Oremus - nr archiwalne
6.4
PLN
Oremus Nr 7 (214) 2014
Oremus Nr 7 (214) 2014
autor: Promic
wydawnictwo: Promic
format: 110 x 159 mm
Zaprenumeruj
Ocena:
(Ilość ocen: 0)
Cena: 6,40 zł
Numer archiwalny Osoby pragnące kupić numer archiwalny prosimy o kontakt. Tel.: 22 651 90 54 wew. 130, 131 lub przez e-mail: handlowy@wydawnictwo.pl

Dane techniczne

wydawnictwo Promic
format 110 x 159 mm

 

W lipcowym numerze miesięcznika "Oremus":

 - komentarze i medytacje o. Krzysztofa Pałysa OP

 - modlitwy wiernych autorstwa Sabiny Dzieniszewskiej

 - artykuł ks. dra Macieja Zachary MIC (w cyklu "Liturgiczne ABC") - o tym, jaką rolę w dziejach liturgii odegrał św. papież Grzegorz VII

- o. dr Rafał Zarzeczny SJ (w cyklu "Chrześcijanie pierwszych wieków o Eucharystii") kontynuuje opowieść o św. Cyrylu Jerozolimskim

- Halina Świrska w "Naszej okładce" wprowadza Czytelników w symbolikę wizerunku Matki Bożej Licheńskiej 

Ponadto jak w każdym numerze: czytania i modlitwy liturgiczne, propozycje śpiewów na niedziele i święta oraz części stałe Mszy świętej.

 

Miesięcznik „Oremus” ukazuje się od 1995 roku. Zawiera teksty liturgii Mszy świętej na każdy dzień. Daje wgląd w proponowane przez Kościół codzienne czytania biblijne i formularze mszalne, inspiruje do aktywnego uczestnictwa w liturgii. Dzięki zamieszczonym komentarzom i wprowadzeniom słowo Boże staje się bliższe, bardziej zrozumiałe. 

• Czytania liturgiczne

• Modlitwy mszalne
• Komentarze liturgiczne
• Medytacje na niedziele i uroczystości
• Modlitwa powszechna
• Propozycje śpiewów
• Artykuły o liturgii
• Informacje o nowościach wydawniczych

 

Wygodny, kieszonkowy format

W prenumeracie rocznej 1 NUMER GRATIS!

 

 

Zobacz numery archiwalne czasopisma OREMUS

 

DRUKUJ OPIS

Niedziela, 20 lipca
Szesnasta niedziela zwykła

 

Z niewielkiego ziarenka gorczycy wyrasta potężne drzewo, w którego gałęziach ptaki mogą znaleźć schronienie. Przypowieść opowiedziana przez Jezusa przypomina, że Bóg kieruje się zupełnie innymi regułami niż te, które wydają nam się oczywiste. To, co dla nas jest ważne i wielkie, dla Niego może być bez znaczenia, a to, co w naszej ocenie nic nie jest warte, w Jego oczach może być najcenniejsze. Podczas gdy my często jesteśmy niecierpliwi wobec siebie i innych, Bóg dostrzega w nas i w naszych bliźnich nawet najbardziej niepozorne ziarna dobra i troskliwie je pielęgnuje, czekając, aż wyrosną i wydadzą odpowiedni plon.

 

PIEŚŃ  NA  WEJŚCIE: Boże, w dobroci, E/337, L/256, S/653, albo: Pójdźmy, pokłońmy się Panu, E/436

 

ALBO  ANTYFONA: Oto mi Bóg dopomaga, * Pan podtrzymuje me życie. * Będę Ci chętnie składać ofiarę * i sławić Twe dobre imię.

 

CHWAŁA

 

MÓDLMY SIĘ: Wszechmogący Boże, okaż miłosierdzie swoim wiernym i pomnażaj w nich dary swojej łaski, † aby pełni wiary, nadziei i miłości, * zawsze wiernie zachowywali Twoje przykazania. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 

CZYTANIE z Księgi Mądrości (12,13.16-19). Panie, nie ma oprócz Ciebie boga, co ma pieczę nad wszystkim, abyś miał dowodzić, że nie sądzisz niesprawiedliwie. Podstawą Twojej sprawiedliwości jest Twoja potęga, wszechwładza Twa sprawia, że wszystko oszczędzasz. Moc swą przejawiasz, gdy się nie wierzy w pełnię Twej potęgi, i karzesz zuchwalstwo świadomych. Potęgą władasz, a sądzisz łagodnie i rządzisz nami z wielką oględnością, bo do Ciebie należy moc, gdy zechcesz. Tak postępując nauczyłeś lud swój, że sprawiedliwy powinien być dobrym dla ludzi. I wlałeś swoim synom wielką nadzieję, że po występkach dajesz nawrócenie.

