Oremus - nr archiwalne
6.4
PLN
Oremus Nr 3 (222) 2015
Oremus Nr 3 (222) 2015
wydawnictwo: Promic
format: 110 x 159 mm
E-BOOK
Ocena:
(Ilość ocen: 0)
Cena: 6,40 zł
Numer archiwalny Osoby pragnące kupić numer archiwalny prosimy o kontakt. Tel.: 22 651 90 54 wew. 130, 131 lub przez e-mail: handlowy@wydawnictwo.pl

Dane techniczne

wydawnictwo Promic
format 110 x 159 mm

 

W marcowym numerze miesięcznika "Oremus":

 

- W nowym cyklu „Pokochać Psalmy” ks. Michał Kozak MIC, biblista i rekolekcjonista, wprowadza Czytelników w fascynujący świat Księgi Psalmów. Artykuł "Skąd przychodzą Psalmy. Król Dawid" jest pierwszym z dwóch poświęconych postaci króla Dawida;
- komentarze i medytacje przygotowane przez o. Jakuba Kruczka OP;
- modlitwy wiernych w opracowaniu Bogny Paszkiewicz;
- szczególna Droga Krzyżowa, której autorem jest ks. Jakub Szcześniak; autor w krótkich medytacjach każdej stacji przygląda się gestom rąk ludzi, których Chrystus spotkał na swej drodze krzyżowej;
- w ramach "Liturgicznego ABC" ks. dr Maciej Zachara MIC przybliża postać o. Prospera Guerangera (1805-1875), francuskiego benedyktyna, który w XIX wieku zainicjiował w Kościele ruch liturgiczny;
- Halina Świrska w cyklu "Nasza okładka" wprowadza Czytelników w symbolikę ikonograficznego przedstawienia Ukrzyzowania.

Ponadto jak w każdym numerze: czytania i modlitwy liturgiczne, propozycje śpiewów na niedziele i święta, części stałe Mszy świętej. 

Miesięcznik „Oremus” ukazuje się od 1995 roku. Zawiera teksty liturgii Mszy świętej na każdy dzień. Daje wgląd w proponowane przez Kościół codzienne czytania biblijne i formularze mszalne, inspiruje do aktywnego uczestnictwa w liturgii. Dzięki zamieszczonym komentarzom i wprowadzeniom słowo Boże staje się bliższe, bardziej zrozumiałe. 

• Czytania liturgiczne

• Modlitwy mszalne
• Komentarze liturgiczne
• Medytacje na niedziele i uroczystości
• Modlitwa powszechna
• Propozycje śpiewów
• Artykuły o liturgii
• Informacje o nowościach wydawniczych

 

Wygodny, kieszonkowy format

W prenumeracie rocznej 1 NUMER GRATIS!

 

 

Zobacz numery archiwalne czasopisma OREMUS

DRUKUJ OPIS

Niedziela, 15 marca
Czwarta niedziela Wielkiego Postu

Przychodzimy na niedzielną Eucharystię, aby usłyszeć dobrą nowinę o miłości Boga do nas, aby na nowo otworzyć się na Jego światło. Czasami lękamy się tego światła i wolimy żyć w półmroku, a nawet w całkowitej ciemności grzechu. Jezus Chrystus przychodzi, aby wyprowadzić nas z mroku do światła, aby objawić nam Ojca, który jest bogaty w miłosierdzie, który nie potępia, ale przebacza i podnosi. Droga do Boga została przed nami otwarta, możemy nią iść z ufnością, a jeśli zbłądzimy, możemy na nią powrócić. Jednak aby nie trwać w ciemności, codziennie trzeba na nowo decydować się na podążanie ku światłu, którym jest Chrystus.

PIEŚŃ NA WEJŚCIE: Panie, umocnij wiarę naszą, M/195, S/520 (zwr. 1-2), albo: Panie i Boże, grzeszników chroń, E/417

ALBO ANTYFONA: Raduj się, Jerozolimo, * zbierzcie się wszyscy, którzy ją kochacie. * Cieszcie się, wy, którzy byliście smutni, * weselcie się i nasycajcie u źródła waszej pociechy.

