Oremus - nr archiwalne
6.4
PLN
Oremus Nr 9 (204) 2013
Oremus Nr 9 (204) 2013
autor: Promic
wydawnictwo: Promic
format: 110 x 159 mm
Zaprenumeruj
Ocena:
(Ilość ocen: 0)
Cena: 6,40 zł
Numer archiwalny Osoby pragnące kupić numer archiwalny prosimy o kontakt. Tel.: 22 651 90 54 wew. 130, 131 lub przez e-mail: handlowy@wydawnictwo.pl

Dane techniczne

wydawnictwo Promic
format 110 x 159 mm

 

Miesięcznik „Oremus” zawiera teksty liturgii Mszy świętej na każdy dzień. Daje wgląd w proponowane przez Kościół codzienne czytania biblijne i formularze mszalne, inspiruje do aktywnego uczestnictwa w liturgii. Dzięki zamieszczonym komentarzom i wprowadzeniom słowo Boże staje się bliższe, bardziej zrozumiałe. Miesięcznik ukazuje się od 1995 roku.

• Czytania liturgiczne
• Modlitwy mszalne
• Komentarze liturgiczne
• Medytacje na niedziele i uroczystości
• Modlitwa powszechna
• Propozycje śpiewów
• Artykuły o liturgii
• Informacje o nowościach wydawniczych

Wygodny, kieszonkowy format

W prenumeracie rocznej 1 NUMER GRATIS!

 

DRUKUJ OPIS

 

Niedziela, 29 września
Dwudziesta szósta niedziela zwykła

 

Istnieje wiele sposobów, na jakie współczesny uczeń Jezusa może popaść w bałwochwalstwo. Jednym z nich jest kult ciała – niekoniecznie w znaczeniu folgowania zachciankom, ale choćby przesadnego musztrowania go. Liczenie kalorii i jedzenie jogurtów dla wielu staje się obsesją. Postne praktyki Kościoła są wypierane przez diety cud, które mają wyzwolić talię z paru centymetrów. Niestety czas poświęcany przesadnej trosce o ciało to godziny skradzione naszej rodzinie i przyjaciołom. Każdy idol jest zazdrosny i zrobi wszystko, aby odciągnąć nas od miłości bliźniego.

 

PIEŚŃ  NA  WEJŚCIE: Przykazanie nowe, L/209, S/527

 

ALBO  ANTYFONA: Wszystko, co na nas dopuściłeś, Panie, * spotkało nas według sprawiedliwego wyroku, * bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie * i nie strzegliśmy Twoich przykazań. * Lecz zechciej wsławić swe imię * i postąp z nami według wielkiego miłosierdzia swego.

 

CHWAŁA

 

MÓDLMY SIĘ: Boże, Ty przez przebaczenie i litość najpełniej okazujesz swoją wszechmoc, † udzielaj nam nieustannie swojej łaski, * abyśmy dążąc do obiecanego nam nieba, stali się uczestnikami szczęścia wiecznego. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 

CZYTANIE z Księgi proroka Amosa (6,1a.4-7). To mówi Pan wszechmogący: „Biada beztroskim na Syjonie i dufnym na górze Samarii. Leżą na łożach z kości słoniowej i wylegują się na dywanach; jedzą jagnięta z trzody i cielęta ze środka obory. Fałszywie śpiewają przy dźwiękach harfy i jak Dawid obmyślają sobie instrumenty do grania. Piją czaszami wino i najlepszym olejkiem się namaszczają, a nic się nie martwią upadkiem domu Józefa. Dlatego teraz ich poprowadzę na czele wygnańców, a zniknie krzykliwe grono hulaków”.

Oto słowo Boże.

 

PSALM  RESPONSORYJNY  (Ps 146,6-10)

 

REFREN: Chwal, duszo moja, Pana, Stwórcę swego.

 

On wiary dochowuje na wieki, *

uciśnionym wymierza sprawiedliwość,

chlebem karmi głodnych, *

wypuszcza na wolność uwięzionych.

 

Pan przywraca wzrok ociemniałym, *

Pan dźwiga poniżonych,

Pan kocha sprawiedliwych, *

Pan strzeże przybyszów.

