Oremus - nr archiwalne
6.4
PLN
Oremus Nr 9 (216) 2014
Oremus Nr 9 (216) 2014
autor: Promic
wydawnictwo: Promic
format: 110 x 159 mm
E-BOOK
Ocena:
(Ilość ocen: 0)
Cena: 6,40 zł
Numer archiwalny Osoby pragnące kupić numer archiwalny prosimy o kontakt. Tel.: 22 651 90 54 wew. 130, 131 lub przez e-mail: handlowy@wydawnictwo.pl

Dane techniczne

wydawnictwo Promic
format 110 x 159 mm

We wrześniowym numerze miesięcznika "Oremus":

 - komentarze i medytacje przygotowane przez zespół autorów: ks. Adama Stankiewicza, ks. Leszka Poleszaka SCJ, ks. Adama Kiełtyka, Bognę Paszkiewicz i Mirę Majdan

 - modlitwy wiernych opracowane przez Bognę Paszkiewicz

 - w ramach "Liturgicznego ABC" ks. dr Maciej Zachara MIC przybliża Czytelnikom postać papieża Innocentego III i jego dokonania na polu liturgii

- o. dr Rafał Zarzeczny SJ w cyklu "Chrześcijanie pierwszych wieków o Eucharystii" proponuje artykuł "Duch i ogień, czyli o Eucharystii św. Efrema"

- Halina Świrska w "Naszej okładce" wprowadza Czytelników w symbolikę ikonograficznego przedstawienia św. Michała Archanioła 

- informacje o propozycjach rekolekcji opartych na Słowie Bożym

Ponadto jak w każdym numerze: czytania i modlitwy liturgiczne, propozycje śpiewów na niedziele i święta, części stałe Mszy świętej oraz informacje o dobrych książkach.

 

Miesięcznik „Oremus” ukazuje się od 1995 roku. Zawiera teksty liturgii Mszy świętej na każdy dzień. Daje wgląd w proponowane przez Kościół codzienne czytania biblijne i formularze mszalne, inspiruje do aktywnego uczestnictwa w liturgii. Dzięki zamieszczonym komentarzom i wprowadzeniom słowo Boże staje się bliższe, bardziej zrozumiałe. 

• Czytania liturgiczne

• Modlitwy mszalne
• Komentarze liturgiczne
• Medytacje na niedziele i uroczystości
• Modlitwa powszechna
• Propozycje śpiewów
• Artykuły o liturgii
• Informacje o nowościach wydawniczych

 

Wygodny, kieszonkowy format

W prenumeracie rocznej 1 NUMER GRATIS!

 

 

Zobacz numery archiwalne czasopisma OREMUS

 

DRUKUJ OPIS

Niedziela, 14 września

Dwudziesta czwarta niedziela zwykła Podwyższenie Krzyża świętego

 

Czytane dziś, w święto Podwyższenia Krzyża, słowa o wywyż­szonym i pełnym chwały Synu Bożym pozwalają w zupełnie innym świetle spojrzeć na Jego – a także nasze – cierpienia i udręki. Jezus Chrystus przyjął krzyż nie po to, by nas pogrą­żyć w lęku i poczuciu winy, ale by wybawić nas od wszelkiego zła, które ostatecznie będzie musiało ustąpić przed mocą dobra. Na imię Jezusa kiedyś zegnie się wszelkie kolano - my już dziś, w imieniu całej ludzkości, uwielbiamy w Eucharystii Tego, które­go krzyż daje nam nadzieję na radość wieczną. (M.M.)

 

PIEŚŃ NA WEJŚCIE: Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony, E/241, L/187, N2/281, S/124

 

ALBO ANTYFONA: Chlubimy się krzyżem naszego Pana Jezusa Chrystusa. * W Nim jest nasze zbawienie, życie i zmartwychwstanie, * przez Niego jesteśmy zbawieni i oswobodzeni.