MÓDLMY SIĘ: Boże, Ty za pośrednictwem swojego Syna pojednałeś ludzkość ze sobą, * spraw, aby lud chrześcijański z żywą wiarą i szczerym oddaniem śpieszył ku nadchodzącym świętom wielkanocnym. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

CZYTANIE z Drugiej Księgi Kronik (36,14-16.19-23). Wszyscy naczelnicy Judy, kapłani i lud mnożyli nieprawości, naśladując wszelkie obrzydliwości narodów pogańskich i bezczeszcząc świątynię, którą Pan poświęcił w Jerozolimie. Bóg ich ojców, Pan, bez wytchnienia wysyłał do nich swoich posłańców, albowiem litował się nad swym ludem i nad swym mieszkaniem. Oni jednak szydzili z Bożych wysłanników, lekceważyli ich słowa i wyśmiewali się z Jego proroków, aż wzmógł się gniew Pana na Jego naród do tego stopnia, iż nie było ocalenia. Spalili też Chaldejczycy świątynię Bożą i zburzyli mury Jerozolimy, wszystkie jej pałace spalili ogniem i wzięli się do zniszczenia wszystkich kosztownych sprzętów. Ocalałą spod miecza resztę król uprowadził do Babilonu i stali się niewolnikami jego i jego synów aż do nadejścia panowania perskiego. I tak się spełniło słowo Pana wypowiedziane przez usta Jeremiasza: „Dokąd kraj nie wywiąże się ze swych szabatów, będzie leżał odłogiem przez cały czas swego zniszczenia, to jest przez siedemdziesiąt lat”. Aby się spełniło słowo Pana z ust Jeremiasza, pobudził Pan ducha Cyrusa, króla perskiego, w pierwszym roku jego panowania, tak iż obwieścił on również na piśmie w całym państwie swoim, co następuje: „Tak mówi Cyrus, król perski: Wszystkie państwa ziemi dał mi Pan, Bóg niebios. I On mi rozkazał zbudować Mu dom w Jerozolimie, w Judzie. Jeśli z całego ludu Jego jest między wami jeszcze ktoś, to niech Bóg jego będzie z nim; a niech idzie!”.
Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 137,1-6)

REFREN: Kościele święty, nie zapomnę ciebie.

Nad rzekami Babilonu siedzieliśmy i płakali *
wspominając Syjon.
Na topolach tamtej krainy *
zawiesiliśmy nasze harfy.

Bo ci, którzy nas uprowadzili, *
żądali od nas pieśni.
Nasi gnębiciele żądali pieśni radosnej: *
„Zaśpiewajcie nam którąś z pieśni syjońskich”.

Jakże możemy śpiewać pieśń Pańską *
w obcej krainie?
Jeruzalem, jeśli zapomnę o tobie, *
niech uschnie moja prawica.

Niech mi język przyschnie do gardła, *
jeśli nie będę o tobie pamiętał,
jeśli nie wyniosę Jeruzalem *
ponad wszystką swą radość.

CZYTANIE z Listu św. Pawła Apostoła do Efezjan (2,4-10). Bracia: Bóg będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował, i to nas, umarłych na skutek występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia. Łaską bowiem jesteście zbawieni! Razem też wskrzesił nas i razem posadził na wyżynach niebieskich, w Chrystusie Jezusie, aby w nadchodzących wiekach przemożne bogactwo Jego łaski wykazać na przykładzie dobroci względem nas, w Chrystusie Jezusie. Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest to dar Boga: nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. Jesteśmy bowiem Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie dla dobrych czynów, które Bóg z góry przygotował, abyśmy je pełnili.
Oto słowo Boże.

