Oremus - nr archiwalne
6.4
PLN
Oremus Nr 2 (197) 2013
Oremus Nr 2 (197) 2013
autor: Promic
wydawnictwo: Promic
format: 110 x 159 mm
Ocena:
(Ilość ocen: 0)
Cena: 6,40 zł
Numer archiwalny Osoby pragnące kupić numer archiwalny prosimy o kontakt. Tel.: 22 651 90 54 wew. 130, 131 lub przez e-mail: handlowy@wydawnictwo.pl

Dane techniczne

wydawnictwo Promic
format 110 x 159 mm

Miesięcznik „Oremus” zawiera teksty liturgii Mszy świętej na każdy dzień. Daje wgląd w proponowane przez Kościół codzienne czytania biblijne i formularze mszalne, inspiruje do aktywnego uczestnictwa w liturgii. Dzięki zamieszczonym komentarzom i wprowadzeniom słowo Boże staje się bliższe, bardziej zrozumiałe. Miesięcznik ukazuje się od 1995 roku.

• Czytania liturgiczne
• Modlitwy mszalne
• Komentarze liturgiczne
• Medytacje na niedziele i uroczystości
• Modlitwa powszechna
• Propozycje śpiewów
• Artykuły o liturgii
• Informacje o nowościach wydawniczych

Wygodny, kieszonkowy format.

W prenumeracie rocznej 1 NUMER GRATIS!

DRUKUJ OPIS

 

 

 

 

Środa, 13 lutego
Środa Popielcowa

 

Modlitwy dzisiejszej celebracji jasno określają cel okresu przygotowania paschalnego, który właśnie się rozpoczyna. Prosimy Pana, aby pomógł nam przygotować się przez pokutę, wyrzeczenia, zadośćuczynienie, post, modlitwę i jałmużnę do zjednoczenia z Chrystusem w Jego paschalnym misterium. Aby pomógł nam przygotować nasze serca, dostrzec potrzebę zbawienia, poczuć smak wdzięczności, rozbudzić w sobie miłość do Boga i bliźniego. „Dmijcie w róg na Syjonie!” – woła prorok Joel. „Oto teraz dzień zbawienia” – dopowiada Apostoł.

 

PIEŚŃ  NA  WEJŚCIE: Bądź mi litościw, Boże nieskończony, E/216, L/171, S/102

 

ALBO  ANTYFONA: Panie, Ty wszystkim okazujesz miłosierdzie * i żadnego ze swych stworzeń nie masz w nienawiści. * Nie zważasz na grzechy ludzi, * aby mogli się nawrócić, * przebaczasz im, bo Ty jesteś Panem, Bogiem naszym.

 

MÓDLMY SIĘ: Panie, nasz Boże, daj nam przez święty post zacząć okres pokuty, * aby nasze wyrzeczenia umocniły nas do walki ze złym duchem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 

CZYTANIE z Księgi proroka Joela (2,12-18). Tak mówi Pan: „Nawróćcie się do mnie całym swym sercem, przez post i płacz, i lament. Rozdzierajcie jednak wasze serca, a nie szaty! Nawróćcie się do Pana, Boga waszego! On bowiem jest łaskawy, miłosierny, nieskory do gniewu i wielki w łaskawości, a lituje się na widok niedoli. Któż wie, czy się nie zastanowi, czy się nie zlituje i pozostawi po sobie błogosławieństwo plonów na ofiarę z pokarmów i ofiarę płynną dla Pana, Boga waszego. Dmijcie w róg na Syjonie, zarządźcie święty post, ogłoście zgromadzenie. Zbierzcie lud, zwołajcie świętą społeczność, zgromadźcie starców, zbierzcie dzieci i ssących piersi; niech wyjdzie oblubieniec ze swojej komnaty, a oblubienica ze swego pokoju. Między przedsionkiem a ołtarzem niechaj płaczą kapłani, słudzy Pana! Niech mówią: «Przepuść, Panie, ludowi Twojemu i nie daj dziedzictwa swego na pohańbienie, aby poganie nie zapanowali nad nami. Czemuż mówić mają między narodami: Gdzież jest ich Bóg?»”. Pan zapalił się zazdrosną miłością ku swojej ziemi, i zmiłował się nad swoim ludem.