 

CHWAŁA

 

MÓDLMY SIĘ: Wszechmogący Boże, Syn Twój posłusz­ny Twojej woli poniósł śmierć na krzyżu, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni, † spraw, abyśmy poznawszy na ziemi tajemnicę odkupienia, * mogli otrzymać jej owoce w niebie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twoje­go Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 

CZYTANIE z Księgi Liczb (21,4b-9). W owych dniach pod­czas drogi lud stracił cierpliwość. I zaczęli mówić przeciw Bogu i Mojżeszowi: „Czemu wyprowadziliście nas z Egip­tu, byśmy tu na pustyni pomarli? Nie ma chleba ani wody, a uprzykrzył się nam już ten pokarm mizerny”. Zesłał więc Pan na lud węże o jadzie palącym, które kąsały ludzi, tak że wielka liczba Izraelitów zmarła. Przybyli zatem ludzie do Mojżesza, mówiąc: „Zgrzeszyliśmy, szemrząc przeciw Panu i przeciwko tobie. Wstaw się za nami do Pana, aby od­dalił od nas węże”. I wstawił się Mojżesz za ludem. Wtedy rzekł Pan do Mojżesza: „Sporządź węża i umieść go na wy­sokim palu; wtedy każdy ukąszony, jeśli tylko spojrzy na niego, zostanie przy życiu”. Sporządził więc Mojżesz węża z brązu i umieścił go na wysokim palu. I rzeczywiście, jeśli kogoś wąż ukąsił, a ukąszony spojrzał na węża z brązu, zo­stawał przy życiu.

Oto słowo Boże.

 

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 78,1-2.34-38)

 

REFREN: Wielkich dzieł Boga nie zapominajmy.

 

Słuchaj, mój ludu, nauki mojej, *

nakłońcie wasze uszy na słowa ust moich.

Do przypowieści otworzę me usta, *

wyjawię tajemnice zamierzchłego czasu.

 

Gdy ich zabijał, wtedy Go szukali, *

nawróceni, garnęli się do Boga.

Przypominali sobie, że Bóg jest ich opoką, *

że Bóg najwyższy jest ich Zbawicielem.

 

Lecz oszukiwali Go swymi ustami *

i kłamali Mu swoim językiem.

Ich serce nie było Mu wierne, *

w przymierzu z Nim nie byli stali.

On jednak, będąc miłosierny, *

odpuszczał im winę i nie zatracał,

gniew swój często powściągał *

i powstrzymywał swoje wzburzenie.

 

CZYTANIE z Listu św. Pawła Apostoła do Filipian (2,6-11). Chrystus Jezus, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podob­nym do ludzi. A w tym, co zewnętrzne, uznany za czło­wieka, uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wywyższył Go nad wszystko i darował Mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich, i podziemnych, i aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca.

Oto słowo Boże.

 

AKLAMACJA: Alleluja.

Uwielbiamy Cię, Chryste, i błogosławimy Ciebie,

bo przez Krzyż Twój święty świat odkupiłeś.

SŁOWA EWANGELII według św. Jana (3,13-17). Jezus po­wiedział do Nikodema: „Nikt nie wstąpił do nieba, oprócz Tego, który z nieba zstąpił, Syna Człowieczego. A jak Moj­żesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyż­szono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony”.

Oto słowo Pańskie.

 

ROZWAŻANIE: „Podczas drogi lud stracił cierpliwość” – kto z nas nie odnajdzie w tym swoich własnych pokus? Szemranie, utyskiwanie, pretensje do Boga i ludzi. Myśli palące jak ukłucia węża: Nie zgadzaj się! Masz prawo! Walcz o swoje! Jeszcze ci się nie uprzykrzyło takie życie? Ludzi znajdujących się w podobnej sytuacji duchowej oglądała kiedyś w wizji św. Faustyna: „Trzeci (…) zastęp dusz nie był ani ukrzyżowany, ani nie trzymał w ręku krzyża silnie, ale wlokły te dusze krzyż za sobą i były nieza­dowolone” (Dzienniczek, nr 446). Dzisiejsze pierwsze czytanie ukazuje jasno, że taka postawa prowadzi do śmierci.