AKLAMACJA: Chwała Tobie, Królu wieków.
Tak Bóg umiłował świat,
że dał swojego Syna Jednorodzonego;
każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne.

SŁOWA EWANGELII według św. Jana (3,14-21). Jezus powiedział do Nikodema: „Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego. A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło: bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto się dopuszcza nieprawości, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby nie potępiono jego uczynków. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki są dokonane w Bogu”.
Oto słowo Pańskie.

ROZWAŻANIE: W nas i wokół nas jest wiele zła, niesprawiedliwości, grzechu, buntu przeciwko Bogu... Wielu ludzi „szydzi z Bożych wysłanników, lekceważy ich słowa i wyśmiewa się z Jego proroków”. Jest także wiele cierpienia i bólu niezawinionego przez ludzi: katastrofy, choroby, bezrobocie, samotność... Dlatego tak bardzo potrzebujemy Bożego miłosierdzia. W przejmujący sposób mówił o tym św. Jan Paweł II podczas konsekracji Bazyliki Miłosierdzia Bożego w Krakowie, 17 sierpnia 2002 roku: „Na wszystkich kontynentach z głębi ludzkiego cierpienia zdaje się wznosić wołanie o miłosierdzie”. Zawierzając świat Bożemu miłosierdziu, św. Jan Paweł II zapewniał, że „w miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście”.
Św. Paweł Apostoł z całą mocą przypomina, że Bóg jest bogaty w miłosierdzie. Jego miłość jest zawsze aktualna i niezmienna, nie chce i nie może dać nam niczego innego, jak tylko dobro. Kiedy spotykają nas przeciwności, trudno nam wierzyć w to, że Bóg nas kocha. Warto wtedy popatrzyć na Krzyż, który jest i pozostanie znakiem niezawodnej miłości Boga do nas: „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne”. Dlatego ludzie wierzący w Chrystusa chcą mieć stale Jego krzyż w zasięgu wzroku, aby na niego spoglądać. Krzyż Chrystusa jest także znakiem nadziei, z którego płynie dla nas błogosławieństwo.
Czas Wielkiego Postu jest zaproszeniem, abyśmy zbliżając się do znaku naszego zbawienia, otwierali serca na łaski, których Bóg chce nam udzielić w ukrzyżowanym i zmartwychwstałym Synu. „W krzyżu cierpienie, w krzyżu zbawienie, w krzyżu miłości nauka (...). Kto krzyż odgadnie, ten nie upadnie w boleści sercu zadanej”. Ukrzyżowany Chrystus udziela łaski tym, którzy pragną powrócić do Boga i podejmują wysiłek nawrócenia. On umacnia także tych, którzy szukają pomocy i siły do dźwigania codziennych trudów życia.

WIERZĘ

MODLITWA WIERNYCH:
• Panie, napełnij ochrzczonych radością z Twego zbawienia, aby promieniowali nią w świecie.
• Obdarz swoją łaską Papieża, aby w mocy Ducha głosił Twoje słowo i mądrze przewodził Twemu ludowi.
• Daj rządzącym głębokie zrozumienie godności życia ludzkiego, aby odważnie stawali w obronie krzywdzonych i bezbronnych.
• Wprowadź do swego królestwa naszych zmarłych, aby na wieki mieli udział w Twojej radości.
• Pozwól nam coraz bardziej zbliżać się do Twego światła, aby wszystkie nasze uczynki dokonywały się w Tobie.

PIEŚŃ NA PRZYGOTOWANIE DARÓW: Jezu miłosierny! Ty nie dogasisz, E/222, albo: Chrystus, Chrystus, E/339, S/495

MODLITWA NAD DARAMI: Panie, nasz Boże, z radością przynosimy Tobie dary na Ofiarę, która nas uzdrawia, † i pokornie Cię prosimy, * abyśmy ją złożyli z należytą czcią i z żywą wiarą za zbawienie świata. Przez Chrystusa, Pana naszego.