Oto słowo Boże.

 

PSALM  RESPONSORYJNY  (Ps 51,3-6a.12-14.17)

 

REFREN: Zmiłuj się, Panie, bo jesteśmy grzeszni.

 

Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej, *

w ogromie swej litości zgładź moją nieprawość.

Obmyj mnie zupełnie z mojej winy *

i oczyść mnie z grzechu mojego.

 

Uznaję bowiem nieprawość swoją, *

a grzech mój jest zawsze przede mną.

Przeciwko Tobie zgrzeszyłem *

i uczyniłem, co złe jest przed Tobą.

 

 

Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste *

i odnów we mnie moc ducha.

Nie odrzucaj mnie od swego oblicza *

i nie odbieraj mi świętego ducha swego.

 

Przywróć mi radość z Twojego zbawienia *

i wzmocnij mnie duchem ofiarnym.

Panie, otwórz wargi moje, *

a usta moje będą głosić Twoją chwałę.

 

CZYTANIE z Drugiego Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian (5,20—6,2). Bracia: W imieniu Chrystusa spełniamy posłannictwo jakby Boga samego, który przez nas udziela napomnień. W imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem. On to dla nas grzechem uczynił Tego, który nie znał grzechu, abyśmy się stali w Nim sprawiedliwością Bożą. Współpracując zaś z Nim napominamy was, abyście nie przyjmowali na próżno łaski Bożej. Mówi bowiem Pismo: „W czasie pomyślnym wysłuchałem ciebie, w dniu zbawienia przyszedłem ci z pomocą”. Oto teraz czas upragniony, oto teraz dzień zbawienia.

Oto słowo Boże.

 

AKLAMACJA: Chwała Tobie, Słowo Boże.

Nawróćcie się do waszego Boga,

On bowiem jest łaskawy i miłosierny.

 

SŁOWA EWANGELII według św. Mateusza (6,1-6.16-18). Jezus powiedział do swoich uczniów: „Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli; inaczej nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie. Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę powiadam wam: ci otrzymali już swoją nagrodę. Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę powiadam wam: otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę powiadam wam: już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś gdy pościsz, namaść sobie głowę i umyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie”.

Oto słowo Pańskie.

 

Rozważnie: Czyste serce ujrzy Boga − Tego, który jest i działa w ukryciu. Największe wydarzenie w dziejach  − męka, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa − było i jest ukryte dla oczu świata. Kto chce zrozumieć Paschę Pana, przyjąć ją i czerpać z niej życie, musi się oderwać od tego, co widoczne tylko dla oczu, i wejść w głębię rzeczy. W takim duchu rozumiemy też wyrzeczenia wielkopostne − modlitwa, post i jałmużna mają zwrócić naszą uwagę na wartość najwyższą: miłość do Boga, do siebie samego i do bliźniego. Tu kryje się motywacja i wartość uczynków pełnionych nawet całkiem anonimowo, bez ludzkiego poklasku, szumu mediów, bez świadków, którzy by je mogli pochwalić i podziwiać.

Nawet wbrew opinii świata i za cenę pogardy można czynić dobro. Serce oczyszczone z pychy i pożądliwości, uwolnione od przywiązania do tego, co tylko doczesne i przemijające, rzeczywiście widzi Boga we wszystkim. Bóg się przed nim nie ukrywa − ani żadne z Jego dzieł. Takie serce rozumie, iż On, choć „ukryty”, zawsze jest obecny. Jego moc okazuje się w słabości Krzyża i „niepozorności” Zmartwychwstania, dokonującego się pod osłoną nocy, bez świadków.

Czterdziestodniowy post zrodził się w Kościele z praktyki przygotowania katechumenów do przyjęcia chrztu świętego w Wielkanoc. Mieli oni być gotowi umrzeć z Chrystusem, aby z Nim móc zmartwychwstać. Mieli zgodzić się na bycie zapomnianymi przez świat, aby zadomowić się w „nowym świecie”, którym jest miłość Boża. W tym Wielkim Poście my także jesteśmy zaproszeni do tego, by „uwierzyć w Ewangelię” i przeorientować nasze życie na Boga.