 

Ochrania sierotę i wdowę, *

lecz występnych kieruje na bezdroża.

Pan króluje na wieki, *

Bóg twój, Syjonie, przez pokolenia.

 

CZYTANIE z Pierwszego Listu św. Pawła Apostoła do Tymoteusza (6,11-16). Ty, o człowiecze Boży, podążaj za sprawiedliwością, pobożnością, wiarą, miłością, wytrwałością, łagodnością. Walcz w dobrych zawodach o wiarę, zdobądź życie wieczne: do niego zostałeś powołany i o nim złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków. Nakazuję w obliczu Boga, który ożywia wszystko, i Chrystusa Jezusa, Tego, który złożył dobre wyznanie za Poncjusza Piłata, ażebyś zachował przykazanie nieskalane bez zarzutu aż do objawienia się naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Ukaże je we właściwym czasie błogosławiony i jedyny Władca, Król królujących i Pan panujących, jedyny, mający nieśmiertelność, który zamieszkuje światłość niedostępną, którego żaden z ludzi nie widział ani nie może zobaczyć: Jemu cześć i moc wiekuista. Amen.

Oto słowo Boże.

 

AKLAMACJA: Alleluja.

Jezus Chrystus, będąc bogaty, dla was stał się ubogim,

aby was swoim ubóstwem ubogacić.

 

SŁOWA EWANGELII według św. Łukasza (16,19-31). Jezus powiedział do faryzeuszów: „Żył pewien człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę i bisior i dzień w dzień świetnie się bawił. U bramy jego pałacu leżał żebrak okryty wrzodami, imieniem Łazarz. Pragnął on nasycić się odpadkami ze stołu bogacza; nadto i psy przychodziły i lizały jego wrzody. Umarł żebrak i aniołowie zanieśli go na łono Abrahama. Umarł także bogacz i został pogrzebany. Gdy w Otchłani, pogrążony w mękach, podniósł oczy, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie. I zawołał: «Ojcze Abrahamie, ulituj się nade mną i poślij Łazarza; niech koniec swego palca umoczy w wodzie i ochłodzi mój język, bo strasznie cierpię w tym płomieniu». Lecz Abraham odrzekł: «Wspomnij, synu, że za życia otrzymałeś swoje dobra, a Łazarz przeciwnie, niedolę; teraz on tu doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. A prócz tego między nami a wami zionie ogromna przepaść, tak że nikt, choćby chciał, stąd do was przejść nie może ani stamtąd do nas się przedostać». Tamten rzekł: «Proszę cię więc, ojcze, poślij go do domu mojego ojca. Mam bowiem pięciu braci: niech ich przestrzeże, żeby i oni nie przyszli na to miejsce męki». Lecz Abraham odparł: «Mają Mojżesza i Proroków, niechże ich słuchają». Tamten odrzekł: «Nie, ojcze Abrahamie, lecz gdyby kto z umarłych poszedł do nich, to się nawrócą». Odpowiedział mu: «Jeśli Mojżesza i Proroków nie słuchają, to choćby kto z umarłych powstał, nie uwierzą»”.

Oto słowo Pańskie.

 

ROZWAŻANIE:  Jedna z kościelnych antyfon tak ujmuje sens dzisiejszej Ewangelii: „Ten, który za życia wzbraniał się przed ofiarowaniem kruszyny chleba biednemu, po śmierci żebrał o kroplę wody”. Rozrywkowy tryb życia strojnisia połączony ze ślepotą na potrzeby biedaka stają się przyczyną jego wiecznie niezaspokojonego pragnienia. Bogacz nie jest potępiony za swe bogactwa, ale za swoją obojętność. W swoim sercu wykopał głęboką przepaść i odciął się od problemów tego świata. Winny jest bardziej grzechu zaniedbania niż czynnego przekroczenia przykazania Bożego. Podobny jest do człowieka, który swoją spowiedź zaczyna od formułki: „Nikogo nie zabiłem, nie zrobiłem nic złego, tylko takie tam nerwy”. A gdzie w tym wszystkim wrażliwość na ludzką biedę, na człowieka, który prosi mnie o okruch życzliwości, uwagi, zainteresowania? Duchowa sytość może być straszna w swych konsekwencjach, bo nie pozwala nam dostrzec w sobie wewnętrznej przepaści, którą wypełniliśmy obojętnością. Sąd Ostateczny będzie polegał jedynie na odkryciu tej otchłani.

