Ten produkt jest niedostępny.

 • Granice
 • Centrum Duchowosci Benedyktynskiej
 • Opoka
 • Wiara
 • Logo Marianum Travel
 • SPM logo
 • BiblioNetka
 • Idziemy
 • Kaplani
 • Vox Fm
 • Radio Niepokalanów
 • Radio polskie
 • Papierowe Mysli
 • Ewangelizuj.pl
 • droga.com.pl
 • logo kulturaonline
 • Sacroexpo
Dobra nowina o seksie i małżeństwie

Christopher West

OPIS
Autor, w formie często kontrowersyjnych pytań i szczerych odpowiedzi, przedstawia argumenty przemawiające za słusznością nauki Kościoła, dotyczącej ludzkiej płciowości i małżeństwa. Wskazując na tak konsekwentnie głoszoną przez Jana Pawała II szczególną godność kobiety i mężczyzny, przekonuje, że tylko mądre i odpowiedzialne pielęgnowanie daru miłości może zaspokoić ludzką tęsknotę za jednością i szczęściem.
Praktyczny wartościowy poradnik dla ludzi wolnego stanu, narzeczonych, małżonków i wszystkich, którzy poszukują szczęścia w miłości, a także tych, którzy już je znaleźli, aby ich szczęście stawało się coraz pełniejsze. Nowe, poprawione i uzupełnione wydanie bardzo poczytnej książki.
Christopher West jest współpracownikiem arcybiskupa Denver Charlesa J. Chaput jako doradca i wykładowca do spraw seksulaności ludzkiej, małżeństwa i życia rodzinnego. Dzięki swym licznym artykułom, wystąpieniom publicznym i kasetom na temat "teologii małżeństwa" Jana Pawła II jest uznanym międzynarodowym autorytetem w tej dziedzinie.


SPIS TREŚCI

Przedmowa 7

Wprowadzenie 11
 

WIELKA TAJEMNICA
Zacznijmy od fundamentów 19

KTO TO MÓWI?
Autorytet Kościoła i inne pytania wstępne 47

CO ZNACZY TWOJE „TAK”?
Podstawowe wiadomości o małżeństwie i ślubie kościelnym 73

ZANIM POWIESZ „TAK”
Czystość pozamałżeńska 111

KIEDY JUŻ POWIESZ „TAK”
Czystość w małżeństwie 155

„TAK”... I NIE!
Antykoncepcja 193

„TAK”... ALE NIE TAK, JAK CHCE BÓG
Techniki reprodukcyjne 247

KIEDY „TAK” JEST NIEMOŻLIWE
Pociąg do tej samej płci 275

„TAK” SAMEMU BOGU
Seks a powołanie do celibatu 303

 

Podziękowania 323

 


FRAGMENT KSIĄŻKI
1. Co, na Boga, ma Kościół katolicki przeciwko antykoncepcji?
 
Wnikliwy czytelnik zauważy, że wszystko, o czym była mowa do tej pory, prowadzi nas prostą drogą do wyczerpującej odpowiedzi na to pytanie. Zacznijmy więc je omawiać cytując raz jeszcze główną tezę tej książki i uzupełniając ją pewnym pytaniem:
Seks jest naprawdę seksem jedynie w tym stopniu, w jakim uczestniczy w ”tak” przysięgi małżeńskiej. Czy może zaistnieć sytuacja, w której para małżeńska ma prawo złamać przysięgę?
Możemy się wymądrzać, zżymać i wściekać do woli, ale nie zmienimy faktu, że integralną częścią sakramentalnego “tak” jest otwarcie na potomstwo. Ktoś mógłby zaoponować: “Dane małżeństwo może być generalnie otwarte na potomstwo, ale nie za każdym razem, kiedy współżyją ze sobą”. Ma to mniej więcej taki sens jak stwierdzenie: “Dane małżeństwo może być generalnie nastawione na wierność, ale nie za każdym razem, kiedy współżyją seksualnie”. Jeśli widzimy jakąś sprzeczność w zobowiązaniu do wierności... ale nie zawsze, powinniśmy bez trudu zrozumieć sprzeczność w zobowiązaniu do otwarcia na potomstwo... ale nie zawsze.
Czy może istnieje jakaś droga wyjścia z kłopotliwego położenia, w jakim stawia nas powyższy wywód? Owszem, mamy kilka alternatyw.
 