 

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO  POPIOŁU:

Drodzy bracia i siostry, pokornie błagajmy Boga Ojca, aby pobłogosławił ten popiół, który nakładamy na nasze głowy na znak pokuty.

Panie Boże, Ty przebaczasz ludziom, którzy się upokarzają i starają się zadośćuczynić za grzechy, † wysłuchaj łaskawie nasze prośby * i udziel hojnie błogosławieństwa swoim sługom i służebnicom, którzy będą posypani tym popiołem, † niech wytrwają w czterdziestodniowej pokucie, * aby mogli z oczyszczonymi duszami uczestniczyć w paschalnym misterium Twojego Syna. Który żyje i króluje na wieki wieków.

 

 

POSYPANIE  POPIOŁEM

 

 

Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.

 

Albo:

 

Pamiętaj, że jesteś prochem i w proch się obrócisz.

 

PIEŚŃ: Bliskie jest królestwo Boże, E/217, L/172, S/103

 

MODLITWA  WIERNYCH:

·         Rozpoczynając święty czas pokuty, módlmy się za wszystkich uczniów Chrystusa, aby okres Wielkiego Postu przyniósł w ich życiu owoce nawrócenia.

·         Za rekolekcjonistów i spowiedników, aby otwierając się na natchnienia Ducha Świętego, pomagali ludziom wybierać dobro i pełnić wolę Boga.

·         Za doświadczonych cierpieniem, aby kontemplując mękę Chrystusa, znajdowali w niej siłę i źródło nadziei.

·         Za zmarłych, aby Bóg odpuścił im grzechy i obdarzył ich życiem wiecznym.

·         Za nas, słyszących dziś: „Oto teraz dzień zbawienia”, abyśmy z wiarą odpowiedzieli na wezwanie do przemiany życia.

 

PIEŚŃ  NA  PRZYGOTOWANIE  DARÓW: Boże mój… wieczny i święty, E/217, albo: Przyjmij, o Najświętszy Panie, M/118, S/569 (zwr. 1-2)

 

MODLITWA  NAD  DARAMI: Panie, nasz Boże, przyjmij Ofiarę, którą uroczyście składamy na rozpoczęcie Wielkiego Postu, † wysłuchaj nasze modlitwy i spraw, abyśmy przez dzieła pokuty i miłosierdzia pokonali nasze wady, * i oczyszczeni z grzechów mogli zjednoczyć się z męką Twojego Syna. Który żyje i króluje na wieki wieków.

 

PREFACJA  WIELKOPOSTNA  10 – 11

 

PIEŚŃ  NA  KOMUNIĘ  I  NA  DZIĘKCZYNIENIE: Kochajmy Pana, E/408, L/301, S/268; O mój Jezu, w Hostii skryty, L/282, S/235

 

ANTYFONA: Kto rozważa Prawo Pańskie dniem i nocą, * wyda owoc w swoim czasie.

 

MÓDLMY SIĘ: Miłosierny Boże, niech przyjęty Sakrament pomaga nam w pełnieniu pokuty, † aby nasze wyrzeczenia podobały się Tobie * i przyniosły nam uzdrowienie duszy. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

PIEŚŃ  NA  ZAKOŃCZENIE: Do Ciebie, Panie, pokornie wołamy, E/221, L/175, S/105

 

 

 

Bracia z Monastycznych Wspólnot Jerozolimskich z Warszawy – komentarz liturgiczny i rozważanie
Sabina Dzieniszewska  – modlitwa wiernych
Dorota Kopeć i Katarzyna Zielińska - wybór śpiewów

Skróty:
E - Exsultate Deo, Wydawnictwo Światło-Życie, Kraków 2004;
L - Śpiewnik Liturgiczny, TN KUL, Lublin 1998;
P - ks. Z. Piasecki, Panu memu śpiewać chcę, PROMIC - Wydawnictwo Księży Marianów MIC, Warszawa 2007;
S - ks. J. Siedlecki, Śpiewnik Kościelny, Instytut Wydawniczy Księży Misjonarzy "Nasza Przeszłość", 

DODAJ OPINIE

OPINIE KLIENTÓW

Opinie o produkcie (0)

Przypomnimy Ci, kiedy produkt będzie dostępny.