Jezus przyjął krzyż. Nie wybierał go, nie szukał, ale przy­jął z ręki Ojca, wierząc, że On może wyprowadzić dobro tak­że z tego, co po ludzku wydaje się tragiczne i niezrozumiałe. Przyjął i zwyciężył – powstał z martwych, zasiada w chwale, a Jego ostateczny triumf nad złem i śmiercią jest już tylko kwe­stią czasu.

Cierpienie nie jest dobrem chcianym przez Boga, lecz konse­kwencją grzechu. Jego eliminowanie i łagodzenie to jak najbar­dziej słuszna ludzka działalność. Nie należy jednak się łudzić, że zostanie nam ono całkowicie oszczędzone, gdyż jest normal­ną częścią życia na tym świecie. Kto szuka Jezusa bez krzyża, zwykle znajduje krzyż bez Jezusa.

Nie zawsze mamy wpływ na to, co nas spotyka, ale to nie znaczy, że nie mamy wyboru. To do nas należy decyzja, czy pogrążymy się w narzekaniu i pretensjach, czy też podniesiemy wzrok na Jezusa, jak pokąsani Izraelici na węża z brązu. A wte­dy przekonamy się, że Jego krzyż rzeczywiście daje zwycięstwo tym, którzy w Niego wierzą. (M.M.)

 

WIERZĘ

 

MODLITWA WIERNYCH:

                        • Panie, prosimy Cię, wzbudź w sercach wszystkich ochrzczonych pragnienie zgłębiania mądrości Krzyża i kształtowania według niej swego życia.

                        • Daj politykom i sprawującym władzę wrażliwość i odwa­gę stawania w obronie najsłabszych i uciskanych.

                        • Obdarz nauczycieli i wychowawców swoją mądrością i pomóż im być dla podopiecznych dobrymi przewodni­kami na drodze do dojrzałości.

                        • Ukaż swoje oblicze upadającym pod ciężarem krzyża i dodaj im otuchy.

                        • Wejrzyj na naszą słabość i grzeszność i ulecz nasze nie­wierności mocą Twojej zbawiennej łaski.

 

PIEŚŃ NA PRZYGOTOWANIE DARÓW: Tak Bóg umiłował świat, N1/268, albo: Ojciec nam powierzył Słowo, E/414, L/281, S/233

 

MODLITWA NAD DARAMI: Prosimy Cię, Boże, † niech nas oczyści z wszystkich grzechów Ofiara Twojego Syna, * która na ołtarzu krzyża zgładziła winy całego świata. Przez Chrystusa, Pana naszego.

PREFACJA: Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zba­wienne, * abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dzięk­czynienie, * Panie, Ojcze święty, wszechmogący, wieczny Boże. * Ty postanowiłeś dokonać zbawienia rodzaju ludz­kiego * na drzewie Krzyża. * Na drzewie rajskim śmierć wzięła początek, * na drzewie Krzyża powstało nowe ży­cie, * a szatan, który na drzewie zwyciężył, * na drzewie również został pokonany, * przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. * Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy Aniołów, * którzy zawsze się radują w Twojej obecności. * Prosimy, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich, * razem z nimi wołając: Święty...

 

Albo:

 

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, * abyśmy zawsze składali dziękczynienie * Tobie, miłosier­ny Ojcze, wszechmogący Boże, * Królu wiecznej chwały.Przez Mękę Twojego Syna dałeś zbawienie całemu świa­tu, * który odtąd może wychwalać Twoją wielkość. * Na Krzyżu dokonał się sąd nad światem * i zajaśniała potęga Chrystusa Ukrzyżowanego. * Dlatego z Aniołami i wszyst­kimi Świętymi * wysławiamy Ciebie, z radością wołając: Święty...