OPCJA 1: Możemy uznać, że seks wcale nie musi uczestniczyć w ”tak” przysięgi małżeńskiej. W porządku, tylko przyznajmy konsekwentnie, że w takim razie zupełnie nie ma powodu, by nie mieli uprawiać go ludzie niezwiązani taką przysięgą. Widziany z takiej perspektywy seks nie ma żadnego głębszego znaczenia poza wspólnym, czy nawet samotnym przeżyciem czysto fizycznej przyjemności.
Idąc dalej tą drogą dochodzimy do wniosku, że dobry jest każdy sposób osiągnięcia orgazmu: samotnie, przy współudziale partnera czy też dowolnej liczby partnerów (ich płeć nie miałaby tu większego znaczenia), a nawet zwierząt. Niestety, dokładnie w taki sposób myśli już wiele osób wychowanych w kulturze antykoncepcji.
 
OPCJA 2: Możemy zmienić definicję małżeństwa i uznać, że “otwarcie na potomstwo” nie jest integralną częścią przymierza małżeńskiego. W porządku, tylko w tym razie to my, a nie Bóg, decydujemy, czym jest małżeństwo i jego definicja staje się zupełnie dowolna.
Chcesz zawrzeć “rozerwalne małżeństwo” na wypadek, gdyby coś wam nie wyszło? Żaden problem! Chcesz “małżeństwa otwartego” na wypadek, gdyby partner zaczął cię nudzić? Żaden problem! Chcesz “poślubić” kochanka tej samej płci? Żaden problem!
W końcu jeśli małżeństwo nie jest z definicji związane z prokreacją, dlaczego mieliby je zawierać tylko partnerzy płci przeciwnej? Niestety i w taki sposób myśli już wiele osób wychowanych w kulturze antykoncepcji.
 
OPCJA 3: Możemy uznać, że “otwarcie na potomstwo” jest, owszem, częścią przymierza małżeńskiego, ale nie musimy być jej wierni przez cały czas. Powiedzieliśmy już, dokąd to prowadzi. Oznacza to, że nie musimy być przez cały czas wierni także i zobowiązaniom do wierności i nierozerwalności. Niestety, również i w ten sposób myśli już wiele osób wychowanych w kulturze antykoncepcji.
Małżeństwo to wszystko albo nic. Seks, jako przejaw przymierza małżeńskiego, to również wszystko albo nic. Nie da się zaprzeczyć, że umyślnie odbezpłodniony (czyli pozbawiony ukierunkowania na płodność) akt seksualny zmienia “tak” przysięgi małżeńskiej w ”tak” ...i nie.
To “nie” dotyczy nie tylko zobowiązania do otwarcia na potomstwo. Bliższa analiza wykazuje, że uderza ono także w wolność, całkowite oddanie i wierność. Przyjrzyjmy się im kolejno przez pryzmat odbezpłodnionego aktu.
 
WOLNOŚĆ. Ta prawda może się z początku wydać komuś dziwna, ale dajmy sobie trochę czasu na jej zrozumienie: antykoncepcja nie powstała w celu zapobiegania ciąży. Istniał już bowiem na to absolutnie bezpieczny i niezawodny sposób – wstrzemięźliwość seksualna. Głębsza refleksja prowadzi do prostego wniosku, że antykoncepcja powstała w celu folgowania instynktowi seksualnemu. Jak powiada przysłowie, potrzeba jest matką wynalazku. “Matką” antykoncepcji była nasza “potrzeba” seksu.
“Wolność seksualna”, w popularnym tego słowa znaczeniu, pozwala na seks bez ograniczeń, bez konieczności mówienia “nie” (takie możliwości stwarza właśnie antykoncepcja). A jednak tylko osoba, która potrafi powiedzieć “nie”, jest zdolna dobrowolnie powiedzieć “tak”. Antykoncepcja, propagowana pod hasłem “wolności seksualnej”, w gruncie rzeczy sprawia, że człowiek sam pogrąża się w niewoli. Tworzy cywilizację ludzi, którzy nie potrafią oprzeć się własnym hormonom.
 