 • Granice
 • Centrum Duchowosci Benedyktynskiej
 • Opoka
 • Wiara
 • Logo Marianum Travel
 • SPM logo
 • BiblioNetka
 • Idziemy
 • Kaplani
 • Vox Fm
 • Radio Niepokalanów
 • Radio polskie
 • Papierowe Mysli
 • Ewangelizuj.pl
 • droga.com.pl
 • logo kulturaonline
 • Sacroexpo
Oremus Nr 2 (197) 2013

Promic

OPIS

Miesięcznik „Oremus” zawiera teksty liturgii Mszy świętej na każdy dzień. Daje wgląd w proponowane przez Kościół codzienne czytania biblijne i formularze mszalne, inspiruje do aktywnego uczestnictwa w liturgii. Dzięki zamieszczonym komentarzom i wprowadzeniom słowo Boże staje się bliższe, bardziej zrozumiałe. Miesięcznik ukazuje się od 1995 roku.

• Czytania liturgiczne
• Modlitwy mszalne
• Komentarze liturgiczne
• Medytacje na niedziele i uroczystości
• Modlitwa powszechna
• Propozycje śpiewów
• Artykuły o liturgii
• Informacje o nowościach wydawniczych

Wygodny, kieszonkowy format.

W prenumeracie rocznej 1 NUMER GRATIS!SPIS TREŚCI
FRAGMENT KSIĄŻKI

 

 

 

 

Środa, 13 lutego
Środa Popielcowa

 

Modlitwy dzisiejszej celebracji jasno określają cel okresu przygotowania paschalnego, który właśnie się rozpoczyna. Prosimy Pana, aby pomógł nam przygotować się przez pokutę, wyrzeczenia, zadośćuczynienie, post, modlitwę i jałmużnę do zjednoczenia z Chrystusem w Jego paschalnym misterium. Aby pomógł nam przygotować nasze serca, dostrzec potrzebę zbawienia, poczuć smak wdzięczności, rozbudzić w sobie miłość do Boga i bliźniego. „Dmijcie w róg na Syjonie!” – woła prorok Joel. „Oto teraz dzień zbawienia” – dopowiada Apostoł.

 

PIEŚŃ  NA  WEJŚCIE: Bądź mi litościw, Boże nieskończony, E/216, L/171, S/102

 

ALBO  ANTYFONA: Panie, Ty wszystkim okazujesz miłosierdzie * i żadnego ze swych stworzeń nie masz w nienawiści. * Nie zważasz na grzechy ludzi, * aby mogli się nawrócić, * przebaczasz im, bo Ty jesteś Panem, Bogiem naszym.

 

MÓDLMY SIĘ: Panie, nasz Boże, daj nam przez święty post zacząć okres pokuty, * aby nasze wyrzeczenia umocniły nas do walki ze złym duchem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 

CZYTANIE z Księgi proroka Joela (2,12-18). Tak mówi Pan: „Nawróćcie się do mnie całym swym sercem, przez post i płacz, i lament. Rozdzierajcie jednak wasze serca, a nie szaty! Nawróćcie się do Pana, Boga waszego! On bowiem jest łaskawy, miłosierny, nieskory do gniewu i wielki w łaskawości, a lituje się na widok niedoli. Któż wie, czy się nie zastanowi, czy się nie zlituje i pozostawi po sobie błogosławieństwo plonów na ofiarę z pokarmów i ofiarę płynną dla Pana, Boga waszego. Dmijcie w róg na Syjonie, zarządźcie święty post, ogłoście zgromadzenie. Zbierzcie lud, zwołajcie świętą społeczność, zgromadźcie starców, zbierzcie dzieci i ssących piersi; niech wyjdzie oblubieniec ze swojej komnaty, a oblubienica ze swego pokoju. Między przedsionkiem a ołtarzem niechaj płaczą kapłani, słudzy Pana! Niech mówią: «Przepuść, Panie, ludowi Twojemu i nie daj dziedzictwa swego na pohańbienie, aby poganie nie zapanowali nad nami. Czemuż mówić mają między narodami: Gdzież jest ich Bóg?»”. Pan zapalił się zazdrosną miłością ku swojej ziemi, i zmiłował się nad swoim ludem.