 

PIEŚŃ NA KOMUNIĘ I NA DZIĘKCZYNIENIE: Witam Cię, wi­tam, E/250, N2/362, S/258; Dzięki, o Panie, składamy dzięki, E/100, L/96, S/501

 

ANTYFONA: Gdy zostanę wywyższony nad ziemię, * przy­ciągnę wszystkich do siebie.

 

MÓDLMY SIĘ: Posileni na świętej Uczcie, błagamy Cię, Panie Jezu Chryste, † abyś doprowadził do chwały zmartwychwstania Twoich wiernych, * których obda­rzyłeś nowym życiem przez Ofiarę złożoną na drzewie krzyża. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

 

PIEŚŃ NA ZAKOŃCZENIE: Zbawienie przyszło przez Krzyż, E/251, M/166, albo: Jaśnieje Krzyż chwalebny, N2/272

 

Autorzy:

Mira Majdan – wprowadzenie do liturgii i rozważanie
Bogna Paszkiewicz – modlitwa wiernych
Katarzyna Zielińska i Dorota Kopeć - wybór śpiewów

 

Objaśnienie skrótów:

E - Exsultate Deo, Wydawnictwo Światło-Życie, Kraków 2004;

L - Śpiewnik Liturgiczny, TN KUL, Lublin 1998;

N1 - Niepojęta Trójco, t. 1, Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Kraków 1998;

N2 - Niepojęta Trójco, t. 2, Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Kraków 2010;

P - ks. Z. Piasecki, Panu memu śpiewać chcę, PROMIC - Wydawnictwo Księży Marianów MIC, Warszawa 2007;

S - ks. J. Siedlecki, Śpiewnik Kościelny, Instytut Wydawniczy Księży Misjonarzy "Nasza Przeszłość", Kraków 2007

DODAJ OPINIE

OPINIE KLIENTÓW

Opinie o produkcie (0)

Przypomnimy Ci, kiedy produkt będzie dostępny.

 • Granice
 • Centrum Duchowosci Benedyktynskiej
 • Opoka
 • Wiara
 • BiblioNetka
 • Idziemy
 • Kaplani
 • Vox Fm
 • Radio Niepokalanów
 • Radio polskie
 • Papierowe Mysli
 • Ewangelizuj.pl
 • droga.com.pl
 • logo kulturaonline
 • Sacroexpo
 • Logo Marianum Travel
 • SPM logo
Oremus Nr 9 (216) 2014

Promic

OPIS

We wrześniowym numerze miesięcznika "Oremus":

 - komentarze i medytacje przygotowane przez zespół autorów: ks. Adama Stankiewicza, ks. Leszka Poleszaka SCJ, ks. Adama Kiełtyka, Bognę Paszkiewicz i Mirę Majdan

 - modlitwy wiernych opracowane przez Bognę Paszkiewicz

 - w ramach "Liturgicznego ABC" ks. dr Maciej Zachara MIC przybliża Czytelnikom postać papieża Innocentego III i jego dokonania na polu liturgii

- o. dr Rafał Zarzeczny SJ w cyklu "Chrześcijanie pierwszych wieków o Eucharystii" proponuje artykuł "Duch i ogień, czyli o Eucharystii św. Efrema"

- Halina Świrska w "Naszej okładce" wprowadza Czytelników w symbolikę ikonograficznego przedstawienia św. Michała Archanioła 

- informacje o propozycjach rekolekcji opartych na Słowie Bożym

Ponadto jak w każdym numerze: czytania i modlitwy liturgiczne, propozycje śpiewów na niedziele i święta, części stałe Mszy świętej oraz informacje o dobrych książkach.