Z drugiej strony przypowieść ukazuje nam Łazarza, który po ziemskiej niedoli zostaje przyjęty na łono Abrahama. Trzeba przyznać, że również w jego przypadku tym, co decyduje o ostatecznym losie, nie są konkretne czyny. Wszystko, co o nim wiemy, to że był biedny i nazywał się Łazarz. Ale właśnie ten ostatni szczegół jest bardzo istotny. Bieda ludzka nie jest nigdy pozbawiona twarzy, ma zawsze swoje konkretne imię. Łazarz nie jest jak bezimienny bogacz. Oznacza to, że cierpienie człowieka nie jest obce Bożemu sercu. Mojżesz, Prorocy, a nade wszystko Ewangelia dają świadectwo Bożej troski o ubogiego. Pan sam stoi na straży godności ubogich i utożsamia się z nimi: „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25,40).

 

WIERZĘ

 

MODLITWA  WIERNYCH:

·   Boże, prosimy Cię za Kościół, aby oddawał Tobie nieustanną chwałę, cześć i uwielbienie.

·   Za rządzących państwami, aby troszczyli się o pokój i sprawiedliwość.

·   Za osoby niewierzące, aby przyjęły prawdę o zbawieniu i życiu wiecznym.

·   Za żyjących w ubóstwie, aby brak dóbr materialnych nie zachwiał ich wiary w Twoją Opatrzność.

·   Za nas, abyśmy w codzienności podążali drogą przykazań i całym sercem chwalili Ciebie.

 

PIEŚŃ  NA  PRZYGOTOWANIE  DARÓW: Przyjmij, o Najświętszy Panie, M/118, S/569

 

MODLITWA  NAD  DARAMI: Miłosierny Boże, przyjmij z upodobaniem naszą Ofiarę * i spraw, aby przez nią otwarło się dla nas źródło wszelkiego błogosławieństwa. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

PREFACJA  NA  NIEDZIELE  ZWYKŁE  28 – 35

 

PIEŚŃ  NA  KOMUNIĘ  I  NA  DZIĘKCZYNIENIE: Pan Wieczernik przygotował, E/415, L/284, M/191, S/243; Pieśń wdzięczności, E/440, L/106, S/577

 

ANTYFONA: Pomnij, Panie, na słowo wyrzeczone do swego sługi, * przez które dałeś mi nadzieję, * w moim utrapieniu jest mi ono pociechą.

 

MÓDLMY SIĘ: Wszechmogący Boże, niech Najświętszy Sakrament odnowi nasze dusze i ciała, † abyśmy przez uczestnictwo w Ofierze upamiętniającej śmierć Chrystusa * mogli się stać współdziedzicami Jego chwały. Który żyje i króluje na wieki wieków.

 

PIEŚŃ  NA  ZAKOŃCZENIE: Bądźmy naśladowcami Boga, E/327, albo: Chcę być dobrym, S/574

 

 

Autorzy:

ks. Adam Kiełtyk - wprowadzenie do liturgii i rozważanie
Sabina Seul – modlitwa wiernych
Katarzyna Zielińska i Dorota Kopeć - wybór śpiewów

 

Skróty:
E - Exsultate Deo, Wydawnictwo Światło-Życie, Kraków 2004;
L - Śpiewnik Liturgiczny, TN KUL, Lublin 1998;
P - ks. Z. Piasecki, Panu memu śpiewać chcę, PROMIC - Wydawnictwo Księży Marianów MIC, Warszawa 2007;
S - ks. J. Siedlecki, Śpiewnik Kościelny, Instytut Wydawniczy Księży Misjonarzy "Nasza Przeszłość", Kraków 2007.