Oto słowo Boże.

 

PSALM  RESPONSORYJNY  (Ps 86,5-6.9-10.15-16)

 

REFREN: Panie, Ty jesteś dobry i łaskawy.

 

Tyś, Panie, dobry i łaskawy, *

pełen łaski dla wszystkich, którzy Cię wzywają.

Wysłuchaj, Panie, modlitwę moją, *

i zważ na głos mojej prośby.

 

Przyjdą wszystkie ludy przez Ciebie stworzone, †

i Tobie, Panie, oddadzą pokłon, *

będą sławiły Twe imię.

Bo Ty jesteś wielki i czynisz cuda: *

tylko Ty jesteś Bogiem.

 

Ale Tyś, Panie, Bogiem łaski i miłosierdzia, *

do gniewu nieskory, łagodny i bardzo wierny.

Wejrzyj na mnie *

i zmiłuj się nade mną.

 

CZYTANIE z Listu św. Pawła Apostoła do Rzymian (8,26-27). Bracia: Duch Święty przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Ten zaś, który przenika serca, zna zamiar Ducha, wie, że przyczynia się za świętymi zgodnie z wolą Bożą.

Oto słowo Boże.

 

AKLAMACJA: Alleluja.

Ziarnem jest słowo Boże, a siewcą jest Chrystus,

każdy, kto Go znajdzie, będzie żył na wieki.

 

SŁOWA EWANGELII według św. Mateusza (13,24-43). Jezus opowiedział tłumom tę przypowieść: „Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli. Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał chwastu między pszenicę i odszedł. A gdy zboże wyrosło i wypuściło kłosy, wtedy pojawił się i chwast. Słudzy gospodarza przyszli i zapytali go: «Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swej roli? Skąd więc się wziął na niej chwast?». Odpowiedział im: «Nieprzyjazny człowiek to sprawił». Rzekli mu słudzy: «Chcesz więc, żebyśmy poszli i zebrali go?». A on im odrzekł: «Nie, byście zbierając chwast nie wyrwali razem z nim i pszenicy. Pozwólcie obojgu róść aż do żniwa; a w czasie żniwa powiem żeńcom: Zbierzcie najpierw chwast i powiążcie go w snopki na spalenie; pszenicę zaś zwieźcie do mego spichlerza»”.

Inną przypowieść im powiedział: „Królestwo niebieskie podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posiał na swej roli. Jest ono najmniejsze ze wszystkich nasion, lecz gdy wyrośnie, jest większe od innych jarzyn i staje się drzewem, tak że ptaki przylatują z powietrza i gnieżdżą się na jego gałęziach”. Powiedział im inną przypowieść: „Królestwo niebieskie podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w trzy miary mąki, aż się wszystko zakwasiło”. To wszystko mówił Jezus tłumom w przypowieściach, a bez przypowieści nic im nie mówił. Tak miało się spełnić słowo Proroka: „Otworzę usta w przypowieściach, wypowiem rzeczy ukryte od założenia świata”. Wtedy odprawił tłumy i wrócił do domu. Tam przystąpili do Niego uczniowie i prosili Go: „Wyjaśnij nam przypowieść o chwaście”. On odpowiedział: „Tym, który sieje dobre nasienie, jest Syn Człowieczy. Rolą jest świat, dobrym nasieniem są synowie królestwa, chwastem zaś synowie Złego. Nieprzyjacielem, który posiał chwast, jest diabeł; żniwem jest koniec świata, a żeńcami są aniołowie. Jak więc zbiera się chwast i spala ogniem, tak będzie przy końcu świata. Syn Człowieczy pośle aniołów swoich: ci zbiorą z Jego królestwa wszystkie zgorszenia i tych, którzy dopuszczają się nieprawości, i wrzucą ich w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce w królestwie Ojca swego. Kto ma uszy, niechaj słucha”.

Oto słowo Pańskie.

 

ROZWAŻANIE: Gorliwi słudzy chcieliby natychmiast powyrywać z pola wszystkie chwasty, żeby nic nie zakłócało wzrostu uprawy. Tymczasem pole, na którym rośnie pszenica i chwast, to obraz królestwa Bożego na ziemi: stan „poplątania” dobra ze złem. „Pozwólcie obojgu róść aż do żniwa” - mówi gospodarz z przypowieści. Jezus, opowiadając tę przypowieść, pragnie pokazać swoim uczniom, że ich pierwszym i najważniejszym zadaniem jest troska o „pszenicę”, czyli o dobro, a nie walka ze złem.

