Ten produkt jest niedostępny.

 • Granice
 • Centrum Duchowosci Benedyktynskiej
 • Opoka
 • Wiara
 • Logo Marianum Travel
 • SPM logo
 • BiblioNetka
 • Idziemy
 • Kaplani
 • Vox Fm
 • Radio Niepokalanów
 • Radio polskie
 • Papierowe Mysli
 • Ewangelizuj.pl
 • droga.com.pl
 • logo kulturaonline
 • Sacroexpo
Oremus Nr 5 (224) 2015OPIS

W majowym numerze miesięcznika "Oremus":

- ciekawe i inspirujące komentarze oraz medytacje autorstwa o. Stanisława Łucarza SJ, historyka filozofii starożytnej i patrystycznej, kierownika duchowego i autora licznych publikacji;
- modlitwy wiernych opracowane przez Martę Regucką;
- w cyklu „Pokochać Psalmy” ks. dr Michał Kozak MIC kontynuuje opowieść o królu Dawidzie (cz. II);
- w ramach "Liturgicznego ABC" ks. dr Maciej Zachara MIC przybliża postać o. Lamberta Beauduina, benedyktyna, jednego z inicjatorów ruchu odnowy liturgicznej i prekursora ekumenizmu;
- Halina Świrska w cyklu "Nasza okładka" wprowadza Czytelników w symbolikę ikonograficznego przedstawienia Zesłania Ducha Świętego.

Ponadto jak w każdym numerze: czytania i modlitwy liturgiczne, propozycje śpiewów na niedziele i święta oraz części stałe Mszy świętej.

Miesięcznik „Oremus” ukazuje się od 1995 roku. Zawiera teksty liturgii Mszy świętej na każdy dzień. Daje wgląd w proponowane przez Kościół codzienne czytania biblijne i formularze mszalne, inspiruje do aktywnego uczestnictwa w liturgii. Dzięki zamieszczonym komentarzom i wprowadzeniom słowo Boże staje się bliższe, bardziej zrozumiałe. 

• Czytania liturgiczne

• Modlitwy mszalne
• Komentarze liturgiczne
• Medytacje na niedziele i uroczystości
• Modlitwa powszechna
• Propozycje śpiewów
• Artykuły o liturgii
• Informacje o nowościach wydawniczych

 

Wygodny, kieszonkowy format

W prenumeracie rocznej 1 NUMER GRATIS!

 

 

Zobacz numery archiwalne czasopisma OREMUSSPIS TREŚCI
FRAGMENT KSIĄŻKI

Niedziela, 24 maja
Niedziela Zesłania Ducha Świętego

Msza w dzień

W dzisiejszej prefacji modlimy się takimi słowami: „Aby doprowadzić do pełni Misterium Paschalne, zesłałeś dzisiaj Ducha Świętego na wszystkich, których uczyniłeś swoimi przybranymi dziećmi…”. To zdanie definiuje i zarazem ukazuje najgłębszą naturę dzisiejszej uroczystości. Ważne, by je dobrze zrozumieć. Czy Misterium Paschalne Jezusa Chrystusa było niepełne? I tak, i nie. W Jezusie Chrystusie było pełne, ale nie w nas. Dla nas bowiem moc Jego miłości i zwycięstwa nad szatanem i śmiercią pozostawała nadal na zewnątrz. Dziś, wraz ze swym przyjściem, Duch Święty wlewa ją w nasze serca. Misterium Paschalne staje się pełnią w nas.

PIEŚŃ NA WEJŚCIE: Pamiątkę dnia świątecznego, E/200, L/241, S/204, albo: Duchu Ogniu, E/191

ALBO ANTYFONA: Duch Pański napełnił okrąg ziemi, * Ten, który ogarnia wszystko, * zna każdą mowę. * Alleluja.

Albo:

Miłość Boża rozlana jest w naszych sercach * przez Ducha Świętego, który w nas mieszka. * Alleluja.

CHWAŁA

MÓDLMY SIĘ: Boże, Ty przez misterium dnia dzisiejszego uświęcasz swój Kościół ogarniający wszystkie ludy i narody, † ześlij dary Ducha Świętego na całą ziemię * i dokonaj w sercach wiernych tych cudów, które zdziałałeś w początkach głoszenia Ewangelii. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

CZYTANIE z Dziejów Apostolskich (2,1-11). Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle spadł z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. Przebywali wtedy w Jerozolimie pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak przemawiali w jego własnym języku. Pełni zdumienia i podziwu mówili: „Czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są Galilejczykami? Jakże więc każdy z was słyszy swój własny język ojczysty? – Partowie i Medowie, i Elamici, i mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii oraz Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które leżą blisko Cyreny, i przybysze z Rzymu, Żydzi oraz prozelici, Kreteńczycy i Arabowie – słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże”. 
Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 104,1.24.29-31.34)

REFREN: Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię.