DODAJ OPINIE

OPINIE KLIENTÓW

Opinie o produkcie (0)

Przypomnimy Ci, kiedy produkt będzie dostępny.

 • Granice
 • Centrum Duchowosci Benedyktynskiej
 • Opoka
 • Wiara
 • BiblioNetka
 • Idziemy
 • Kaplani
 • Vox Fm
 • Radio Niepokalanów
 • Radio polskie
 • Papierowe Mysli
 • Ewangelizuj.pl
 • droga.com.pl
 • logo kulturaonline
 • Sacroexpo
 • Logo Marianum Travel
 • SPM logo
Oremus Nr 9 (204) 2013

Promic

OPIS

 

Miesięcznik „Oremus” zawiera teksty liturgii Mszy świętej na każdy dzień. Daje wgląd w proponowane przez Kościół codzienne czytania biblijne i formularze mszalne, inspiruje do aktywnego uczestnictwa w liturgii. Dzięki zamieszczonym komentarzom i wprowadzeniom słowo Boże staje się bliższe, bardziej zrozumiałe. Miesięcznik ukazuje się od 1995 roku.

• Czytania liturgiczne
• Modlitwy mszalne
• Komentarze liturgiczne
• Medytacje na niedziele i uroczystości
• Modlitwa powszechna
• Propozycje śpiewów
• Artykuły o liturgii
• Informacje o nowościach wydawniczych

Wygodny, kieszonkowy format

W prenumeracie rocznej 1 NUMER GRATIS!

 SPIS TREŚCI
FRAGMENT KSIĄŻKI

 

Niedziela, 29 września
Dwudziesta szósta niedziela zwykła

 

Istnieje wiele sposobów, na jakie współczesny uczeń Jezusa może popaść w bałwochwalstwo. Jednym z nich jest kult ciała – niekoniecznie w znaczeniu folgowania zachciankom, ale choćby przesadnego musztrowania go. Liczenie kalorii i jedzenie jogurtów dla wielu staje się obsesją. Postne praktyki Kościoła są wypierane przez diety cud, które mają wyzwolić talię z paru centymetrów. Niestety czas poświęcany przesadnej trosce o ciało to godziny skradzione naszej rodzinie i przyjaciołom. Każdy idol jest zazdrosny i zrobi wszystko, aby odciągnąć nas od miłości bliźniego.

 

PIEŚŃ  NA  WEJŚCIE: Przykazanie nowe, L/209, S/527

 

ALBO  ANTYFONA: Wszystko, co na nas dopuściłeś, Panie, * spotkało nas według sprawiedliwego wyroku, * bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie * i nie strzegliśmy Twoich przykazań. * Lecz zechciej wsławić swe imię * i postąp z nami według wielkiego miłosierdzia swego.

 

CHWAŁA

 

MÓDLMY SIĘ: Boże, Ty przez przebaczenie i litość najpełniej okazujesz swoją wszechmoc, † udzielaj nam nieustannie swojej łaski, * abyśmy dążąc do obiecanego nam nieba, stali się uczestnikami szczęścia wiecznego. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 

CZYTANIE z Księgi proroka Amosa (6,1a.4-7). To mówi Pan wszechmogący: „Biada beztroskim na Syjonie i dufnym na górze Samarii. Leżą na łożach z kości słoniowej i wylegują się na dywanach; jedzą jagnięta z trzody i cielęta ze środka obory. Fałszywie śpiewają przy dźwiękach harfy i jak Dawid obmyślają sobie instrumenty do grania. Piją czaszami wino i najlepszym olejkiem się namaszczają, a nic się nie martwią upadkiem domu Józefa. Dlatego teraz ich poprowadzę na czele wygnańców, a zniknie krzykliwe grono hulaków”.

Oto słowo Boże.

 

PSALM  RESPONSORYJNY  (Ps 146,6-10)

 

REFREN: Chwal, duszo moja, Pana, Stwórcę swego.

 

On wiary dochowuje na wieki, *

uciśnionym wymierza sprawiedliwość,

chlebem karmi głodnych, *

wypuszcza na wolność uwięzionych.