Można chcieć poprawiać, wytykać, zmieniać, mówić: „to nie tak” – i na dodatek mieć rację. Tylko że tego rodzaju krytyka tak naprawdę zabija. Samą krytyką, bez miłości, nikogo nie da się zmienić. Zło często jest bardziej widoczne od dobra, przesłania je, kole w oczy. Skupianie się na walce z nim, na „wyrywaniu chwastów”, może w konsekwencji prowadzić do zaniedbania troski o dobro, która jest naszym pierwszym zadaniem.

Wypełnianie Bożego słowa wiąże się z cierpliwym czekaniem na efekty. Wymaga wiernego trwania przy Panu nawet wówczas, kiedy wydaje się, że nie ma żadnych owoców. Nie musimy szybko widzieć rezultatów naszych starań, nie muszą one również być takie, jak tego oczekujemy. To Jezus zbawia świat, nie my. Jako chrześcijanie nie możemy zapomnieć o tym, że jesteśmy tymi, którzy sieją, zaś wzrost daje Ktoś inny.

 

WIERZĘ

 

MODLITWA  WIERNYCH:

Boże, nasz Ojcze, prosimy Cię za Papieża, biskupów i prezbiterów, niech niestrudzenie głoszą, że nie ma innego Boga oprócz Ciebie.

Za naszą Ojczyznę, niech Polacy pielęgnują ziarno wiary w swoich rodzinach.

Za niewierzących, poszukujących, niech modlitwa wstawiennicza Kościoła wyjedna im łaskę powrotu do Ciebie.

Za zmarłych, niech dzięki krzyżowej ofierze Chrystusa osiągną udział w chwale nieba.

Za nas samych, niech Duch Święty prowadzi nas w naszej modlitwie i błaganiach.

 

PIEŚŃ  NA  PRZYGOTOWANIE  DARÓW: Złącz, Panie, miłujących Cię, L/268, M/170, S/539

 

MODLITWA NAD DARAMI: Boże, Ty jedyną, doskonałą Ofiarą zastąpiłeś rozmaite ofiary Starego Prawa, † przyjmij Ofiarę oddanych Ci sług i uświęć ją tak, jak pobłogosławiłeś dary Abla, * niech to, co każdy złożył na chwałę Twego majestatu, posłuży wszystkim do zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

PREFACJA  NA  NIEDZIELE  ZWYKŁE  28 – 35

 

PIEŚŃ  NA  KOMUNIĘ  I  NA  DZIĘKCZYNIENIE: O święta Uczto, E/412, S/237; Chwała, moc i dziękczynienie, E/340, albo: Dzięki, o Panie, E/100, L/96, S/501

 

ANTYFONA: Pan miłosierny i łaskawy sprawił, że trwa pamięć Jego cudów, * dał pokarm bogobojnym.

 

MÓDLMY SIĘ: Boże, nasz Ojcze, przybądź z pomocą swojemu ludowi, który nakarmiłeś Najświętszym Sakramentem, * spraw, aby porzucił dawne nałogi i prowadził nowe życie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

PIEŚŃ  NA  ZAKOŃCZENIE: Błogosław, Panie, nas, E/334, L/251, M/13, S/485

 

 

Autorzy:

Ks. Krzysztof Pałys OP – wprowadzenie do liturgii i rozważanie
Sabina Dzieniszewska  – modlitwa wiernych
Dorota Kopeć i Katarzyna Zielińska - wybór śpiewów

 

Objaśnienie skrótów:

E - Exsultate Deo, Wydawnictwo Światło-Życie, Kraków 2004;

L - Śpiewnik Liturgiczny, TN KUL, Lublin 1998;

N1 - Niepojęta Trójco, t. 1, Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Kraków 1998;

N2 - Niepojęta Trójco, t. 2, Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Kraków 2010;

P - ks. Z. Piasecki, Panu memu śpiewać chcę, PROMIC - Wydawnictwo Księży Marianów MIC, Warszawa 2007;

S - ks. J. Siedlecki, Śpiewnik Kościelny, Instytut Wydawniczy Księży Misjonarzy "Nasza Przeszłość", Kraków 2007

DODAJ OPINIE

OPINIE KLIENTÓW

Opinie o produkcie (0)

Przypomnimy Ci, kiedy produkt będzie dostępny.