Oto słowo Boże.

 

PSALM  RESPONSORYJNY  (Ps 51,3-6a.12-14.17)

 

REFREN: Zmiłuj się, Panie, bo jesteśmy grzeszni.

 

Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej, *

w ogromie swej litości zgładź moją nieprawość.

Obmyj mnie zupełnie z mojej winy *

i oczyść mnie z grzechu mojego.

 

Uznaję bowiem nieprawość swoją, *

a grzech mój jest zawsze przede mną.

Przeciwko Tobie zgrzeszyłem *

i uczyniłem, co złe jest przed Tobą.

 

 

Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste *

i odnów we mnie moc ducha.

Nie odrzucaj mnie od swego oblicza *

i nie odbieraj mi świętego ducha swego.

 

Przywróć mi radość z Twojego zbawienia *

i wzmocnij mnie duchem ofiarnym.

Panie, otwórz wargi moje, *

a usta moje będą głosić Twoją chwałę.

 

CZYTANIE z Drugiego Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian (5,20—6,2). Bracia: W imieniu Chrystusa spełniamy posłannictwo jakby Boga samego, który przez nas udziela napomnień. W imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem. On to dla nas grzechem uczynił Tego, który nie znał grzechu, abyśmy się stali w Nim sprawiedliwością Bożą. Współpracując zaś z Nim napominamy was, abyście nie przyjmowali na próżno łaski Bożej. Mówi bowiem Pismo: „W czasie pomyślnym wysłuchałem ciebie, w dniu zbawienia przyszedłem ci z pomocą”. Oto teraz czas upragniony, oto teraz dzień zbawienia.

Oto słowo Boże.

 

AKLAMACJA: Chwała Tobie, Słowo Boże.

Nawróćcie się do waszego Boga,

On bowiem jest łaskawy i miłosierny.

 

SŁOWA EWANGELII według św. Mateusza (6,1-6.16-18). Jezus powiedział do swoich uczniów: „Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli; inaczej nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie. Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę powiadam wam: ci otrzymali już swoją nagrodę. Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę powiadam wam: otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę powiadam wam: już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś gdy pościsz, namaść sobie głowę i umyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie”.

Oto słowo Pańskie.

 

Rozważnie: Czyste serce ujrzy Boga − Tego, który jest i działa w ukryciu. Największe wydarzenie w dziejach  − męka, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa − było i jest ukryte dla oczu świata. Kto chce zrozumieć Paschę Pana, przyjąć ją i czerpać z niej życie, musi się oderwać od tego, co widoczne tylko dla oczu, i wejść w głębię rzeczy. W takim duchu rozumiemy też wyrzeczenia wielkopostne − modlitwa, post i jałmużna mają zwrócić naszą uwagę na wartość najwyższą: miłość do Boga, do siebie samego i do bliźniego. Tu kryje się motywacja i wartość uczynków pełnionych nawet całkiem anonimowo, bez ludzkiego poklasku, szumu mediów, bez świadków, którzy by je mogli pochwalić i podziwiać.

Nawet wbrew opinii świata i za cenę pogardy można czynić dobro. Serce oczyszczone z pychy i pożądliwości, uwolnione od przywiązania do tego, co tylko doczesne i przemijające, rzeczywiście widzi Boga we wszystkim. Bóg się przed nim nie ukrywa − ani żadne z Jego dzieł. Takie serce rozumie, iż On, choć „ukryty”, zawsze jest obecny. Jego moc okazuje się w słabości Krzyża i „niepozorności” Zmartwychwstania, dokonującego się pod osłoną nocy, bez świadków.

Czterdziestodniowy post zrodził się w Kościele z praktyki przygotowania katechumenów do przyjęcia chrztu świętego w Wielkanoc. Mieli oni być gotowi umrzeć z Chrystusem, aby z Nim móc zmartwychwstać. Mieli zgodzić się na bycie zapomnianymi przez świat, aby zadomowić się w „nowym świecie”, którym jest miłość Boża. W tym Wielkim Poście my także jesteśmy zaproszeni do tego, by „uwierzyć w Ewangelię” i przeorientować nasze życie na Boga.