 

Pan przywraca wzrok ociemniałym, *

Pan dźwiga poniżonych,

Pan kocha sprawiedliwych, *

Pan strzeże przybyszów.

 

Ochrania sierotę i wdowę, *

lecz występnych kieruje na bezdroża.

Pan króluje na wieki, *

Bóg twój, Syjonie, przez pokolenia.

 

CZYTANIE z Pierwszego Listu św. Pawła Apostoła do Tymoteusza (6,11-16). Ty, o człowiecze Boży, podążaj za sprawiedliwością, pobożnością, wiarą, miłością, wytrwałością, łagodnością. Walcz w dobrych zawodach o wiarę, zdobądź życie wieczne: do niego zostałeś powołany i o nim złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków. Nakazuję w obliczu Boga, który ożywia wszystko, i Chrystusa Jezusa, Tego, który złożył dobre wyznanie za Poncjusza Piłata, ażebyś zachował przykazanie nieskalane bez zarzutu aż do objawienia się naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Ukaże je we właściwym czasie błogosławiony i jedyny Władca, Król królujących i Pan panujących, jedyny, mający nieśmiertelność, który zamieszkuje światłość niedostępną, którego żaden z ludzi nie widział ani nie może zobaczyć: Jemu cześć i moc wiekuista. Amen.

Oto słowo Boże.

 

AKLAMACJA: Alleluja.

Jezus Chrystus, będąc bogaty, dla was stał się ubogim,

aby was swoim ubóstwem ubogacić.

 

SŁOWA EWANGELII według św. Łukasza (16,19-31). Jezus powiedział do faryzeuszów: „Żył pewien człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę i bisior i dzień w dzień świetnie się bawił. U bramy jego pałacu leżał żebrak okryty wrzodami, imieniem Łazarz. Pragnął on nasycić się odpadkami ze stołu bogacza; nadto i psy przychodziły i lizały jego wrzody. Umarł żebrak i aniołowie zanieśli go na łono Abrahama. Umarł także bogacz i został pogrzebany. Gdy w Otchłani, pogrążony w mękach, podniósł oczy, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie. I zawołał: «Ojcze Abrahamie, ulituj się nade mną i poślij Łazarza; niech koniec swego palca umoczy w wodzie i ochłodzi mój język, bo strasznie cierpię w tym płomieniu». Lecz Abraham odrzekł: «Wspomnij, synu, że za życia otrzymałeś swoje dobra, a Łazarz przeciwnie, niedolę; teraz on tu doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. A prócz tego między nami a wami zionie ogromna przepaść, tak że nikt, choćby chciał, stąd do was przejść nie może ani stamtąd do nas się przedostać». Tamten rzekł: «Proszę cię więc, ojcze, poślij go do domu mojego ojca. Mam bowiem pięciu braci: niech ich przestrzeże, żeby i oni nie przyszli na to miejsce męki». Lecz Abraham odparł: «Mają Mojżesza i Proroków, niechże ich słuchają». Tamten odrzekł: «Nie, ojcze Abrahamie, lecz gdyby kto z umarłych poszedł do nich, to się nawrócą». Odpowiedział mu: «Jeśli Mojżesza i Proroków nie słuchają, to choćby kto z umarłych powstał, nie uwierzą»”.

Oto słowo Pańskie.

 

ROZWAŻANIE:  Jedna z kościelnych antyfon tak ujmuje sens dzisiejszej Ewangelii: „Ten, który za życia wzbraniał się przed ofiarowaniem kruszyny chleba biednemu, po śmierci żebrał o kroplę wody”. Rozrywkowy tryb życia strojnisia połączony ze ślepotą na potrzeby biedaka stają się przyczyną jego wiecznie niezaspokojonego pragnienia. Bogacz nie jest potępiony za swe bogactwa, ale za swoją obojętność. W swoim sercu wykopał głęboką przepaść i odciął się od problemów tego świata. Winny jest bardziej grzechu zaniedbania niż czynnego przekroczenia przykazania Bożego. Podobny jest do człowieka, który swoją spowiedź zaczyna od formułki: „Nikogo nie zabiłem, nie zrobiłem nic złego, tylko takie tam nerwy”. A gdzie w tym wszystkim wrażliwość na ludzką biedę, na człowieka, który prosi mnie o okruch życzliwości, uwagi, zainteresowania? Duchowa sytość może być straszna w swych konsekwencjach, bo nie pozwala nam dostrzec w sobie wewnętrznej przepaści, którą wypełniliśmy obojętnością. Sąd Ostateczny będzie polegał jedynie na odkryciu tej otchłani.