 • Granice
 • Centrum Duchowosci Benedyktynskiej
 • Opoka
 • Wiara
 • BiblioNetka
 • Idziemy
 • Kaplani
 • Vox Fm
 • Radio Niepokalanów
 • Radio polskie
 • Papierowe Mysli
 • Ewangelizuj.pl
 • droga.com.pl
 • logo kulturaonline
 • Sacroexpo
 • Logo Marianum Travel
 • SPM logo
Oremus Nr 7 (214) 2014

Promic

OPIS

 

W lipcowym numerze miesięcznika "Oremus":

 - komentarze i medytacje o. Krzysztofa Pałysa OP

 - modlitwy wiernych autorstwa Sabiny Dzieniszewskiej

 - artykuł ks. dra Macieja Zachary MIC (w cyklu "Liturgiczne ABC") - o tym, jaką rolę w dziejach liturgii odegrał św. papież Grzegorz VII

- o. dr Rafał Zarzeczny SJ (w cyklu "Chrześcijanie pierwszych wieków o Eucharystii") kontynuuje opowieść o św. Cyrylu Jerozolimskim

- Halina Świrska w "Naszej okładce" wprowadza Czytelników w symbolikę wizerunku Matki Bożej Licheńskiej 

Ponadto jak w każdym numerze: czytania i modlitwy liturgiczne, propozycje śpiewów na niedziele i święta oraz części stałe Mszy świętej.

 

Miesięcznik „Oremus” ukazuje się od 1995 roku. Zawiera teksty liturgii Mszy świętej na każdy dzień. Daje wgląd w proponowane przez Kościół codzienne czytania biblijne i formularze mszalne, inspiruje do aktywnego uczestnictwa w liturgii. Dzięki zamieszczonym komentarzom i wprowadzeniom słowo Boże staje się bliższe, bardziej zrozumiałe. 

• Czytania liturgiczne

• Modlitwy mszalne
• Komentarze liturgiczne
• Medytacje na niedziele i uroczystości
• Modlitwa powszechna
• Propozycje śpiewów
• Artykuły o liturgii
• Informacje o nowościach wydawniczych

 

Wygodny, kieszonkowy format

W prenumeracie rocznej 1 NUMER GRATIS!

 

 

Zobacz numery archiwalne czasopisma OREMUS

 SPIS TREŚCI
FRAGMENT KSIĄŻKI

Niedziela, 20 lipca
Szesnasta niedziela zwykła

 

Z niewielkiego ziarenka gorczycy wyrasta potężne drzewo, w którego gałęziach ptaki mogą znaleźć schronienie. Przypowieść opowiedziana przez Jezusa przypomina, że Bóg kieruje się zupełnie innymi regułami niż te, które wydają nam się oczywiste. To, co dla nas jest ważne i wielkie, dla Niego może być bez znaczenia, a to, co w naszej ocenie nic nie jest warte, w Jego oczach może być najcenniejsze. Podczas gdy my często jesteśmy niecierpliwi wobec siebie i innych, Bóg dostrzega w nas i w naszych bliźnich nawet najbardziej niepozorne ziarna dobra i troskliwie je pielęgnuje, czekając, aż wyrosną i wydadzą odpowiedni plon.

 

PIEŚŃ  NA  WEJŚCIE: Boże, w dobroci, E/337, L/256, S/653, albo: Pójdźmy, pokłońmy się Panu, E/436

 

ALBO  ANTYFONA: Oto mi Bóg dopomaga, * Pan podtrzymuje me życie. * Będę Ci chętnie składać ofiarę * i sławić Twe dobre imię.

 

CHWAŁA

 

MÓDLMY SIĘ: Wszechmogący Boże, okaż miłosierdzie swoim wiernym i pomnażaj w nich dary swojej łaski, † aby pełni wiary, nadziei i miłości, * zawsze wiernie zachowywali Twoje przykazania. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 

CZYTANIE z Księgi Mądrości (12,13.16-19). Panie, nie ma oprócz Ciebie boga, co ma pieczę nad wszystkim, abyś miał dowodzić, że nie sądzisz niesprawiedliwie. Podstawą Twojej sprawiedliwości jest Twoja potęga, wszechwładza Twa sprawia, że wszystko oszczędzasz. Moc swą przejawiasz, gdy się nie wierzy w pełnię Twej potęgi, i karzesz zuchwalstwo świadomych. Potęgą władasz, a sądzisz łagodnie i rządzisz nami z wielką oględnością, bo do Ciebie należy moc, gdy zechcesz. Tak postępując nauczyłeś lud swój, że sprawiedliwy powinien być dobrym dla ludzi. I wlałeś swoim synom wielką nadzieję, że po występkach dajesz nawrócenie.