 

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO  POPIOŁU:

Drodzy bracia i siostry, pokornie błagajmy Boga Ojca, aby pobłogosławił ten popiół, który nakładamy na nasze głowy na znak pokuty.

Panie Boże, Ty przebaczasz ludziom, którzy się upokarzają i starają się zadośćuczynić za grzechy, † wysłuchaj łaskawie nasze prośby * i udziel hojnie błogosławieństwa swoim sługom i służebnicom, którzy będą posypani tym popiołem, † niech wytrwają w czterdziestodniowej pokucie, * aby mogli z oczyszczonymi duszami uczestniczyć w paschalnym misterium Twojego Syna. Który żyje i króluje na wieki wieków.

 

 

POSYPANIE  POPIOŁEM

 

 

Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.

 

Albo:

 

Pamiętaj, że jesteś prochem i w proch się obrócisz.

 

PIEŚŃ: Bliskie jest królestwo Boże, E/217, L/172, S/103

 

MODLITWA  WIERNYCH:

·         Rozpoczynając święty czas pokuty, módlmy się za wszystkich uczniów Chrystusa, aby okres Wielkiego Postu przyniósł w ich życiu owoce nawrócenia.

·         Za rekolekcjonistów i spowiedników, aby otwierając się na natchnienia Ducha Świętego, pomagali ludziom wybierać dobro i pełnić wolę Boga.

·         Za doświadczonych cierpieniem, aby kontemplując mękę Chrystusa, znajdowali w niej siłę i źródło nadziei.

·         Za zmarłych, aby Bóg odpuścił im grzechy i obdarzył ich życiem wiecznym.

·         Za nas, słyszących dziś: „Oto teraz dzień zbawienia”, abyśmy z wiarą odpowiedzieli na wezwanie do przemiany życia.

 

PIEŚŃ  NA  PRZYGOTOWANIE  DARÓW: Boże mój… wieczny i święty, E/217, albo: Przyjmij, o Najświętszy Panie, M/118, S/569 (zwr. 1-2)

 

MODLITWA  NAD  DARAMI: Panie, nasz Boże, przyjmij Ofiarę, którą uroczyście składamy na rozpoczęcie Wielkiego Postu, † wysłuchaj nasze modlitwy i spraw, abyśmy przez dzieła pokuty i miłosierdzia pokonali nasze wady, * i oczyszczeni z grzechów mogli zjednoczyć się z męką Twojego Syna. Który żyje i króluje na wieki wieków.

 

PREFACJA  WIELKOPOSTNA  10 – 11

 

PIEŚŃ  NA  KOMUNIĘ  I  NA  DZIĘKCZYNIENIE: Kochajmy Pana, E/408, L/301, S/268; O mój Jezu, w Hostii skryty, L/282, S/235

 

ANTYFONA: Kto rozważa Prawo Pańskie dniem i nocą, * wyda owoc w swoim czasie.

 

MÓDLMY SIĘ: Miłosierny Boże, niech przyjęty Sakrament pomaga nam w pełnieniu pokuty, † aby nasze wyrzeczenia podobały się Tobie * i przyniosły nam uzdrowienie duszy. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

PIEŚŃ  NA  ZAKOŃCZENIE: Do Ciebie, Panie, pokornie wołamy, E/221, L/175, S/105

 

 

 

Bracia z Monastycznych Wspólnot Jerozolimskich z Warszawy – komentarz liturgiczny i rozważanie
Sabina Dzieniszewska  – modlitwa wiernych
Dorota Kopeć i Katarzyna Zielińska - wybór śpiewów

Skróty:
E - Exsultate Deo, Wydawnictwo Światło-Życie, Kraków 2004;
L - Śpiewnik Liturgiczny, TN KUL, Lublin 1998;
P - ks. Z. Piasecki, Panu memu śpiewać chcę, PROMIC - Wydawnictwo Księży Marianów MIC, Warszawa 2007;
S - ks. J. Siedlecki, Śpiewnik Kościelny, Instytut Wydawniczy Księży Misjonarzy "Nasza Przeszłość", 

Sklep internetowy Shoper.pl