PREFACJA WIELKOPOSTNA 8 – 9

PIEŚŃ NA KOMUNIĘ I NA DZIĘKCZYNIENIE: O, Panie, Ty nam dajesz, E/411, M/187, S/236; Niech żyje Jezus, S/514, albo: Niech błogosławiony będzie Bóg, E/24, L/12, S/580

ANTYFONA: Jeruzalem wzniesione jako miasto * gęsto i ściśle zabudowane. * Do niego wstępują pokolenia Pańskie, * aby wielbić imię Pana.

MÓDLMY SIĘ: Boże, Ty oświecasz każdego człowieka na ten świat przychodzącego, † oświeć nasze serca światłem swojej łaski, * aby nasze myśli zawsze były godne Ciebie, a nasza miłość ku Tobie szczera. Przez Chrystusa, Pana naszego.

PIEŚŃ NA ZAKOŃCZENIE: Jak naród wybrany, M/328, albo: Dałeś nam przykład, o Jezu, E/220, L/174, S/104


Autorzy:
O. Jakub Kruczek OP – wprowadzenie do liturgii i rozważanie
Bogna Paszkiewicz – modlitwa wiernych
Katarzyna Zielińska i Dorota Kopeć - wybór śpiewów


Objaśnienie skrótów:
E - Exsultate Deo, Wydawnictwo Światło-Życie, Kraków 2004;
L - Śpiewnik Liturgiczny, TN KUL, Lublin 1998;
N1 - Niepojęta Trójco, t. 1, Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Kraków 1998;
N2 - Niepojęta Trójco, t. 2, Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Kraków 2010;
P - ks. Z. Piasecki, Panu memu śpiewać chcę, PROMIC - Wydawnictwo Księży Marianów MIC, Warszawa 2007;
S - ks. J. Siedlecki, Śpiewnik Kościelny, Instytut Wydawniczy Księży Misjonarzy "Nasza Przeszłość", Kraków 2007

DODAJ OPINIE

OPINIE KLIENTÓW

Opinie o produkcie (0)

Przypomnimy Ci, kiedy produkt będzie dostępny.

 • Granice
 • Centrum Duchowosci Benedyktynskiej
 • Opoka
 • Wiara
 • BiblioNetka
 • Idziemy
 • Kaplani
 • Vox Fm
 • Radio Niepokalanów
 • Radio polskie
 • Papierowe Mysli
 • Ewangelizuj.pl
 • droga.com.pl
 • logo kulturaonline
 • Sacroexpo
 • Logo Marianum Travel
 • SPM logo
Oremus Nr 3 (222) 2015OPIS

 

W marcowym numerze miesięcznika "Oremus":

 

- W nowym cyklu „Pokochać Psalmy” ks. Michał Kozak MIC, biblista i rekolekcjonista, wprowadza Czytelników w fascynujący świat Księgi Psalmów. Artykuł "Skąd przychodzą Psalmy. Król Dawid" jest pierwszym z dwóch poświęconych postaci króla Dawida;
- komentarze i medytacje przygotowane przez o. Jakuba Kruczka OP;
- modlitwy wiernych w opracowaniu Bogny Paszkiewicz;
- szczególna Droga Krzyżowa, której autorem jest ks. Jakub Szcześniak; autor w krótkich medytacjach każdej stacji przygląda się gestom rąk ludzi, których Chrystus spotkał na swej drodze krzyżowej;
- w ramach "Liturgicznego ABC" ks. dr Maciej Zachara MIC przybliża postać o. Prospera Guerangera (1805-1875), francuskiego benedyktyna, który w XIX wieku zainicjiował w Kościele ruch liturgiczny;
- Halina Świrska w cyklu "Nasza okładka" wprowadza Czytelników w symbolikę ikonograficznego przedstawienia Ukrzyzowania.

Ponadto jak w każdym numerze: czytania i modlitwy liturgiczne, propozycje śpiewów na niedziele i święta, części stałe Mszy świętej. 