Z drugiej strony przypowieść ukazuje nam Łazarza, który po ziemskiej niedoli zostaje przyjęty na łono Abrahama. Trzeba przyznać, że również w jego przypadku tym, co decyduje o ostatecznym losie, nie są konkretne czyny. Wszystko, co o nim wiemy, to że był biedny i nazywał się Łazarz. Ale właśnie ten ostatni szczegół jest bardzo istotny. Bieda ludzka nie jest nigdy pozbawiona twarzy, ma zawsze swoje konkretne imię. Łazarz nie jest jak bezimienny bogacz. Oznacza to, że cierpienie człowieka nie jest obce Bożemu sercu. Mojżesz, Prorocy, a nade wszystko Ewangelia dają świadectwo Bożej troski o ubogiego. Pan sam stoi na straży godności ubogich i utożsamia się z nimi: „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25,40).

 

WIERZĘ

 

MODLITWA  WIERNYCH:

·   Boże, prosimy Cię za Kościół, aby oddawał Tobie nieustanną chwałę, cześć i uwielbienie.

·   Za rządzących państwami, aby troszczyli się o pokój i sprawiedliwość.

·   Za osoby niewierzące, aby przyjęły prawdę o zbawieniu i życiu wiecznym.

·   Za żyjących w ubóstwie, aby brak dóbr materialnych nie zachwiał ich wiary w Twoją Opatrzność.

·   Za nas, abyśmy w codzienności podążali drogą przykazań i całym sercem chwalili Ciebie.

 

PIEŚŃ  NA  PRZYGOTOWANIE  DARÓW: Przyjmij, o Najświętszy Panie, M/118, S/569

 

MODLITWA  NAD  DARAMI: Miłosierny Boże, przyjmij z upodobaniem naszą Ofiarę * i spraw, aby przez nią otwarło się dla nas źródło wszelkiego błogosławieństwa. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

PREFACJA  NA  NIEDZIELE  ZWYKŁE  28 – 35

 

PIEŚŃ  NA  KOMUNIĘ  I  NA  DZIĘKCZYNIENIE: Pan Wieczernik przygotował, E/415, L/284, M/191, S/243; Pieśń wdzięczności, E/440, L/106, S/577

 

ANTYFONA: Pomnij, Panie, na słowo wyrzeczone do swego sługi, * przez które dałeś mi nadzieję, * w moim utrapieniu jest mi ono pociechą.

 

MÓDLMY SIĘ: Wszechmogący Boże, niech Najświętszy Sakrament odnowi nasze dusze i ciała, † abyśmy przez uczestnictwo w Ofierze upamiętniającej śmierć Chrystusa * mogli się stać współdziedzicami Jego chwały. Który żyje i króluje na wieki wieków.

 

PIEŚŃ  NA  ZAKOŃCZENIE: Bądźmy naśladowcami Boga, E/327, albo: Chcę być dobrym, S/574

 

 

Autorzy:

ks. Adam Kiełtyk - wprowadzenie do liturgii i rozważanie
Sabina Seul – modlitwa wiernych
Katarzyna Zielińska i Dorota Kopeć - wybór śpiewów

 

Skróty:
E - Exsultate Deo, Wydawnictwo Światło-Życie, Kraków 2004;
L - Śpiewnik Liturgiczny, TN KUL, Lublin 1998;
P - ks. Z. Piasecki, Panu memu śpiewać chcę, PROMIC - Wydawnictwo Księży Marianów MIC, Warszawa 2007;
S - ks. J. Siedlecki, Śpiewnik Kościelny, Instytut Wydawniczy Księży Misjonarzy "Nasza Przeszłość", Kraków 2007.

Sklep internetowy Shoper.pl