Oto słowo Boże.

 

PSALM  RESPONSORYJNY  (Ps 86,5-6.9-10.15-16)

 

REFREN: Panie, Ty jesteś dobry i łaskawy.

 

Tyś, Panie, dobry i łaskawy, *

pełen łaski dla wszystkich, którzy Cię wzywają.

Wysłuchaj, Panie, modlitwę moją, *

i zważ na głos mojej prośby.

 

Przyjdą wszystkie ludy przez Ciebie stworzone, †

i Tobie, Panie, oddadzą pokłon, *

będą sławiły Twe imię.

Bo Ty jesteś wielki i czynisz cuda: *

tylko Ty jesteś Bogiem.

 

Ale Tyś, Panie, Bogiem łaski i miłosierdzia, *

do gniewu nieskory, łagodny i bardzo wierny.

Wejrzyj na mnie *

i zmiłuj się nade mną.

 

CZYTANIE z Listu św. Pawła Apostoła do Rzymian (8,26-27). Bracia: Duch Święty przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Ten zaś, który przenika serca, zna zamiar Ducha, wie, że przyczynia się za świętymi zgodnie z wolą Bożą.

Oto słowo Boże.

 

AKLAMACJA: Alleluja.

Ziarnem jest słowo Boże, a siewcą jest Chrystus,

każdy, kto Go znajdzie, będzie żył na wieki.

 

SŁOWA EWANGELII według św. Mateusza (13,24-43). Jezus opowiedział tłumom tę przypowieść: „Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli. Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał chwastu między pszenicę i odszedł. A gdy zboże wyrosło i wypuściło kłosy, wtedy pojawił się i chwast. Słudzy gospodarza przyszli i zapytali go: «Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swej roli? Skąd więc się wziął na niej chwast?». Odpowiedział im: «Nieprzyjazny człowiek to sprawił». Rzekli mu słudzy: «Chcesz więc, żebyśmy poszli i zebrali go?». A on im odrzekł: «Nie, byście zbierając chwast nie wyrwali razem z nim i pszenicy. Pozwólcie obojgu róść aż do żniwa; a w czasie żniwa powiem żeńcom: Zbierzcie najpierw chwast i powiążcie go w snopki na spalenie; pszenicę zaś zwieźcie do mego spichlerza»”.

Inną przypowieść im powiedział: „Królestwo niebieskie podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posiał na swej roli. Jest ono najmniejsze ze wszystkich nasion, lecz gdy wyrośnie, jest większe od innych jarzyn i staje się drzewem, tak że ptaki przylatują z powietrza i gnieżdżą się na jego gałęziach”. Powiedział im inną przypowieść: „Królestwo niebieskie podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w trzy miary mąki, aż się wszystko zakwasiło”. To wszystko mówił Jezus tłumom w przypowieściach, a bez przypowieści nic im nie mówił. Tak miało się spełnić słowo Proroka: „Otworzę usta w przypowieściach, wypowiem rzeczy ukryte od założenia świata”. Wtedy odprawił tłumy i wrócił do domu. Tam przystąpili do Niego uczniowie i prosili Go: „Wyjaśnij nam przypowieść o chwaście”. On odpowiedział: „Tym, który sieje dobre nasienie, jest Syn Człowieczy. Rolą jest świat, dobrym nasieniem są synowie królestwa, chwastem zaś synowie Złego. Nieprzyjacielem, który posiał chwast, jest diabeł; żniwem jest koniec świata, a żeńcami są aniołowie. Jak więc zbiera się chwast i spala ogniem, tak będzie przy końcu świata. Syn Człowieczy pośle aniołów swoich: ci zbiorą z Jego królestwa wszystkie zgorszenia i tych, którzy dopuszczają się nieprawości, i wrzucą ich w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce w królestwie Ojca swego. Kto ma uszy, niechaj słucha”.

Oto słowo Pańskie.