Miesięcznik „Oremus” ukazuje się od 1995 roku. Zawiera teksty liturgii Mszy świętej na każdy dzień. Daje wgląd w proponowane przez Kościół codzienne czytania biblijne i formularze mszalne, inspiruje do aktywnego uczestnictwa w liturgii. Dzięki zamieszczonym komentarzom i wprowadzeniom słowo Boże staje się bliższe, bardziej zrozumiałe. 

• Czytania liturgiczne

• Modlitwy mszalne
• Komentarze liturgiczne
• Medytacje na niedziele i uroczystości
• Modlitwa powszechna
• Propozycje śpiewów
• Artykuły o liturgii
• Informacje o nowościach wydawniczych

 

Wygodny, kieszonkowy format

W prenumeracie rocznej 1 NUMER GRATIS!

 

 

Zobacz numery archiwalne czasopisma OREMUSSPIS TREŚCI
FRAGMENT KSIĄŻKI

Niedziela, 15 marca
Czwarta niedziela Wielkiego Postu

Przychodzimy na niedzielną Eucharystię, aby usłyszeć dobrą nowinę o miłości Boga do nas, aby na nowo otworzyć się na Jego światło. Czasami lękamy się tego światła i wolimy żyć w półmroku, a nawet w całkowitej ciemności grzechu. Jezus Chrystus przychodzi, aby wyprowadzić nas z mroku do światła, aby objawić nam Ojca, który jest bogaty w miłosierdzie, który nie potępia, ale przebacza i podnosi. Droga do Boga została przed nami otwarta, możemy nią iść z ufnością, a jeśli zbłądzimy, możemy na nią powrócić. Jednak aby nie trwać w ciemności, codziennie trzeba na nowo decydować się na podążanie ku światłu, którym jest Chrystus.

PIEŚŃ NA WEJŚCIE: Panie, umocnij wiarę naszą, M/195, S/520 (zwr. 1-2), albo: Panie i Boże, grzeszników chroń, E/417

ALBO ANTYFONA: Raduj się, Jerozolimo, * zbierzcie się wszyscy, którzy ją kochacie. * Cieszcie się, wy, którzy byliście smutni, * weselcie się i nasycajcie u źródła waszej pociechy.

MÓDLMY SIĘ: Boże, Ty za pośrednictwem swojego Syna pojednałeś ludzkość ze sobą, * spraw, aby lud chrześcijański z żywą wiarą i szczerym oddaniem śpieszył ku nadchodzącym świętom wielkanocnym. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

CZYTANIE z Drugiej Księgi Kronik (36,14-16.19-23). Wszyscy naczelnicy Judy, kapłani i lud mnożyli nieprawości, naśladując wszelkie obrzydliwości narodów pogańskich i bezczeszcząc świątynię, którą Pan poświęcił w Jerozolimie. Bóg ich ojców, Pan, bez wytchnienia wysyłał do nich swoich posłańców, albowiem litował się nad swym ludem i nad swym mieszkaniem. Oni jednak szydzili z Bożych wysłanników, lekceważyli ich słowa i wyśmiewali się z Jego proroków, aż wzmógł się gniew Pana na Jego naród do tego stopnia, iż nie było ocalenia. Spalili też Chaldejczycy świątynię Bożą i zburzyli mury Jerozolimy, wszystkie jej pałace spalili ogniem i wzięli się do zniszczenia wszystkich kosztownych sprzętów. Ocalałą spod miecza resztę król uprowadził do Babilonu i stali się niewolnikami jego i jego synów aż do nadejścia panowania perskiego. I tak się spełniło słowo Pana wypowiedziane przez usta Jeremiasza: „Dokąd kraj nie wywiąże się ze swych szabatów, będzie leżał odłogiem przez cały czas swego zniszczenia, to jest przez siedemdziesiąt lat”. Aby się spełniło słowo Pana z ust Jeremiasza, pobudził Pan ducha Cyrusa, króla perskiego, w pierwszym roku jego panowania, tak iż obwieścił on również na piśmie w całym państwie swoim, co następuje: „Tak mówi Cyrus, król perski: Wszystkie państwa ziemi dał mi Pan, Bóg niebios. I On mi rozkazał zbudować Mu dom w Jerozolimie, w Judzie. Jeśli z całego ludu Jego jest między wami jeszcze ktoś, to niech Bóg jego będzie z nim; a niech idzie!”.
Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 137,1-6)

REFREN: Kościele święty, nie zapomnę ciebie.