 

Miesięcznik „Oremus” ukazuje się od 1995 roku. Zawiera teksty liturgii Mszy świętej na każdy dzień. Daje wgląd w proponowane przez Kościół codzienne czytania biblijne i formularze mszalne, inspiruje do aktywnego uczestnictwa w liturgii. Dzięki zamieszczonym komentarzom i wprowadzeniom słowo Boże staje się bliższe, bardziej zrozumiałe. 

• Czytania liturgiczne

• Modlitwy mszalne
• Komentarze liturgiczne
• Medytacje na niedziele i uroczystości
• Modlitwa powszechna
• Propozycje śpiewów
• Artykuły o liturgii
• Informacje o nowościach wydawniczych

 

Wygodny, kieszonkowy format

W prenumeracie rocznej 1 NUMER GRATIS!

 

 

Zobacz numery archiwalne czasopisma OREMUS

 SPIS TREŚCI
FRAGMENT KSIĄŻKI

Niedziela, 14 września

Dwudziesta czwarta niedziela zwykła Podwyższenie Krzyża świętego

 

Czytane dziś, w święto Podwyższenia Krzyża, słowa o wywyż­szonym i pełnym chwały Synu Bożym pozwalają w zupełnie innym świetle spojrzeć na Jego – a także nasze – cierpienia i udręki. Jezus Chrystus przyjął krzyż nie po to, by nas pogrą­żyć w lęku i poczuciu winy, ale by wybawić nas od wszelkiego zła, które ostatecznie będzie musiało ustąpić przed mocą dobra. Na imię Jezusa kiedyś zegnie się wszelkie kolano - my już dziś, w imieniu całej ludzkości, uwielbiamy w Eucharystii Tego, które­go krzyż daje nam nadzieję na radość wieczną. (M.M.)

 

PIEŚŃ NA WEJŚCIE: Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony, E/241, L/187, N2/281, S/124

 

ALBO ANTYFONA: Chlubimy się krzyżem naszego Pana Jezusa Chrystusa. * W Nim jest nasze zbawienie, życie i zmartwychwstanie, * przez Niego jesteśmy zbawieni i oswobodzeni.

 

CHWAŁA

 

MÓDLMY SIĘ: Wszechmogący Boże, Syn Twój posłusz­ny Twojej woli poniósł śmierć na krzyżu, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni, † spraw, abyśmy poznawszy na ziemi tajemnicę odkupienia, * mogli otrzymać jej owoce w niebie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twoje­go Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 

CZYTANIE z Księgi Liczb (21,4b-9). W owych dniach pod­czas drogi lud stracił cierpliwość. I zaczęli mówić przeciw Bogu i Mojżeszowi: „Czemu wyprowadziliście nas z Egip­tu, byśmy tu na pustyni pomarli? Nie ma chleba ani wody, a uprzykrzył się nam już ten pokarm mizerny”. Zesłał więc Pan na lud węże o jadzie palącym, które kąsały ludzi, tak że wielka liczba Izraelitów zmarła. Przybyli zatem ludzie do Mojżesza, mówiąc: „Zgrzeszyliśmy, szemrząc przeciw Panu i przeciwko tobie. Wstaw się za nami do Pana, aby od­dalił od nas węże”. I wstawił się Mojżesz za ludem. Wtedy rzekł Pan do Mojżesza: „Sporządź węża i umieść go na wy­sokim palu; wtedy każdy ukąszony, jeśli tylko spojrzy na niego, zostanie przy życiu”. Sporządził więc Mojżesz węża z brązu i umieścił go na wysokim palu. I rzeczywiście, jeśli kogoś wąż ukąsił, a ukąszony spojrzał na węża z brązu, zo­stawał przy życiu.

Oto słowo Boże.

 

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 78,1-2.34-38)

 

REFREN: Wielkich dzieł Boga nie zapominajmy.

 

Słuchaj, mój ludu, nauki mojej, *

nakłońcie wasze uszy na słowa ust moich.

Do przypowieści otworzę me usta, *

wyjawię tajemnice zamierzchłego czasu.