CAŁKOWITE ODDANIE. Jak wspominaliśmy w ostatnim rozdziale, nie można mówić o całkowitym oddaniu, gdy świadomie i dobrowolnie zatrzymujemy coś dla siebie w akcie seksualnym. Obejmuje to również naszą płodność. Odbezpłodniony stosunek jest “mową” obiektywnie sprzeczną wobec miłości, gdyż głosi: “Oddaję ci całego siebie z wyjątkiem mojej płodności. Przyjmuję cię całego z wyjątkiem twojej płodności”.
Decyzja na wyłączenie z aktu seksualnego własnej płodności, bądź odmowa przyjęcia jej w darze od współmałżonka, jest zaprzeczeniem samej istoty miłości małżeńskiej w momencie, gdy powinna ona znaleźć swój najpełniejszy wyraz. Małżeńska “chwila prawdy” ujawnia wewnętrzny fałsz.
 
WIERNOŚĆ. Wierność osobie współmałżonka to coś więcej niż samo powstrzymywanie się od cudzołóstwa (w uczynkach i w wyobraźni). Oznacza to życie przysięgą złożoną przy ołtarzu w dobrej i złej doli, bez względu na trudności, konsekwencje i ofiary, które przyjdzie nam ponosić. Pary, które decydują się na odbezpłodnienie swych stosunków seksualnych, stwierdzają, świadomie bądź nieświadomie, że wierność przysiędze małżeńskiej zbyt wiele od nich wymaga. Świadomie czy nieświadomie wybierają niewierność zobowiązaniom podjętym przy ołtarzu.
Przysięga małżeńska jest znakiem miłości Boga. Kiedy małżonkowie wyrażają mową ciała rzeczy z nią sprzeczne, przeciwstawiają się samemu sensowi życia – wezwaniu do naśladowania Boga poprzez miłowanie się nawzajem tak, jak On kocha. A więc co, na Boga, ma Kościół przeciwko antykoncepcji. To właśnie w Bogu, w Jego naturze życiodajnej komunii Osób odnajdujemy najpełniejszą odpowiedź.
Jak mówiliśmy w rozdziale pierwszym, to Duch Święty – uosobiona Miłość pomiędzy Ojcem a Synem – wyobraża, w pewnym sensie, płodność aktu małżeńskiego. Podczas jednej z moich prelekcji pewna kobieta powiedziała: “Kiedy chcę współżyć ze swoim mężem, to zupełnie nam do tego nie jest potrzebny Duch Święty”. Przyznam, że oniemiałem z wrażenia. To przecież dokładnie z tego powodu Kościół uważa, że antykoncepcja jest złem. Dokładnie to wyrażają stosujący ją małżonkowie: “Niepotrzebny nam w tym Duch Święty”.
Kim jest Duch Święty? Jest Panem i Ożywicielem, pochodzącym od Ojca i Syna. Jest Bożą miłością i życiem!
Gdy rozumiemy prorocze znaczenie znaku sakramentalnego, jakim jest akt seksualny, fałszerstwo antykoncepcji staje się jasne. Seks ma przekazywać światu tę prawdę, że Bóg jest życiodajną miłością. Dobrowolnie odbezpłodniony akt seksualny głosi coś wręcz przeciwnego: Bóg nie jest życiodajną miłością. Antykoncepcja sprawia, że stosunek seksualny z proroctwa zmienia się w bluźnierstwo.
Co więcej, jeśli w zjednoczeniu cielesnym mąż ma być prawdziwym symbolem Chrystusa, powinien on przemawiać słowami Chrystusa: “To jest Ciało moje za was wydane” (por. Łk 22,19). Jednak odbezpłodniony stosunek seksualny głosi: “To jest ciało moje za was nie wydane”. Tak więc stosujący antykoncepcję mąż staje się obrazem nie Chrystusa, ale antychrysta.
Podobnie jeśli żona ma być w zjednoczeniu cielesnym obrazem Kościoła, powinna przemawiać słowami Kościoła (którego uosobieniem jest Maryja): “Niech mi się stanie według twego słowa” (Łk 1,38). Jednak odbezpłodniony stosunek seksualny głosi: “Niech mi się nie stanie według twego słowa”. Tak więc stosująca antykoncepcję żona staje się obrazem nie Kościoła, ale antykościoła.
Dobrowolnie odbezpłodniony stosunek seksualny zamiast być czytelnym znakiem związku Chrystusa z Kościołem, staje się więc czytelnym antyznakiem tego związku (antysakramentem). Antykoncepcja sprawia, że stosunek seksualny z sakramentu zmienia się w świętokradztwo.
Takie właśnie, a nie inne, są skutki antykoncepcji. Dlatego właśnie jest ona złem i to złem poważnym.
 
 

Przeczytaj dłuższy fragment „Dobra nowina o seksie i małżeństwie” »

Sklep internetowy Shoper.pl