 

ROZWAŻANIE: Gorliwi słudzy chcieliby natychmiast powyrywać z pola wszystkie chwasty, żeby nic nie zakłócało wzrostu uprawy. Tymczasem pole, na którym rośnie pszenica i chwast, to obraz królestwa Bożego na ziemi: stan „poplątania” dobra ze złem. „Pozwólcie obojgu róść aż do żniwa” - mówi gospodarz z przypowieści. Jezus, opowiadając tę przypowieść, pragnie pokazać swoim uczniom, że ich pierwszym i najważniejszym zadaniem jest troska o „pszenicę”, czyli o dobro, a nie walka ze złem.

Można chcieć poprawiać, wytykać, zmieniać, mówić: „to nie tak” – i na dodatek mieć rację. Tylko że tego rodzaju krytyka tak naprawdę zabija. Samą krytyką, bez miłości, nikogo nie da się zmienić. Zło często jest bardziej widoczne od dobra, przesłania je, kole w oczy. Skupianie się na walce z nim, na „wyrywaniu chwastów”, może w konsekwencji prowadzić do zaniedbania troski o dobro, która jest naszym pierwszym zadaniem.

Wypełnianie Bożego słowa wiąże się z cierpliwym czekaniem na efekty. Wymaga wiernego trwania przy Panu nawet wówczas, kiedy wydaje się, że nie ma żadnych owoców. Nie musimy szybko widzieć rezultatów naszych starań, nie muszą one również być takie, jak tego oczekujemy. To Jezus zbawia świat, nie my. Jako chrześcijanie nie możemy zapomnieć o tym, że jesteśmy tymi, którzy sieją, zaś wzrost daje Ktoś inny.

 

WIERZĘ

 

MODLITWA  WIERNYCH:

Boże, nasz Ojcze, prosimy Cię za Papieża, biskupów i prezbiterów, niech niestrudzenie głoszą, że nie ma innego Boga oprócz Ciebie.

Za naszą Ojczyznę, niech Polacy pielęgnują ziarno wiary w swoich rodzinach.

Za niewierzących, poszukujących, niech modlitwa wstawiennicza Kościoła wyjedna im łaskę powrotu do Ciebie.

Za zmarłych, niech dzięki krzyżowej ofierze Chrystusa osiągną udział w chwale nieba.

Za nas samych, niech Duch Święty prowadzi nas w naszej modlitwie i błaganiach.

 

PIEŚŃ  NA  PRZYGOTOWANIE  DARÓW: Złącz, Panie, miłujących Cię, L/268, M/170, S/539

 

MODLITWA NAD DARAMI: Boże, Ty jedyną, doskonałą Ofiarą zastąpiłeś rozmaite ofiary Starego Prawa, † przyjmij Ofiarę oddanych Ci sług i uświęć ją tak, jak pobłogosławiłeś dary Abla, * niech to, co każdy złożył na chwałę Twego majestatu, posłuży wszystkim do zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

PREFACJA  NA  NIEDZIELE  ZWYKŁE  28 – 35

 

PIEŚŃ  NA  KOMUNIĘ  I  NA  DZIĘKCZYNIENIE: O święta Uczto, E/412, S/237; Chwała, moc i dziękczynienie, E/340, albo: Dzięki, o Panie, E/100, L/96, S/501

 

ANTYFONA: Pan miłosierny i łaskawy sprawił, że trwa pamięć Jego cudów, * dał pokarm bogobojnym.

 

MÓDLMY SIĘ: Boże, nasz Ojcze, przybądź z pomocą swojemu ludowi, który nakarmiłeś Najświętszym Sakramentem, * spraw, aby porzucił dawne nałogi i prowadził nowe życie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

PIEŚŃ  NA  ZAKOŃCZENIE: Błogosław, Panie, nas, E/334, L/251, M/13, S/485

 

 

Autorzy:

Ks. Krzysztof Pałys OP – wprowadzenie do liturgii i rozważanie
Sabina Dzieniszewska  – modlitwa wiernych
Dorota Kopeć i Katarzyna Zielińska - wybór śpiewów

 

Objaśnienie skrótów:

E - Exsultate Deo, Wydawnictwo Światło-Życie, Kraków 2004;

L - Śpiewnik Liturgiczny, TN KUL, Lublin 1998;

N1 - Niepojęta Trójco, t. 1, Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Kraków 1998;

N2 - Niepojęta Trójco, t. 2, Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Kraków 2010;

P - ks. Z. Piasecki, Panu memu śpiewać chcę, PROMIC - Wydawnictwo Księży Marianów MIC, Warszawa 2007;

S - ks. J. Siedlecki, Śpiewnik Kościelny, Instytut Wydawniczy Księży Misjonarzy "Nasza Przeszłość", Kraków 2007

Sklep internetowy Shoper.pl