 

Gdy ich zabijał, wtedy Go szukali, *

nawróceni, garnęli się do Boga.

Przypominali sobie, że Bóg jest ich opoką, *

że Bóg najwyższy jest ich Zbawicielem.

 

Lecz oszukiwali Go swymi ustami *

i kłamali Mu swoim językiem.

Ich serce nie było Mu wierne, *

w przymierzu z Nim nie byli stali.

On jednak, będąc miłosierny, *

odpuszczał im winę i nie zatracał,

gniew swój często powściągał *

i powstrzymywał swoje wzburzenie.

 

CZYTANIE z Listu św. Pawła Apostoła do Filipian (2,6-11). Chrystus Jezus, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podob­nym do ludzi. A w tym, co zewnętrzne, uznany za czło­wieka, uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wywyższył Go nad wszystko i darował Mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich, i podziemnych, i aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca.

Oto słowo Boże.

 

AKLAMACJA: Alleluja.

Uwielbiamy Cię, Chryste, i błogosławimy Ciebie,

bo przez Krzyż Twój święty świat odkupiłeś.

SŁOWA EWANGELII według św. Jana (3,13-17). Jezus po­wiedział do Nikodema: „Nikt nie wstąpił do nieba, oprócz Tego, który z nieba zstąpił, Syna Człowieczego. A jak Moj­żesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyż­szono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony”.

Oto słowo Pańskie.

 

ROZWAŻANIE: „Podczas drogi lud stracił cierpliwość” – kto z nas nie odnajdzie w tym swoich własnych pokus? Szemranie, utyskiwanie, pretensje do Boga i ludzi. Myśli palące jak ukłucia węża: Nie zgadzaj się! Masz prawo! Walcz o swoje! Jeszcze ci się nie uprzykrzyło takie życie? Ludzi znajdujących się w podobnej sytuacji duchowej oglądała kiedyś w wizji św. Faustyna: „Trzeci (…) zastęp dusz nie był ani ukrzyżowany, ani nie trzymał w ręku krzyża silnie, ale wlokły te dusze krzyż za sobą i były nieza­dowolone” (Dzienniczek, nr 446). Dzisiejsze pierwsze czytanie ukazuje jasno, że taka postawa prowadzi do śmierci.

Jezus przyjął krzyż. Nie wybierał go, nie szukał, ale przy­jął z ręki Ojca, wierząc, że On może wyprowadzić dobro tak­że z tego, co po ludzku wydaje się tragiczne i niezrozumiałe. Przyjął i zwyciężył – powstał z martwych, zasiada w chwale, a Jego ostateczny triumf nad złem i śmiercią jest już tylko kwe­stią czasu.

Cierpienie nie jest dobrem chcianym przez Boga, lecz konse­kwencją grzechu. Jego eliminowanie i łagodzenie to jak najbar­dziej słuszna ludzka działalność. Nie należy jednak się łudzić, że zostanie nam ono całkowicie oszczędzone, gdyż jest normal­ną częścią życia na tym świecie. Kto szuka Jezusa bez krzyża, zwykle znajduje krzyż bez Jezusa.

Nie zawsze mamy wpływ na to, co nas spotyka, ale to nie znaczy, że nie mamy wyboru. To do nas należy decyzja, czy pogrążymy się w narzekaniu i pretensjach, czy też podniesiemy wzrok na Jezusa, jak pokąsani Izraelici na węża z brązu. A wte­dy przekonamy się, że Jego krzyż rzeczywiście daje zwycięstwo tym, którzy w Niego wierzą. (M.M.)

 

WIERZĘ

 

MODLITWA WIERNYCH:

                        • Panie, prosimy Cię, wzbudź w sercach wszystkich ochrzczonych pragnienie zgłębiania mądrości Krzyża i kształtowania według niej swego życia.

                        • Daj politykom i sprawującym władzę wrażliwość i odwa­gę stawania w obronie najsłabszych i uciskanych.

