posłanymi na pomoc tym, którzy mają odziedziczyć zbawie­nie?” (Hbr 1,14). Sugeruje również, że choć Stwórca wyznacza aniołom rozlicz­ne zadania, jednak podstawowym z nich jest opieka nad ludźmi i niesienie im po­mocy, aby mogli przyjąć dar zbawienia i stać się dziećmi Boga, podobnymi do Niego (por. 1 J 3,2).
 
To właśnie na tym tle doszło do pierwszego dramatu w dziejach stwo­rzonego przez Boga świata - do upad­ku części aniołów, które zbuntowały się przeciwko takiemu stanowi rzeczy.Co to za powołanie dla jaśniejącego chwałą i dostojeństwem ducha niebieskiego być u Pana Boga na posyłki? A w dodatku służyć człowiekowi, posiadającemu niż­szą, cielesną naturę, zmuszonemu od­żywiać się i spać jak zwierzęta! A jeśli Bóg rzeczywiście zamierza posłać swego Syna na świat, aby wyniósł do godności dziecka Bożego to marne stworzenie, to czy godzi się w ogóle współpracować z takim planem? Czy obowiązkiem prawdziwie rozumnego ducha nie jest strącić Boga z tronu i zacząć zarządzać wszechświatem według bardziej logicz­nych zasad?
 
Powodowane pychą i zazdrością duchy dokonały więc wyboru, który wypaczył ich dobrą naturę, a w przeciwieństwie do naszych ludzkich wyborów, wypaczył ją całkowicie i na trwałe. Nasze grzechy nie zawsze są w pełni świadome i do­browolne. Dziedziczymy po przodkach skażoną grzechem naturę, która czyni nas skłonnymi do zła. Jesteśmy pod­dani wpływom szatana, świata i włas­nego ciała. Nasze słabości i pożądania, czy nawet zwyczajny ból zęba, mogą za­kłócić nasz osąd rzeczywistości do tego stopnia, że już sami nie wiemy, co jest dobre, a co złe, „Śmiertelne ciało przy­gniata duszę i ziemski namiot obciąża rozum pełen myśli” - mówi Księga Mą­drości (Mdr 9,14). Dlatego Bóg wciąż daje nam kolejne dowody swojego miłosier­dzia, dźwiga z grzechu, przebacza i aż do końca życia daje możliwość naprawy swoich błędów. Natomiast złe duchy do­konały swojego wyboru całkowicie świa­domie, mając absolutną jasność sytu­acji. Radykalnie i ostatecznie odrzuciły Boga, a raz dokonany wybór utrwalił się w nich na zawsze.
 
W Piśmie Świętym znajdujemy wiele aluzji do walki, która rozegrała się w nie­bie po buncie części aniołów (por. Ap 12,7; Iz 14,11-22; Jr 2,20; Ez 28,11-19), kiedy to wojska niebieskie pod wodzą Archanioła Michała („Któż jak Bóg!”) zadały klęskę wojskom buntownika Lucyfera („Jaśnie­jący, Syn Jutrzenki”), strącając je aż do otchłani. Ten, który mówił w swym sercu: „Nie będę służyć!” (Jr 2,20) oraz: „Wstąpię na niebiosa. Powyżej gwiazd Bożych po­stawię mój tron” (Iz 14,13), nie ma odtąd wstępu do nieba. Terenem jego działania jest ziemia, gdzie efekty jego poczynań są aż nadto widoczne.
 
Podobnie jednak jak zły wybór utrwa­lił się na wieki w duchowej naturze tych duchów, które z aniołów stały się demo­nami, tak i dobry wybór pozostałych ma równie nieodwołalny charakter. Anioły są dobrymi duchami, gdyż świadomie zdecydowały się pozostać wierne Bogu, opowiedzieć się w bitwie po Jego stro­nie i wypełnić to, do czego On je wezwał. Zdały swój egzamin, w pełni zasługując na miano bohaterów, jakimi obdarza je słowo Boże: „Błogosławcie Pana, wszyscy Jego aniołowie, pełni mocy bohaterowie, wykonujący Jego rozkazy” (Ps 103,20). Są szczęśliwe i bezpieczne wiedząc, że nie mogą już zgrzeszyć, ani popełnić błędu. Z prostotą i radością wpatrują się w ob­licze Boga i wypełniają wyznaczone im przez Niego obowiązki.
 
A obowiązki te są tak różnorodne, jak one same. Aniołowie kontemplują oblicze Boga w niebie oraz uczestniczą w spra­wowanym na ziemi kulcie (por. Mt 18,10). Wstawiają się za nami do Boga, zanosząc Mu nasze modlitwy (por. Ap 8,3-4). Czuwa­ją nad prawami natury, ingerując w nie zgodnie z wolą Bożą (por. Ap 7,1-3). Kie­rują przebiegiem wielu wydarzeń histo­rycznych, np. bitew (por. Joz 5,13-14; Mch 10,29-30). Pojawiają się we wszystkich ważnych momentach historii zbawienia, od raju (por. Rdz 3,24) aż po powtórne przyjście Chrystusa (por. Mt 25,31). Opie­kują się poszczególnymi narodami (por. Dn 12,1), wspólnotami (por. Ap 1,20) i ludźmi (por. Rdz 24,7; Ps 91,11).
 
Sklep internetowy Shoper.pl