Błogosław, duszo moja, Pana, * 
o Boże mój, Panie, Ty jesteś bardzo wielki. 
Jak liczne są dzieła Twoje, Panie, * 
ziemia jest pełna Twych stworzeń.

Gdy odbierasz im oddech, marnieją * 
i w proch się obracają. 
Stwarzasz je napełniając swym duchem * 
i odnawiasz oblicze ziemi.

Niech chwała Pana trwa na wieki, * 
niech Pan się raduje z dzieł swoich. 
Niech miła Mu będzie pieśń moja, * 
będę radował się w Panu.

CZYTANIE z Pierwszego Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian (12,3b-7.12-13). Bracia: Nikt nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: „Panem jest Jezus”. Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch; różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan; różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich. Wszystkim zaś objawia się Duch dla wspólnego dobra. Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest i z Chrystusem. Wszyscyśmy bowiem w jednym Duchu zostali ochrzczeni, aby stanowić jedno ciało: czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscyśmy też zostali napojeni jednym Duchem. 
Oto słowo Boże.

SEKWENCJA:

 

Przybądź, Duchu Święty,

Ześlij z nieba wzięty

Światła Twego strumień.

 

Przyjdź, Ojcze ubogich,

Przyjdź, Dawco łask drogich,

Przyjdź, Światłości sumień.

 

O, najmilszy z gości,

Słodka serc radości,

Słodkie orzeźwienie.

 

W pracy Tyś ochłodą,

W skwarze żywą wodą,

W płaczu utulenie.

 

Światłości najświętsza,

Serc wierzących wnętrza

Poddaj Twej potędze.

 

Bez Twojego tchnienia,

Cóż jest wśród stworzenia?

Jeno cierń i nędze.

 

Obmyj, co nieświęte,

Oschłym wlej zachętę,

Ulecz serca ranę.

 

Nagnij, co jest harde,

Rozgrzej serca twarde,

Prowadź zabłąkane.

 

Daj Twoim wierzącym,

W Tobie ufającym,

Siedmiorakie dary.

 

Daj zasługę męstwa,

Daj wieniec zwycięstwa,

Daj szczęście bez miary.

 

AKLAMACJA: Alleluja. 
Przyjdź, Duchu Święty, 
napełnij serca swoich wiernych 
i zapal w nich ogień swojej miłości.

SŁOWA EWANGELII według św. Jana (20,19-23). Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Przyszedł Jezus, stanął pośrodku, i rzekł do nich: „Pokój wam!”. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: „Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam”. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: „Weźmijcie Ducha Świętego. Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane”. 
Oto słowo Pańskie.

ROZWAŻANIE: Niesłychanie ważną rzecz mówi nam śpiewana dziś przed Ewangelią sekwencja „Przybądź, Duchu Święty”. Jest to jeden z najpiękniejszych hymnów Kościoła. Niestety, jego tłumaczenie na język polski, choć od strony poetyckiej bardzo piękne, nie jest wierne. Jedna ze zwrotek łacińskich głosi: „Sine tuo numine, nihil est in homine, nihil est innoxium”. Przetłumaczono to na język polski w taki sposób: „Bez Twojego tchnienia cóż jest wśród stworzenia, jeno cierń i nędze”. Tymczasem tekst łaciński, tłumaczony dosłownie, mówi: „Bez Twojej Bożej mocy nie ma nic w człowieku, nie ma nic, co by nie było szkodliwe”. Jest rzeczą niesłychanie ważną, abyśmy sobie uświadomili, że w nas wszystko jest „szkodliwe” bez mocy Ducha Świętego, a to dlatego że działają w nas konsekwencje grzechu pierworodnego, przez co żyjemy dla siebie, a nie dla Boga. Jeśli nie działa w nas Duch Święty, wszystko robimy dla siebie. Nawet nawracamy się dla siebie. Pozostajemy zamknięci w kręgu własnego egoizmu, a egoista nawet gdy chce przestać być egoistą, czyni to z motywów egoistycznych. To błędne koło. Ludzkimi siłami nic nie da się zrobić, ale zbawienie przychodzi od Pana! Dlatego wzywamy Ducha Świętego, żeby to On w nas sprawiał to, co Boże, żeby nas nawracał, czyli zmieniał głęboko nasz sposób myślenia. 
Wszystko, co sami tworzymy, wcześniej czy później ulegnie zniszczeniu. Wiedzieli o tym już starożytni Grecy i wyrażali to w micie o Chronosie, który pożera własne dzieci. Chronos to po grecku „czas”. Wszystko, co rodzi się w czasie, czas pochłonie. Natomiast to, co sprawia Duch Święty, pozostaje, bo ma pieczęć wieczności. Być może spotkaliśmy ludzi w podeszłym wieku, którzy wprawdzie stracili pamięć, ale widać było, że są święci, bo Duch Święty ich przekształcił. Podobnie mogliśmy też spotkać innych, „nieprzekształconych”, którzy przez własną inteligencję, siłę woli, ukrywali przez większą część swojego życia prawdę o sobie, lecz ona w końcu i tak wyszła na jaw (por. Łk 8,17).