                        • Obdarz nauczycieli i wychowawców swoją mądrością i pomóż im być dla podopiecznych dobrymi przewodni­kami na drodze do dojrzałości.

                        • Ukaż swoje oblicze upadającym pod ciężarem krzyża i dodaj im otuchy.

                        • Wejrzyj na naszą słabość i grzeszność i ulecz nasze nie­wierności mocą Twojej zbawiennej łaski.

 

PIEŚŃ NA PRZYGOTOWANIE DARÓW: Tak Bóg umiłował świat, N1/268, albo: Ojciec nam powierzył Słowo, E/414, L/281, S/233

 

MODLITWA NAD DARAMI: Prosimy Cię, Boże, † niech nas oczyści z wszystkich grzechów Ofiara Twojego Syna, * która na ołtarzu krzyża zgładziła winy całego świata. Przez Chrystusa, Pana naszego.

PREFACJA: Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zba­wienne, * abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dzięk­czynienie, * Panie, Ojcze święty, wszechmogący, wieczny Boże. * Ty postanowiłeś dokonać zbawienia rodzaju ludz­kiego * na drzewie Krzyża. * Na drzewie rajskim śmierć wzięła początek, * na drzewie Krzyża powstało nowe ży­cie, * a szatan, który na drzewie zwyciężył, * na drzewie również został pokonany, * przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. * Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy Aniołów, * którzy zawsze się radują w Twojej obecności. * Prosimy, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich, * razem z nimi wołając: Święty...

 

Albo:

 

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, * abyśmy zawsze składali dziękczynienie * Tobie, miłosier­ny Ojcze, wszechmogący Boże, * Królu wiecznej chwały.Przez Mękę Twojego Syna dałeś zbawienie całemu świa­tu, * który odtąd może wychwalać Twoją wielkość. * Na Krzyżu dokonał się sąd nad światem * i zajaśniała potęga Chrystusa Ukrzyżowanego. * Dlatego z Aniołami i wszyst­kimi Świętymi * wysławiamy Ciebie, z radością wołając: Święty...

 

PIEŚŃ NA KOMUNIĘ I NA DZIĘKCZYNIENIE: Witam Cię, wi­tam, E/250, N2/362, S/258; Dzięki, o Panie, składamy dzięki, E/100, L/96, S/501

 

ANTYFONA: Gdy zostanę wywyższony nad ziemię, * przy­ciągnę wszystkich do siebie.

 

MÓDLMY SIĘ: Posileni na świętej Uczcie, błagamy Cię, Panie Jezu Chryste, † abyś doprowadził do chwały zmartwychwstania Twoich wiernych, * których obda­rzyłeś nowym życiem przez Ofiarę złożoną na drzewie krzyża. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

 

PIEŚŃ NA ZAKOŃCZENIE: Zbawienie przyszło przez Krzyż, E/251, M/166, albo: Jaśnieje Krzyż chwalebny, N2/272

 

Autorzy:

Mira Majdan – wprowadzenie do liturgii i rozważanie
Bogna Paszkiewicz – modlitwa wiernych
Katarzyna Zielińska i Dorota Kopeć - wybór śpiewów

 

Objaśnienie skrótów:

E - Exsultate Deo, Wydawnictwo Światło-Życie, Kraków 2004;

L - Śpiewnik Liturgiczny, TN KUL, Lublin 1998;

N1 - Niepojęta Trójco, t. 1, Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Kraków 1998;

N2 - Niepojęta Trójco, t. 2, Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Kraków 2010;

P - ks. Z. Piasecki, Panu memu śpiewać chcę, PROMIC - Wydawnictwo Księży Marianów MIC, Warszawa 2007;

S - ks. J. Siedlecki, Śpiewnik Kościelny, Instytut Wydawniczy Księży Misjonarzy "Nasza Przeszłość", Kraków 2007

Sklep internetowy Shoper.pl