Nad rzekami Babilonu siedzieliśmy i płakali *
wspominając Syjon.
Na topolach tamtej krainy *
zawiesiliśmy nasze harfy.

Bo ci, którzy nas uprowadzili, *
żądali od nas pieśni.
Nasi gnębiciele żądali pieśni radosnej: *
„Zaśpiewajcie nam którąś z pieśni syjońskich”.

Jakże możemy śpiewać pieśń Pańską *
w obcej krainie?
Jeruzalem, jeśli zapomnę o tobie, *
niech uschnie moja prawica.

Niech mi język przyschnie do gardła, *
jeśli nie będę o tobie pamiętał,
jeśli nie wyniosę Jeruzalem *
ponad wszystką swą radość.

CZYTANIE z Listu św. Pawła Apostoła do Efezjan (2,4-10). Bracia: Bóg będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował, i to nas, umarłych na skutek występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia. Łaską bowiem jesteście zbawieni! Razem też wskrzesił nas i razem posadził na wyżynach niebieskich, w Chrystusie Jezusie, aby w nadchodzących wiekach przemożne bogactwo Jego łaski wykazać na przykładzie dobroci względem nas, w Chrystusie Jezusie. Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest to dar Boga: nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. Jesteśmy bowiem Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie dla dobrych czynów, które Bóg z góry przygotował, abyśmy je pełnili.
Oto słowo Boże.

AKLAMACJA: Chwała Tobie, Królu wieków.
Tak Bóg umiłował świat,
że dał swojego Syna Jednorodzonego;
każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne.

SŁOWA EWANGELII według św. Jana (3,14-21). Jezus powiedział do Nikodema: „Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego. A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło: bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto się dopuszcza nieprawości, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby nie potępiono jego uczynków. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki są dokonane w Bogu”.
Oto słowo Pańskie.

ROZWAŻANIE: W nas i wokół nas jest wiele zła, niesprawiedliwości, grzechu, buntu przeciwko Bogu... Wielu ludzi „szydzi z Bożych wysłanników, lekceważy ich słowa i wyśmiewa się z Jego proroków”. Jest także wiele cierpienia i bólu niezawinionego przez ludzi: katastrofy, choroby, bezrobocie, samotność... Dlatego tak bardzo potrzebujemy Bożego miłosierdzia. W przejmujący sposób mówił o tym św. Jan Paweł II podczas konsekracji Bazyliki Miłosierdzia Bożego w Krakowie, 17 sierpnia 2002 roku: „Na wszystkich kontynentach z głębi ludzkiego cierpienia zdaje się wznosić wołanie o miłosierdzie”. Zawierzając świat Bożemu miłosierdziu, św. Jan Paweł II zapewniał, że „w miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście”.
Św. Paweł Apostoł z całą mocą przypomina, że Bóg jest bogaty w miłosierdzie. Jego miłość jest zawsze aktualna i niezmienna, nie chce i nie może dać nam niczego innego, jak tylko dobro. Kiedy spotykają nas przeciwności, trudno nam wierzyć w to, że Bóg nas kocha. Warto wtedy popatrzyć na Krzyż, który jest i pozostanie znakiem niezawodnej miłości Boga do nas: „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne”. Dlatego ludzie wierzący w Chrystusa chcą mieć stale Jego krzyż w zasięgu wzroku, aby na niego spoglądać. Krzyż Chrystusa jest także znakiem nadziei, z którego płynie dla nas błogosławieństwo.
Czas Wielkiego Postu jest zaproszeniem, abyśmy zbliżając się do znaku naszego zbawienia, otwierali serca na łaski, których Bóg chce nam udzielić w ukrzyżowanym i zmartwychwstałym Synu. „W krzyżu cierpienie, w krzyżu zbawienie, w krzyżu miłości nauka (...). Kto krzyż odgadnie, ten nie upadnie w boleści sercu zadanej”. Ukrzyżowany Chrystus udziela łaski tym, którzy pragną powrócić do Boga i podejmują wysiłek nawrócenia. On umacnia także tych, którzy szukają pomocy i siły do dźwigania codziennych trudów życia.