WIERZĘ

MODLITWA WIERNYCH:
Dobry Ojcze, prosimy Cię, prowadź ochrzczonych do doskonałej miłości, aby wszyscy stanowili jedno.
Obdarzaj światłem Ducha Świętego spowiedników, aby przyprowadzali grzeszników do zdroju Twego miłosierdzia.
Rozpal w sercach chrześcijan charyzmaty i „różne dary łask”, aby pomnażali wspólne dobro w świecie.
Umacniaj tych, którzy walczą z korupcją i innym przejawami niesprawiedliwości w środowiskach pracy, aby odważnie dawali świadectwo prawdzie.
Napełnij nasze serca darami Ducha Świętego, abyśmy radowali się niezawodną nadzieją w każdej życiowej sytuacji.

PIEŚŃ NA PRZYGOTOWANIE DARÓW: Ojcze, Stwórco wszechświata, E/198, L/239

MODLITWA NAD DARAMI: Panie, nasz Boże, † spraw, aby zgodnie z obietnicą Twojego Syna, Duch Święty dał nam głębiej zrozumieć tajemnicę Eucharystii, * i doprowadził nas do całej prawdy. Przez Chrystusa, Pana naszego.

PREFACJA O ZESŁANIU DUCHA ŚWIĘTEGO 27

PIEŚŃ NA KOMUNIĘ I NA DZIĘKCZYNIENIE: Pan Wieczernik przygotował, E/415, L/284, M/191, S/243; Pamiątkę dnia świątecznego, E/200 (zwr. 5-6), L/241 (zwr. 12-13)

ANTYFONA: Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym * i głosili wielkie dzieła Boże. * Alleluja.

MÓDLMY SIĘ: Boże, Ty udzielasz swojemu Kościołowi nadprzyrodzonych darów, † zachowaj łaskę, którą go obdarzyłeś, * aby zawsze działała w nas moc Ducha Świętego, a Pokarm eucharystyczny przez Niego uświęcony przyczynił się do naszego wiecznego zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego.

UROCZYSTE BŁOGOSŁAWIEŃSTWO: Bóg, Ojciec światłości, który w dniu dzisiejszym oświecił dusze uczniów przez zesłanie Ducha Pocieszyciela, † niech wam udzieli swojego błogosławieństwa * i napełni was darami Ducha Świętego.
Amen.
Niech ogień Ducha Świętego, † który ukazał się nad uczniami, * oczyści wasze serca od wszelkiego grzechu i przeniknie was swoim światłem.
Amen.
Duch Święty, który zjednoczył różne narody w wyznawaniu tej samej wiary, † niech sprawi, abyście trwali w tej wierze * i od nadziei przeszli do oglądania Boga w niebie.
Amen.
Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec i Syn,  i Duch Święty.
Amen.

PIEŚŃ NA ZAKOŃCZENIE: Przybądź, Stwórco, Duchu Boży, L/243, S/206


Autorzy:
O. Stanisław Łucarz SJ – wprowadzenie do liturgii i rozważanie
Marta Regucka – modlitwa wiernych
Katarzyna Zielińska i Dorota Kopeć - wybór śpiewów
Objaśnienie skrótów:
E - Exsultate Deo, Wydawnictwo Światło-Życie, Kraków 2004;
L - Śpiewnik Liturgiczny, TN KUL, Lublin 1998;
M - ks. Z. Piasecki, Panu memu śpiewać chcę, PROMIC - Wydawnictwo Księży Marianów MIC, Warszawa 2007;
S - ks. J. Siedlecki, Śpiewnik Kościelny, Instytut Wydawniczy Księży Misjonarzy "Nasza Przeszłość", Kraków 2007

Sklep internetowy Shoper.pl