WIERZĘ

MODLITWA WIERNYCH:
• Panie, napełnij ochrzczonych radością z Twego zbawienia, aby promieniowali nią w świecie.
• Obdarz swoją łaską Papieża, aby w mocy Ducha głosił Twoje słowo i mądrze przewodził Twemu ludowi.
• Daj rządzącym głębokie zrozumienie godności życia ludzkiego, aby odważnie stawali w obronie krzywdzonych i bezbronnych.
• Wprowadź do swego królestwa naszych zmarłych, aby na wieki mieli udział w Twojej radości.
• Pozwól nam coraz bardziej zbliżać się do Twego światła, aby wszystkie nasze uczynki dokonywały się w Tobie.

PIEŚŃ NA PRZYGOTOWANIE DARÓW: Jezu miłosierny! Ty nie dogasisz, E/222, albo: Chrystus, Chrystus, E/339, S/495

MODLITWA NAD DARAMI: Panie, nasz Boże, z radością przynosimy Tobie dary na Ofiarę, która nas uzdrawia, † i pokornie Cię prosimy, * abyśmy ją złożyli z należytą czcią i z żywą wiarą za zbawienie świata. Przez Chrystusa, Pana naszego.

PREFACJA WIELKOPOSTNA 8 – 9

PIEŚŃ NA KOMUNIĘ I NA DZIĘKCZYNIENIE: O, Panie, Ty nam dajesz, E/411, M/187, S/236; Niech żyje Jezus, S/514, albo: Niech błogosławiony będzie Bóg, E/24, L/12, S/580

ANTYFONA: Jeruzalem wzniesione jako miasto * gęsto i ściśle zabudowane. * Do niego wstępują pokolenia Pańskie, * aby wielbić imię Pana.

MÓDLMY SIĘ: Boże, Ty oświecasz każdego człowieka na ten świat przychodzącego, † oświeć nasze serca światłem swojej łaski, * aby nasze myśli zawsze były godne Ciebie, a nasza miłość ku Tobie szczera. Przez Chrystusa, Pana naszego.

PIEŚŃ NA ZAKOŃCZENIE: Jak naród wybrany, M/328, albo: Dałeś nam przykład, o Jezu, E/220, L/174, S/104


Autorzy:
O. Jakub Kruczek OP – wprowadzenie do liturgii i rozważanie
Bogna Paszkiewicz – modlitwa wiernych
Katarzyna Zielińska i Dorota Kopeć - wybór śpiewów


Objaśnienie skrótów:
E - Exsultate Deo, Wydawnictwo Światło-Życie, Kraków 2004;
L - Śpiewnik Liturgiczny, TN KUL, Lublin 1998;
N1 - Niepojęta Trójco, t. 1, Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Kraków 1998;
N2 - Niepojęta Trójco, t. 2, Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Kraków 2010;
P - ks. Z. Piasecki, Panu memu śpiewać chcę, PROMIC - Wydawnictwo Księży Marianów MIC, Warszawa 2007;
S - ks. J. Siedlecki, Śpiewnik Kościelny, Instytut Wydawniczy Księży Misjonarzy "Nasza Przeszłość", Kraków 2007

Sklep internetowy Shoper.pl